Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1630. Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica, stran 4451.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 s spremembami), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 31/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. 4. 2011 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica
1. Mestna občina Nova Gorica financira dejavnost javnih vrtcev na podlagi ekonomske cene programov v javnih vrtcih. Za posamezne programe javnih vrtcev se določijo enotne ekonomske cene (najnižja ekonomska cena posameznega programa), ki so osnova za plačilo staršev.
Za otroke, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, financira razliko med ekonomsko ceno programa in enotno ceno programa Mestna občina Nova Gorica.
2. Ekonomske cene programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica znašajo mesečno na otroka (v EUR):
+---------+-----------------+----------------+------------------+
| Vrtci | Oddelki 1–3 let |Oddelki 3–4 let | Oddelki 3–6 let |
|     |         | in kombinirani |  in 4–6 let  |
|     |         |  oddelki   |         |
+---------+------+----------+------+---------+-------+----------+
|     |Dnevni|Poldnevni |Dnevni|Poldnevni| Dnevni| Poldnevni|
+---------+------+----------+------+---------+-------+----------+
|Branik  |523,17|  461,67|374,50|  318,33| 346,97|  294,92|
+---------+------+----------+------+---------+-------+----------+
|Čepovan |   –|     –|451,88|  384,10|   –|     –|
+---------+------+----------+------+---------+-------+----------+
|Dornberk |544,64|  462,94|389,08|  330,72| 360,63|  306,54|
+---------+------+----------+------+---------+-------+----------+
|Solkan  |523,30|  444,81|   –|    –| 355,44|  302,12|
+---------+------+----------+------+---------+-------+----------+
|Šempas  |535,18|  454,90|   –|    –| 350,78|  298,16|
+---------+------+----------+------+---------+-------+----------+
|Nova   |511,75|  434,99|396,23|  336,80| 352,03|  299,23|
|Gorica  |   |     |   |     |    |     |
+---------+------+----------+------+---------+-------+----------+
3. Enotne ekonomske cene v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica znašajo mesečno na otroka (v EUR):
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|         |  Dnevni  | Poldnevni  | Poldnevni  |
|         |  program  |  program  |  program  |
|         |  (9 ur)  |  (6 ur)  | brez kosila |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|I. Starostno   |  511,75  |  434,99  |  414,80  |
|obdobje      |       |       |       |
|– oddelki 1–3 let |       |       |       |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|II. Starostno   |       |       |       |
|obdobje      |       |       |       |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|– oddelki 3–4 let |  374,50  |  318,33  |  298,14  |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|– oddelki 3–6 let |  346,97  |  294,92  |  274,73  |
|in 4–6 let    |       |       |       |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
|III. Kombinirani |  374,50  |  318,33  |  298,14  |
|oddelki      |       |       |       |
+------------------+--------------+--------------+--------------+
4. Ekonomske cene programov so pripravljene na osnovi naslednjih fleksibilnih normativov:
Fleksibilni normativ povečanja števila za dva otroka v oddelkih se upošteva v:
– oddelkih prvega starostnega obdobja (1–3 let) v Vrtcu Branik, Vrtcu Dornberk, Vrtcu Solkan, Vrtcu Šempas, Vrtcu Nova Gorica,
– oddelkih drugega starostnega obdobja (3–4, 4–6 in 3–6 let) v Vrtcu Branik, Vrtcu Dornberk, Vrtcu Solkan, Vrtcu Šempas, Vrtcu Nova Gorica,
– kombiniranih oddelkih v Vrtcu Branik, Vrtcu Dornberk, Vrtcu Šempas in Vrtcu Nova Gorica.
Kolikor se med šolskim letom, v ostalih oddelkih v vrtcih izkaže potreba po dodatnih prostih mestih, lahko vrtec izjemoma vključi še največ dva otroka v oddelek, v skladu z veljavnimi predpisi. Vrtec o dodatnih vključitvah otrok obvesti Mestno občino Nova Gorica v roku 15 dni od nastale spremembe.
5. Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, lahko dodatno uveljavljajo naslednje olajšave:
– upoštevanje vplačanih anuitet najetega stanovanjskega kredita pri določitvi prispevka staršev.
Vplačane anuitete stanovanjskega kredita za rešitev stanovanjskega vprašanja družine se upoštevajo staršem pri uveljavljanju znižanega plačila vrtca in se odštevajo od bruto dohodka;
– financiranje daljše otrokove odsotnosti zaradi bolezni.
Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca več kot 15 zaporednih obračunskih dni, so starši oproščeni plačila vrtca za čas odsotnosti. Mestna občina Nova Gorica sofinancira plačilo staršev za največ 40 zaporednih obračunskih dni. Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajo v vrtcu najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni od zaključka odsotnosti;
– financiranje začasnega izpisa v poletnih mesecih, in sicer za:
– čas od 1. julija do 31. avgusta ali
– za izbranih 31 zaporednih koledarskih dni v obdobju od 1. julija do 31. avgusta.
Med začasnim izpisom plačajo starši 50% plačilnega razreda, določenega na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Starši so začasni izpis dolžni napovedati vrtcu v pisni obliki, najmanj 8 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka.
Navedene dodatne olajšave plačil staršev veljajo le za prvega otroka, če je istočasno več otrok v družini vključenih v vrtec.
6. V primerih odsotnosti otroka se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, če starši o otrokovi odsotnosti obvestijo vrtec najkasneje do 8. ure.
7. V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa.
8. Cena »cicibanovih uric« znaša 31 EUR/uro za skupino, oblikovano po normativih. Za otroke iz Mestne občine Nova Gorica, ki niso vključeni v program vrtca, krije stroške programa Mestna občina Nova Gorica. Cena za otroke iz drugih občin znaša 3 EUR/uro za otroka.
9. V primeru, da bo v določeni enoti vrtca občasno prisotnih manj kot 5 otrok (šolske počitnice, pred/po praznikih), se te otroke za določen čas prerazporedi v drugo enoto na območju mestne občine.
10. Prednost pri vključitvi v program vrtca imajo tisti otroci, ki se bodo prej vključili v program, ne glede na datum vpisa v vrtec.
11. Kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na datum, ki je določen v pogodbi, ker ga ne nameravajo vključiti v vrtec in tega pisno ne sporočijo vrtcu najkasneje 8 dni pred dogovorjeno vključitvijo skladno s pogodbo, se staršem zaračunajo stroški mesečnega programa brez živil.
12. Za mesec julij in avgust bo Mestna občina Nova Gorica na osnovi mesečnega zahtevka zagotavljala vrtcem sredstva po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov.
13. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova Gorica, št. 602-4/2007-6 z dne 20. 11. 2008 (Uradni list RS, št. 113/08) preneha veljati z dnem pričetka uporabe tega sklepa.
14. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporabljati pa se začne 1. 5. 2011.
Št. 602-16/2010
Nova Gorica, dne 21. aprila 2011
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Tomaž Slokar l.r.

AAA Zlata odličnost