Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1600. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2010, stran 4420.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 2. točke drugega odstavka 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na svoji 6. redni seji dne 18. 4. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Brežice za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine Brežice za leto 2010.
Sestavni del zaključnega računa je tudi obrazložitev načrta razvojnih programov.
Zaključni račun zajema tudi sredstva proračunske rezerve.
3. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2010 so naslednji:
Stanje denarnih sredstev stalne proračunske rezerve Občine Brežice na dan 31. 12. 2010 je 150.680,55 €.
4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po Zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2010 v višini 2.023.805,94 € se prenese v splošni sklad proračuna in se nameni za pokrivanje obveznosti po planu proračuna Občine Brežice za leto 2011.
Denarna sredstva stalne proračunske rezerve se porabijo v letu 2011 za namene po Zakonu o javnih financah.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 406-1/2011
Brežice, dne 19. aprila 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost