Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1611. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2010, stran 4436.

Na podlagi določil 96., 97. in 99. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in skladno s 15. členom Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04) je občinski svet na 6. redni seji dne 13. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dobrna za leto 2010
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun Proračuna Občine Dobrna za leto 2010, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Dobrna.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2010 izkazuje:
+--------+-----------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     EUR|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov        |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  3.912.724|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  1.521.631|
|    |(700+701+702+703+704+705+706)      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |700 DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK     |  1.368.290|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |701 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST    |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |702 DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO  |      |
|    |SILO                   |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |703 DAVKI NA PREMOŽENJE         |   63.522|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  |   89.819|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |705 DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN   |      |
|    |TRANSAKCIJE               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |706 DRUGI DAVKI             |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+712+714) |   717.933|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  |   82.189|
|    |PREMOŽENJA                |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |711 TAKSE IN PRISTOJBINE         |     178|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |712 DENARNE KAZNI            |    3.009|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN     |   47.551|
|    |STORITEV                 |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |   585.006|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |   815.899|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH     |      |
|    |SREDSTEV                 |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |   815.899|
|    |NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA        |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730+731)        |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE      |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |   857.261|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |   412.785|
|    |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ        |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA    |   444.476|
|    |PRORAČUNA IN SREDSTEV PRORAČUNA EU    |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  4.197.659|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409) |   976.872|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |   291.776|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO  |   45.014|
|    |VARNOST                 |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |   611.070|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |    8.012|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |409 REZERVE               |   21.000|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)  |   764.077|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |410 SUBVENCIJE              |   25.925|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN      |   444.462|
|    |GOSPODINJSTVOM              |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM |   72.796|
|    |IN USTANOVAM               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |   220.894|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  2.403.650|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |  2.403.650|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   53.060|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI       |   18.457|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |432 INVESTICIJSKI TRANSFER        |   34.603|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    |   284.935|
|    |PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI- |      |
|    |ODHODKI)                 |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |7502 Prejeta vračila danih posojil    |      |
|    |od javnih podjetij            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |7503 Prejeta vračila danih posojil od  |      0|
|    |finančnih institucij           |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |7505 Prejeta vračila danih posojil    |      |
|    |od drugih ravni države          |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |7507 Prejeta vračila danih posojil    |      |
|    |državnemu proračunu           |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |7510 Sredstva pridobljena s prodajo   |      |
|    |kapitalskih deležev v javnih podjetjih  |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |7511 Sredstva pridobljena s prodajo   |      |
|    |kapitalskih deležev v finančnih inst.  |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|    |DELEŽEV (440+441+442)          |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |440 DANA POSOJILA            |      0|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |4400 Dana posojila posameznikom     |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |4402 Dana posojila javnim skladom    |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |4403 Dana posojila finančnim       |      0|
|    |institucijam               |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |4404 Dana posojila privatnim podjetjem  |      |
|    |in zasebnikom              |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN   |     500|
|    |NALOŽB                  |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |4410 Povečanje kapitalskih deležev v   |      |
|    |javnih podjetjih             |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |4411 Povečanje kapitalskih deležev v   |      |
|    |finančnih institucijah          |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |4412 Povečanje kapitalskih deležev v   |     500|
|    |privatnih podjetjih           |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA  |      |
|    |PRIVATIZACIJE              |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |4420 Dana posojila iz sredstev kupnin  |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |4421 Sredstva kupnin, razporejena    |      |
|    |v javne sklade              |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE               |   697.350|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |   697.350|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |   697.350|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA             |   10.645|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA             |   10.645|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|    |550 Odplačilo kreditov drugim domačim  |   10.645|
|    |kreditodajalcem             |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH   |   401.270|
|    |(I+IV+VII-II-V-VIII)           |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   686.705|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |   284.936|
+--------+-----------------------------------------+------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  |   551.884|
|    |12. PRETEKLEGA LETA           |      |
+--------+-----------------------------------------+------------+
3. člen
Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov ter računa financiranja in realizacije posebnega dela proračuna so sestavni del zaključnega računa.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2011-1(6)
Dobrna, dne 13. aprila 2011
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost