Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1634. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna, stran 4456.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO 1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), ter 30. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10) je župan Občine Postojna dne 20. 4. 2011 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna
1. Uvodne določbe
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Postojna, (Uradni list RS, št. 84/10, 90/10 – popr., 110/10 – popr.).
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta
Občinski prostorski načrt Občine Postojna (v nadaljevanju besedila: OPN) je stopil v veljavo 28. oktobra 2010. V obdobju po sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve je občina prejela številne nove pobude s strani zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb ter druge razvojne pobude za spremembo namenske rabe, ki pa jih v procesu priprave OPN ni več bilo moč obravnavati oziroma jih vključiti v postopek.
Pobude se nanašajo na naslednje vsebinske sklope:
– pobude za spremembo namembnosti s strani Občine Postojna, javnih zavodov, krajevnih skupnosti ter druge pobude v javnem interesu;
– pobude za širitev in selitev kmetij ter njihovih dejavnosti;
– pobude za izvzem delov območij naselij iz stavbnih zemljišč;
– pobude, pri katerih gre za uskladitve z dejanskim stanjem;
– sprememba izvedbenih pogojev v tekstualnem delu;
– določitev prostorskih izvedbenih pogojev na nekaterih območjih, kjer ti še niso določeni.
V procesu izvajanja OPN se je izkazalo, da so v tekstualnem in grafičnem delu OPN določena neskladja ter neustrezna določila pretežno redakcijske narave oziroma potrebe po jasneje definiranih določilih. Potrebno je tudi poenotenje dopustnih dejavnosti v mehkejši obliki od veljavne znotraj posameznih vrst namenske rabe prostora, kar je posledica doslednega upoštevanja predpisa o klasifikaciji dejavnosti ter predpisa o klasifikaciji objektov, ki pa ne omogočata enotne uporabe znotraj OPN.
Na podlagi navedenih razlogov Občina Postojna zato pričenja s postopkom sprememb in dopolnitev OPN Občine Postojna.
3. Območje prostorskega načrta
Lokacije predvidenih sprememb in dopolnitev so naslednje:
– določitev lokacij za igrišča za potrebe naselij Mali otok, Rakitnik – Matenja vas, Goriče, Grobišče;
– prostorska širitev in selitev kmetij v naseljih Sajevče, Hudičevec, Grobišče, Landol;
– umestitev energetskih objektov, in sicer mala HE na območju Malni ter fotovoltaična elektrarna v Stari vasi ter Hrenovicah;
– dovozne poti za potrebe naselij Hruševje, Šmihel pod Nanosom, Slavinje in Koče;
– predlogi in pobude pravnih in fizičnih oseb v drugih naseljih na območju Občine Postojna;
– določitev prostorskih izvedbenih pogojev za naselje Veliki otok, ki v veljavnem OPN še niso določeni oziroma so načrtovani;
– drugi predlogi in pobude na celotnem območju Občine Postojna, kolikor se v postopku priprave izkaže potreba ter javni interes.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
V postopek bodo vključene pobude in predlogi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– ki vsebujejo vso potrebno utemeljitveno dokumentacijo skladno z navodili, ki so jih pobudniki prejeli pri izpolnjevanju pobude oziroma skladno s predpisi;
– ki so utemeljene s strokovnega vidika poseganja v prostor, torej da pri nadaljnjem postopku same po sebi ne pomenijo neracionalnega zavlačevanja postopka zaradi vsebinske neprimernosti in neutemeljenosti;
– hkrati to pomeni, da se obravnavajo kot neutemeljene tudi vse pobude, h katerim ne bodo pridobljene smernice ter vse nadaljnje pobude, ki prispejo v postopku javne razgrnitve, pa bi te zaradi svoje lokacije pomenile nerazumno podaljševanje postopka bodisi zaradi dopolnjevanja okoljskega poročila, dopolnjevanja ali dodatne izdelave strokovnih podlag, zlasti če bi njihova dodatna presoja pomenila ponovno pridobivanje smernic oziroma dodatno usklajevanje;
– ki se nanašajo na izvzem iz stavbnih zemljišč, v kolikor to ne pomeni strokovno neutemeljenega krčenja obsega naselja;
– ki se nanašajo na strokovno utemeljeno spremembo namenske rabe znotraj že obstoječih stavbnih zemljišč.
V postopku se bodo, poleg obveznega prikaza stanja prostora, kolikor bo potrebno, izdelale tudi naslednje strokovne podlage:
– celovita presoja vplivov na okolje in v sklopu le-te izvedlo okoljsko poročilo;
– presoja posegov na najboljša kmetijska zemljišča;
– hidrološko hidravlična študija na območjih, ogroženih zaradi poplav;
– druge strokovne presoje po potrebi.
5. Roki za pripravo prostorskega načrta s posameznimi fazami
+---------------------------------------+----------------------+
|Strokovna presoja pobud        |30 dni        |
+---------------------------------------+----------------------+
|Priprava osnutka za pridobitev smernic |30 dni po izdelavi  |
|in odločbe o CPVO           |strokovnih podlag   |
|                    |in utemeljitev    |
+---------------------------------------+----------------------+
|Pridobitev smernic in odločbe o CPVO  |30 dni        |
+---------------------------------------+----------------------+
|Izdelava dopolnjenega osnutka OPN za  |30 dni oziroma odvisno|
|javno razgrnitev ter usklajevanje   |od procesa      |
|                    |usklajevanja     |
+---------------------------------------+----------------------+
|Javna razgrnitev            |30 dni        |
+---------------------------------------+----------------------+
|Sprejem stališč do pripomb       |45 dni        |
+---------------------------------------+----------------------+
|Dopolnitev OPN na podlagi stališč   |15 dni        |
|do pripomb               |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Pridobitev mnenj            |30 dni        |
+---------------------------------------+----------------------+
|Usklajevanje z nosilci urejanja    |Roki so odvisni od  |
|prostora in dopolnitev na podlagi   |procesa usklajevanja. |
|mnenj nosilcev urejanja prostora    |           |
+---------------------------------------+----------------------+
|Priprava dopolnjenega predloga     |15 dni po pridobitvi |
|za pridobitev sklepa ministra     |vseh mnenj      |
+---------------------------------------+----------------------+
|Priprava gradiva za obravnavo     |7 dni po pridobitvi  |
|na občinskem svetu           |sklepa ministra    |
+---------------------------------------+----------------------+
|Oddaja končnega gradiva        |15 dni po objavi v  |
|                    |Uradnem listu     |
+---------------------------------------+----------------------+
Roki so okvirni in se v postopku lahko spreminjajo v odvisnosti od postopka usklajevanja ter ev. potrebne dodatne izdelave in verifikacije strokovnih podlag.
6. Državni in lokalni nosilci urejanja prostora
V postopku priprave sodelujejo naslednji državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki skladno s predpisi podajo smernice in mnenja iz svoje pristojnosti glede načrtovanih prostorskih ureditev:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
3. Direkcija RS za ceste, OE Koper, Ankaranska 7b, 6104, Koper;
4. Družba za avtoceste RS, Dunajska 7, 1000 Ljubljana;
5. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
6. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
7. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
8. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
9. Zavod za gozdove Slovenije, OE Postojna, Krajevna enota Postojna, Vojkova 9, 6230 Postojna;
10. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica;
11. Geoplin, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
12. ELES Elektro – Slovenija, d.o.o., Sektor za prenos električne energije, Hajdrihova 2, 1001 Ljubljana;
13. Elektro Primorska, distribucijska enota Sežana, Partizanska 47, 6210, Sežana;
14. Javno podjetje KOVOD Postojna, Jeršice 3, 6230 Postojna.
V postopek se lahko vključi tudi druge lokalne in državne nosilce urejanja prostora, kolikor se v postopku priprave izkaže potreba po vključitvi in sodelovanju.
Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v 30 dneh ne poda smernic, se šteje, da jih nima, pri čemer pa bo pripravljavec pri pripravi upošteval vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, pripravljavec zagotovi tudi izdelavo okoljskega poročila.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Stroške priprave akta in strokovnih podlag ter postopka nosi Občina Postojna kot pripravljavec ter pobudniki sprememb in dopolnitev za specifične strokovne podlage, ki se nanašajo na njihove pobude.
8. Končne določbe
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu in stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.
Št. 3505-3/2009-103
Postojna, dne 20. aprila 2011
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti