Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1624. Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2010, stran 4447.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) ter 16. in 100. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 5. redni seji dne 19. 4. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Mirna Peč za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2010 izkazuje stanje realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v letu 2010 v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki obsega:
+-------+---------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV           |    V eurih|
|    |IN ODHODKOV              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov       |    Proračun|
|    |                    |   leta 2010|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  2.800.409,68|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  2.420.833,28|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |DAVČNI PRIHODKI            |  2.086.976,38|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek na dobiček    |  1.883.268,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje        |   82.642,97|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |   121.065,41|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |   333.856,90|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležbe na dobičku in dohodki   |   101.428,95|
|    |od premoženja             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |    2.935,34|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |712 Denarne kazni           |    3.828,51|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga     |    1.691,67|
|    |in storitev              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |   223.547,43|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI          |   79.871,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   65.055,68|
|    |sredstev                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog     |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   14.815,32|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine     |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |   299.705,40|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |   279.538,42|
|    |javnofinančnih institucij       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |   20.166,98|
|    |proračuna iz sredstev proračuna    |        |
|    |Evropske unije             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  2.350.412,52|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |   644.668,32|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   184.587,39|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev       |   28.907,45|
|    |za socialno varnost          |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |   430.237,68|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |     935,80|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve              |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |   849.273,18|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije             |   109.094,48|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom       |   502.641,17|
|    | in gospodinjstvom           |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |   70.275,90|
|    |organizacijam in ustanovam       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |   167.261,63|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    | 414 Tekoči transferi v tujino     |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |   774.073,54|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   774.073,54|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   82.397,48|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |431 Investic. transferi pravnim in   |   53.482,81|
|    |fiz. os., ki niso prorač. upor.    |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |432 Investic. transferi proračunskim  |   28.914,67|
|    |uporabnikom              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |   449.997,16|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|    |IN NALOŽB               |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |        |
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|    |(750+751+752)             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        |
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        |
|    |DELEŽEV                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila           |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev   |        |
|    |in naložb               |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin       |        |
|    |iz naslova privatizacije        |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v |        |
|    |javnih skladih in drugih osebah    |        |
|    |javnega prava, ki imajo premoženje v  |        |
|    |svoji lasti              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |        |
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|    |V.)                  |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |    9.821,92|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |    9.821,92|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |    9.821,92|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   440.175,24|
|    |RAČUNIH                |        |
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –9.821,92|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) =-III.  |  –449.997,16|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |   407.413,77|
|    |PRETEKLEGA LETA            |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Mirna Peč za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz načrtovanih vrednosti razvojnih programov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-3/2011-4
Mirna Peč, dne 20. aprila 2011
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.

AAA Zlata odličnost