Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1642. Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2010, stran 4462.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) ter 15. in 99. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB) je Občinski svet Občine Škocjan na 6. redni seji dne 19. 4. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Škocjan za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Škocjan za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih sprememb tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v EUR|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|Konto |Naziv konta               | Realizacija|
|    |                     |  do 31. 12.|
|    |                     |     2010|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI             |  3.178.416|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI             |  2.639.072|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  2.471.665|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  2.280.445|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   119.979|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |    71.241|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |   167.407|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodkih   |   102.921|
|    |od premoženja              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    1.312|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |    4.459|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in     |     139|
|    |storitev                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |    58.576|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |    65.980|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    65.980|
|    |neopredmetenih sred.           |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |   473.364|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   291.001|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   182.363|
|    |proračuna iz sredstev Evropske unije   |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI              |  2.878.874|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |   913.010|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   304.944|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    49.257|
|    |varnost                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   504.891|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    6.242|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |409 Sredstva, izločena v rezerve     |    47.676|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |  1.145.842|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije              |   159.671|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |   736.611|
|    |gospodinjstvom              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    86.120|
|    |in ustanov.               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi domači transferi        |   163.440|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   775.855|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   775.855|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    44.166|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in  |    30.411|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|    |uporabniki                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |    13.755|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. –   |   299.542|
|    |II.)                   |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA             |    50.581|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |    50.581|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |    50.581|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |   248.961|
|    |(I+IV+VII) – (II+V+VIII))        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –50.581|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)       |   –299.542|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  |   356.414|
|    |12. PRETEKLEGA LETA           |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
Posebni del in načrt razvojih programov se objavita na spletni strani Občine Škocjan.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0003/2011
Škocjan, dne 19. aprila 2011
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost