Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1649. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2010, stran 4475.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 6. seji dne 19. aprila 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Tolmin za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tolmin za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Tolmin in sklada proračunske rezerve Občine Tolmin (v nadaljevanju: rezervni sklad) v obdobju od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010 izkazuje:
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |                   |      v EUR|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |Prihodki               |  12.466.779,58|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |Odhodki                |  12.781.581,40|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |Presežek odhodkov nad prihodki    |    314.801,82|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |Prejeta vračila danih posojil in   |    11.961,72|
|   |prodaja kapitalskih deležev      |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |Dana posojila in povečanje      |     2.941,59|
|   |kapitalskih deležev          |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |Prejeta minus dana posojila in    |     9.020,13|
|   |spremembe kapitalskih deležev     |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA          |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |Zadolževanje             |       0,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |Odplačila dolga            |       0,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |Neto zadolževanje           |       0,00|
+---------------------------------------------+-----------------+
|Zmanjšanje sredstev na računih        |    305.781,69|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |Stanje sredstev na računih 31.12.   |   1.019.247,11|
|   |preteklega leta (2009):        |         |
|   |(prenesena sredstva na računih    |         |
|   |iz leta 2009)             |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |Stanje sredstev na računih 31.12.   |    845.717,16|
|   |tekočega leta (2010):         |         |
|   |(sredstva na računih, prenesena    |         |
|   |v leto 2011)             |         |
+---------------------------------------------+-----------------+
|REZERVNI SKLAD                |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |Prenos sredstev na računu iz     |    75.823,83|
|   |preteklega leta (2009)        |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |Prihodki               |    175.000,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |Odhodki                |    176.630,69|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|   |Presežek sredstev na računu za prenos |    74.193,14|
|   |v leto 2011              |         |
+------+--------------------------------------+-----------------+
3. člen
(1) Sredstva na računih na dan 31. decembra 2010 v višini 845.717,16 EUR se prenesejo v leto 2011.
(2) Presežek rezervnega sklada v višini 74.193,14 EUR se prenese v leto 2011.
4. člen
Sestavni deli tega odloka so bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, ki se objavijo na spletni strani Občine Tolmin.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0013/2009
Tolmin, dne 20. aprila 2011
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti