Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1598. Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih, stran 4395.

Na podlagi osmega odstavka 206. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih
1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino vpisnikov in pomožnih knjig, ki jih vodijo prekrškovni organi za učinkovito vodenje in preglednost postopkov o prekrških ter za statistično poročanje.
2. člen
Prekrškovni organi vodijo vpisnike in pomožne knjige v elektronski obliki ali ročni obliki.
3. člen
Vpisniki, ki jih vodijo prekrškovni organi, so:
– vpisnik za zadeve, v katerih se izda plačilni nalog (Pn vpisnik),
– vpisnik za zadeve, v katerih se izda odločba o prekršku (Odl vpisnik) in
– vpisnik za zadeve, v katerih se vloži obdolžilni predlog (Obp vpisnik).
4. člen
Pomožni knjigi, ki jih vodijo prekrškovni organi, sta:
– seznam odvzetih predmetov in
– evidenca zapadle, neplačane globe, sodne takse, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka ter uklonilnih zaporov.
5. člen
(1) V Pn vpisniku se za vsako zadevo vpišejo ti podatki:
1. ime prekrškovnega organa;
2. številka zadeve;
3. številka plačilnega naloga;
4. datum izdaje plačilnega naloga;
5. ime pooblaščene uradne osebe, ki je izdala plačilni nalog;
6. osebno ime storilca;
7. EMŠO storilca;
8. rojstni podatki storilca;
9. državljanstvo storilca;
10. stalno prebivališče storilca;
11. začasno prebivališče storilca;
12. ime pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
13. sedež pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
14. matična številka, če je storilec pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
15. podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo;
16. kraj storitve prekrška;
17. čas storitve prekrška;
18. pravna opredelitev prekrška;
19. znesek izrečene globe;
20. pri prekršku, za katerega je predpisana sankcija kazenskih točk v cestnem prometu:
a) izrečena stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu,
b) številka vozniškega dovoljenja,
c) organ, ki je izdal vozniško dovoljenje in datum izdaje vozniškega dovoljenja,
d) oznaka vrste voznika (npr. voznik začetnik);
e) kategorija vozila, s katerim je bil storjen prekršek;
21. datum vročitve plačilnega naloga;
22. datum prostovoljnega plačila globe;
23. datum vložitve predloga za obročno plačilo izrečene globe;
24. datum izdaje sklepa o določitvi načina in rokov za obročno plačilo globe;
25. datum zapadlosti obrokov za plačilo globe;
26. datum vložitve zahteve za sodno varstvo;
27. datum umika zahteve za sodno varstvo;
28. datum zavrženja zahteve za sodno varstvo;
29. datum vročitve sklepa o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
30. datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper sklep o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
31. datum odprave plačilnega naloga zaradi ustavitve postopka;
32. datum odprave plačilnega naloga in vložitve predloga pri pristojnem prekrškovnem organu;
33. datum odprave plačilnega naloga in izreka opomina;
34. datum izdaje novega plačilnega naloga, s katerim je nadomeščen stari plačilni nalog;
35. datum vročitve novega plačilnega naloga ali odločbe, s katero je nadomeščen stari plačilni nalog;
36. datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper plačilni nalog ali odločbo, s katero je nadomeščen stari plačilni nalog;
37. datum odstopa zahteve za sodno varstvo pristojnemu sodišču;
38. datum izdaje sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
39. vrsta sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo: sklep o zavrženju zahteve, sodba o zavrnitvi zahteve, sodba o odpravi plačilnega naloga ali odločbe, sodba o spremembi plačilnega naloga ali odločbe;
40. datum vročitve sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
41. datum pravnomočnosti sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
42. datum izvršljivosti sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo, s katero je bila zahteva zavržena, zavrnjena ali je bil z njo plačilni nalog spremenjen;
43. datum vložitve pritožbe zoper sklep ali sodbo, s katero je bilo odločeno o zahtevi za sodno varstvo;
44. datum umika pritožbe zoper sodbo ali sklep o zahtevi za sodno varstvo;
45. datum zavrženja pritožbe zoper sodbo ali sklep o zahtevi za sodno varstvo;
46. datum izdaje sodne odločitve o pritožbi zoper sodbo ali sklep o zahtevi za sodno varstvo;
47. vrsta sodne odločitve o pritožbi zoper sodbo ali sklep o zahtevi za sodno varstvo: sklep o zavrženju pritožbe, sodba o zavrnitvi pritožbe, sodba o spremembi sodbe sodišča prve stopnje, sklep o razveljavitvi sodbe ali sklepa sodišča prve stopnje;
48. datum pravnomočnosti plačilnega naloga ali odločbe;
49. datum izvršljivosti plačilnega naloga ali odločbe;
50. podatek o tem, ali bo sodna taksa odmerjena ali ne;
51. datum izdaje plačilnega naloga za plačilo sodne takse;
52. številka plačilnega naloga za plačilo sodne takse;
53. znesek sodne takse;
54. datum vročitve plačilnega naloga za plačilo sodne takse;
55. datum pravnomočnosti plačilnega naloga za plačilo sodne takse;
56. podatek o roku za prostovoljno plačilo sodne takse;
57. datum prostovoljnega plačila sodne takse;
58. datum vložitve ugovora zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse;
59. datum izdaje sklepa o ugovoru;
60. številka sklepa o ugovoru;
61. vrsta odločitve o ugovoru;
62. datum vročitve sklepa o ugovoru;
63. datum pravnomočnosti sklepa o ugovoru;
64. datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper sklep o ugovoru;
65. datum odstopa zahteve za sodno varstvo na sodišče;
66. datum sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
67. sodna številka zadeve;
68. navedba vrste odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
69. datum vročitve sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
70. datum pravnomočnosti sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
71. datum izvršljivosti plačilnega naloga za plačilo sodne takse;
72. datum vložitve predloga za nadomestitev globe z opravo nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti;
73. datum izdaje sklepa sodišča o nadomestitvi globe;
74. datum obvestila sodišča o opravi nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti;
75. datum posredovanja predloga organu, pristojnem za prisilno izterjavo;
76. datum izvršitve plačilnega naloga po organu, pristojnem za prisilno izterjavo oziroma datum obvestila, da izrečena globa ni izterljiva;
77. datum izvršitve plačilnega naloga ali odločbe po organu, pristojnem za prisilno izterjavo oziroma datum obvestila, da izrečeni stroški postopka niso izterljivi;
78. datum nastopa okoliščine, ki preprečuje izvršitev plačilnega naloga ali odločbe (npr. zastaranje izvršitve, smrt storilca prekrška);
79. datum prejema pisne pobude za vložitev predloga za odpravo ali spremembo odločbe (171.b člen Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon));
80. datum vložitve predloga za odpravo ali spremembo odločbe na predlog prekrškovnega organa pri sodišču;
81. datum odločitve sodišča o predlogu za odpravo ali spremembo odločbe na predlog prekrškovnega organa;
82. vrsta odločitve sodišča o predlogu za odpravo ali spremembo odločbe na predlog prekrškovnega organa (171.č člen zakona): odprava plačilnega naloga ali odločbe, sprememba plačilnega naloga ali odločbe;
83. datum pošiljanja predloga pristojnemu prekrškovnemu organu oziroma vložitve obdolžilnega predloga pri pristojnem sodišču (prvi odstavek 171.č člena zakona);
84. datum vložitve predloga za zahtevo za varstvo zakonitosti;
85. datum izdaje sodne odločitve o zahtevi za varstvo zakonitosti;
86. vrsta sodne odločitve o zahtevi za varstvo zakonitosti;
87. opombe.
(2) Pod rubriko »opombe« se vpišejo podatek o tem, kje je zadeva, drugi vpisi, določeni s tem pravilnikom in drugi podatki, če je to potrebno.
(3) V zadevah kršitev zakonov s področja javnega reda in miru, varnosti cestnega prometa, vstopa in zapustitve države ter bivanja in prebivanja tujcev, nadzora državne meje in javnih zbiranj se v Pn vpisnik poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena (razen v primeru iz petega odstavka 57.a člena zakona) vpisujejo tudi ti podatki:
1. datum vložitve ugovora zoper plačilni nalog;
2. datum umika ugovora zoper plačilni nalog;
3. datum zavrženja ugovora zoper plačilni nalog;
4. datum izdaje odločbe o prekršku na podlagi ugovora;
5. datum izdaje odločbe o odpravi plačilnega naloga in ustavitvi postopka;
6. datum vročitve odločbe o prekršku na podlagi ugovora.
(4) Zaradi učinkovitega vodenja in preglednosti postopka v zvezi z ugovorom zoper plačilni nalog v zadevah iz prejšnjega odstavka, se smiselno uporabljajo določbe prvega odstavka tega člena in prvega odstavka 6. člena tega pravilnika o vpisovanju podatkov.
(5) Če je bil plačilni nalog zaradi vložene zahteve za sodno varstvo nadomeščen z odločbo, s katero je bil izrečen opomin namesto sankcije, se vpisi v zvezi z odločbo izvedejo v tem vpisniku.
6. člen
(1) V Odl vpisniku se za vsako zadevo vpišejo ti podatki:
1. ime prekrškovnega organa;
2. številka zadeve;
3. datum izdaje odločbe o prekršku;
4. ime pooblaščene uradne osebe, ki je izdala odločbo o prekršku;
5. osebno ime storilca;
6. EMŠO storilca;
7. rojstni podatki storilca;
8. državljanstvo storilca;
9. stalno prebivališče storilca;
10. začasno prebivališče storilca;
11. ime pravne osebe, samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
12. sedež pravne osebe, samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
13. matična številka, če je storilec pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
14. podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo;
15. kraj storitve prekrška;
16. čas storitve prekrška;
17. pravna opredelitev prekrška;
18. podatek o tem, ali gre za postopek po uradni dolžnosti;
19. datum vložitve predloga o prekršku;
20. podatki o predlagatelju;
21. datum zaznambe o tem, da prekrškovni organ ne bo izdal odločbe o prekršku;
22. razlog za neizdajo odločbe o prekršku;
23. izrečena glavna sankcija;
24. izrečena stranska sankcija;
25. znesek izrečene globe;
26. pri prekršku, za katerega je predpisana sankcija kazenskih točk v cestnem prometu:
a) številka vozniškega dovoljenja,
b) organ, ki je izdal vozniško dovoljenje in datum izdaje vozniškega dovoljenja,
c) oznaka vrste voznika (npr. voznik začetnik);
d) kategorija vozila, s katerim je bil storjen prekršek;
27. višina stroškov postopka;
28. podatek o tem, ali je bilo odločeno o odvzemu premoženjske koristi;
29. podatek o roku za prostovoljno plačilo izrečene globe;
30. datum vročitve odločbe o prekršku;
31. datum prostovoljne izvršitve odločbe o prekršku;
32. datum vložitve predloga za obročno plačilo izrečene globe;
33. datum izdaje sklepa o določitvi načina in rokov za obročno plačilo globe;
34. datum zapadlosti obrokov za plačilo globe;
35. datum vložitve zahteve za sodno varstvo;
36. datum umika zahteve za sodno varstvo;
37. datum zavrženja zahteve za sodno varstvo;
38. datum vročitve sklepa o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
39. datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper sklep o zavrženju zahteve za sodno varstvo;
40. datum odprave odločbe zaradi ustavitve postopka;
41. datum odprave odločbe in vložitve predloga pri pristojnem prekrškovnem organu;
42. datum odprave odločbe in izreka opomina;
43. datum izdaje nove odločbe, s katero je nadomeščena stara odločba;
44. datum vročitve nove odločbe, s katero je nadomeščena stara odločba;
45. datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper odločbo, s katero je nadomeščena stara odločba;
46. datum odstopa zahteve za sodno varstvo pristojnemu sodišču;
47. datum izdaje sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
48. vrsta sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo: sklep o zavrženju zahteve, sodba o zavrnitvi zahteve, sodba o odpravi odločbe prekrškovnega organa, sodba o spremembi odločbe prekrškovnega organa in odločitev o odvzemu premoženjske koristi in stroških postopka;
49. datum vročitve sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
50. datum pravnomočnosti sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
51. datum izvršljivosti sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo, s katero je bila zahteva zavržena, zavrnjena ali je bila z njo odločba spremenjena;
52. datum vložitve pritožbe zoper sklep ali sodbo, s katero je bilo odločeno o zahtevi za sodno varstvo;
53. datum umika pritožbe zoper sodbo ali sklep o zahtevi za sodno varstvo;
54. datum zavrženja pritožbe zoper sodbo ali sklep o zahtevi za sodno varstvo;
55. datum izdaje sodne odločitve o pritožbi zoper sodbo ali sklep o zahtevi za sodno varstvo;
56. vrsta sodne odločitve o pritožbi zoper sodbo ali sklep o zahtevi za sodno varstvo: sklep o zavrženju pritožbe, sodba o zavrnitvi pritožbe, sodba o spremembi sodbe sodišča prve stopnje in sklep o razveljavitvi sodbe ali sklepa sodišča prve stopnje;
57. datum pravnomočnosti odločbe o prekršku;
58. datum izvršljivosti odločbe o prekršku;
59. podatek o tem, ali bo sodna taksa odmerjena ali ne;
60. datum izdaje plačilnega naloga za plačilo sodne takse;
61. številka plačilnega naloga za plačilo sodne takse;
62. znesek sodne takse;
63. datum vročitve plačilnega naloga za plačilo sodne takse;
64. datum pravnomočnosti plačilnega naloga za plačilo sodne takse;
65. podatek o roku za prostovoljno plačilo sodne takse;
66. datum prostovoljnega plačila sodne takse;
67. datum vložitve ugovora zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse;
68. datum izdaje sklepa o ugovoru;
69. številka sklepa o ugovoru;
70. vrsta odločitve o ugovoru;
71. datum vročitve sklepa o ugovoru;
72. datum pravnomočnosti sklepa o ugovoru;
73. datum vložitve zahteve za sodno varstvo zoper sklep o ugovoru;
74. datum odstopa zahteve za sodno varstvo na sodišče;
75. datum sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
76. sodna številka zadeve;
77. navedba vrste odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
78. datum vročitve sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
79. datum pravnomočnosti sodne odločitve o zahtevi za sodno varstvo;
80. datum izvršljivosti plačilnega naloga za plačilo sodne takse;
81. podatek o tem, ali je bil vložen predlog za uklonilni zapor;
82. podatek o odločitvi sodišča o predlogu za uklonilni zapor;
83. podatek o izvršitvi uklonilnega zapora;
84. datum vložitve predloga za nadomestitev globe z opravo nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti;
85. datum izdaje sklepa sodišča o nadomestitvi globe;
86. datum obvestila sodišča o opravi nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti;
87. datum posredovanja predloga organu, pristojnem za prisilno izterjavo, zaradi prisilne izterjave globe;
88. datum posredovanja predloga organu, pristojnem za prisilno izterjavo, zaradi prisilne izterjave stroškov postopka;
89. datum posredovanja predloga organu, pristojnem za prisilno izterjavo, zaradi izvršitve odvzema premoženjske koristi;
90. datum izvršitve odločbe po organu, pristojnem za prisilno izterjavo oziroma datum obvestila, da izrečena globa ni izterljiva;
91. datum izvršitve odločbe po organu, pristojnem za prisilno izterjavo oziroma datum obvestila, da izrečeni stroški postopka niso izterljivi;
92. datum nastopa okoliščine, ki preprečuje pregon ali izvršitev odločbe o prekršku (npr. zastaranje pregona ali izvršitve, smrt storilca prekrška);
93. datum prejema pisne pobude za vložitev predloga za odpravo ali spremembo odločbe (171.b člen zakona);
94. datum vložitve predloga za odpravo ali spremembo odločbe na predlog prekrškovnega organa pri sodišču;
95. datum odločitve sodišča o predlogu za odpravo ali spremembo odločbe na predlog prekrškovnega organa;
96. vrsta odločitve sodišča o predlogu za odpravo ali spremembo odločbe na predlog prekrškovnega organa (171.č člen zakona): odprava odločbe o prekršku, sprememba odločbe o prekršku;
97. datum pošiljanja predloga pristojnemu prekrškovnemu organu oziroma vložitve obdolžilnega predloga pri pristojnem sodišču (prvi odstavek 171.č člena zakona);
98. datum vložitve predloga za zahtevo za varstvo zakonitosti;
99. datum izdaje sodne odločbe o zahtevi za varstvo zakonitosti;
100. vrsta sodne odločitve o zahtevi za varstvo zakonitosti;
101. opombe.
(2) Pod rubriko »opombe« se vpišejo podatek o tem, kje je zadeva, drugi vpisi, določeni s tem pravilnikom in drugi podatki, če je to potrebno.
7. člen
(1) V Obp vpisniku se za vsako zadevo vpišejo ti podatki:
1. ime prekrškovnega organa;
2. številka zadeve;
3. osebno ime storilca;
4. EMŠO storilca;
5. rojstni podatki storilca;
6. državljanstvo storilca;
7. stalno prebivališče storilca;
8. začasno prebivališče storilca;
9. ime pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
10. sedež pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
11. matična številka, če je storilec pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
12. podatki o zaposlitvi za odgovorno osebo;
13. kraj storitve prekrška;
14. čas storitve prekrška;
15. pravna opredelitev prekrška;
16. podatek o tem, ali gre za postopek po uradni dolžnosti;
17. datum vložitve predloga o prekršku;
18. podatki o predlagatelju;
19. datum zaznambe o tem, da prekrškovni organ ne bo vložil obdolžilnega predloga;
20. datum vložitve obdolžilnega predloga;
21. podatek o tem, ali je prekrškovni organ dal predlog za začasni odvzem vozniškega dovoljenja (113.a člen zakona);
22. datum izdaje sklepa o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja;
23. datum vročitve sklepa o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja;
24. datum odločitve okrajnega sodišča o ugovoru zoper sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja;
25. vrsta odločitve okrajnega sodišča o ugovoru zoper sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja;
26. datum vročitve odločitve sodišča o ugovoru zoper sklep o začasnem odvzemu vozniškega dovoljenja;
27. datum vložitve pritožbe prekrškovnega organa zoper odločitev sodišča o ugovoru;
28. odločitev višjega sodišča o pritožbi;
29. datum vročitve odločitve višjega sodišča o pritožbi zoper sklep, s katerim je okrajno sodišče odločilo o ugovoru;
30. datum vročitve sklepa, s katerim je bil zavržen ali zavrnjen predlog za začasni odvzem vozniškega dovoljenja;
31. datum vložitve pritožbe zoper sklep, s katerim je bil zavržen ali zavrnjen predlog za začasni odvzem vozniškega dovoljenja;
32. odločitev višjega sodišča o pritožbi zoper sklep, s katerim je bil zavržen ali zavrnjen predlog za začasni odvzem vozniškega dovoljenja;
33. datum vročitve odločitve višjega sodišča o pritožbi zoper sklep, s katerim je okrajno sodišče zavrglo ali zavrnilo predlog za začasni odvzem vozniškega dovoljenja;
34. podatek o tem, ali je bil vložen enoten obdolžilni predlog (tretji odstavek 55.a člena zakona);
35. podatek o tem, ali je bil obdolžilni predlog v delu, ki se nanaša na vodenje enotnega postopka pred sodiščem, zavržen (četrti odstavek 55.a člena zakona);
36. datum umika obdolžilnega predloga;
37. datum zahteve za dopolnitev obdolžilnega predloga;
38. datum vložitve dopolnjenega obdolžilnega predloga;
39. datum izdaje sklepa o zavrženju obdolžilnega predloga;
40. datum izdaje sodbe o zavrnitvi obdolžilnega predloga;
41. datum izdaje sodbe o prekršku na podlagi obdolžilnega predloga;
42. vrsta sodbe o prekršku: sodba o ustavitvi postopka ali sodba, s katero se obdolženec spozna za odgovornega;
43. datum vložitve pritožbe;
44. datum izdaje odločitve višjega sodišča o pritožbi;
45. navedba vrste sodne odločitve o pritožbi: sklep o zavrženju pritožbe, sodba o zavrnitvi pritožbe, sodba o spremembi sodbe sodišča prve stopnje in sklep o razveljavitvi sodbe ali sklepa sodišča prve stopnje;
46. opombe.
(2) Pod rubriko »opombe« se vpišejo podatek o tem, kje je zadeva, drugi vpisi, določeni s tem pravilnikom in drugi podatki, če je to potrebno.
8. člen
(1) Na seznam odvzetih predmetov se vpisujejo predmeti, ki jih je zasegla pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa v postopku o prekršku in se hranijo pri prekrškovnem organu ali na drugem določenem mestu ter predmeti, glede katerih se sme v hitrem postopku izreči stranska sankcija odvzema predmetov.
(2) Na seznam odvzetih predmetov se vpisujejo ti podatki:
1. zaporedna številka;
2. številka zadeve;
3. podatek o tem, komu je bil predmet zasežen;
4. opis predmeta;
5. podatek o hrambi (navedba prostora oziroma osebe, pri kateri se predmet hrani);
6. datum odredbe o izročitvi predmetov;
7. datum izročitve predmetov in način izročitve (izročeno oziroma poslano po pošti, osebno ime in prebivališče prevzemnika oziroma sedež in ime organa ter prevzemnikov podpis);
8. komisijsko uničenje predmetov (datum uničenja pred komisijo in podpis enega od članov komisije);
9. opombe.
9. člen
(1) V evidenco zapadle, neplačane globe, sodne takse, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka ter uklonilnih zaporov se vpisujejo zadeve v zvezi z izvrševanjem zapadle, neplačane globe, sodne takse, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka ter uklonilnega zapora.
(2) V evidenco iz prejšnjega odstavka se vpisujejo ti podatki:
1. zaporedna številka;
2. datum vpisa v evidenco,
3. številka zadeve;
4. osebno ime storilca;
5. znesek globe, sodne takse, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi;
6. datum predloga za določitev uklonilnega zapora;
7. podatek o izvršitvi uklonilnega zapora;
8. datum izvršitve odločbe oziroma plačilnega naloga po organu, pristojnem za prisilno izterjavo oziroma datum obvestila, da izrečena globa ni izterljiva;
9. datum izvršitve odločbe oziroma plačilnega naloga po organu, pristojnem za prisilno izterjavo oziroma datum obvestila, da izrečeni stroški postopka niso izterljivi.
10. člen
Številka zadeve je evidenčna oznaka zadeve, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo upravno poslovanje organov javne uprave, in je sestavljena iz oznake vpisnika (Pn, Odl ali Obp), klasifikacijskega znaka, določenega v načrtu klasifikacijskih znakov, zaporedne številke zadeve iz Pn, Odl ali Obp vpisnika ter vseh štirih številk letnice leta, v katerem je zadeva nastala.
11. člen
(1) Vsaka zadeva se vodi v ustreznem vpisniku pod eno zaporedno številko, dokler ni odčrtana.
(2) Ko je zadeva odčrtana, se pri elektronsko vodenih vpisnikih številka zadeve obarva z rdečo barvo ali drugo barvo, ki se razlikuje od barve neodčrtanih znakov. Pri ročno vodenih vpisnikih se pred številko zadeve vstavi znak za odčrtanje: L.
(3) Posamezni vpisi v vpisnike in pomožne knjige se ne smejo brisati niti kako drugače uničiti. Pri pomotoma vpisani zadevi se v polje za opombe zapiše »pomotni vpis«.
(4) Nova zadeva ne dobi zaporedne številke pomotoma vpisane zadeve, temveč zaporedno številko, ki tej sledi.
12. člen
(1) Pri Pn vpisniku se zadeva odčrta, ko je v ustreznem polju vpisan kateri od teh podatkov:
– datum prostovoljne izvršitve plačilnega naloga;
– datum obvestila sodišča o opravi nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti;
– datum vložitve predloga za prisilno izterjavo pri organu, pristojnem za prisilno izterjavo;
– datum izvršitve plačilnega naloga po organu, pristojnem za prisilno izterjavo ali datum obvestila, da izrečena globa ali stroški postopka niso izterljivi;
– datum odprave plačilnega naloga in ustavitve postopka, ali datum odprave plačilnega naloga in vložitve predloga pri pristojnem prekrškovnem organu (63. člen zakona);
– datum odstopa zadeve pristojnemu prekrškovnemu organu, ali datum ustavitve postopka po sodni odločitvi, s katero je sodišče odpravilo plačilni nalog (65. člen zakona);
– datum pošiljanja zadeve pristojnemu prekrškovnemu organu oziroma vložitve obdolžilnega predloga pri pristojnem sodišču (prvi odstavek 171.č člena zakona);
– datum nastopa okoliščine, ki preprečuje izvršitev plačilnega naloga oziroma odločbe o prekršku;
– datum pomotnega vpisa zadeve.
(2) Pri Odl vpisniku se zadeva odčrta, ko je v ustreznem polju vpisan kateri od teh podatkov:
– datum zaznambe o tem, da prekrškovni organ ne bo izdal odločbe;
– datum prostovoljne izvršitve odločbe;
– datum obvestila sodišča o opravi nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti;
– datum vložitve predloga za prisilno izterjavo pri organu, pristojnem za prisilno izterjavo;
– datum izvršitve odločbe po organu, pristojnem za prisilno izterjavo ali datum obvestila, da izrečena globa ali stroški postopka ali sodna taksa niso izterljivi;
– datum odprave odločbe prekrškovnega organa in ustavitve postopka, ali datum odprave odločbe prekrškovnega organa in vložitve predloga pri pristojnem prekrškovnem organu (63. člen zakona);
– datum odstopa zadeve pristojnemu prekrškovnemu organu, ali datum ustavitve postopka po sodni odločitvi, s katero je sodišče odpravilo odločbo prekrškovnega organa (65. člen zakona);
– datum pošiljanja zadeve pristojnemu prekrškovnemu organu oziroma vložitve obdolžilnega predloga pri pristojnem sodišču (prvi odstavek 171.č člena zakona);
– datum nastopa okoliščine, ki preprečuje pregon ali izvršitev odločbe o prekršku;
– datum pomotnega vpisa zadeve.
(3) Pri Obp vpisniku se zadeva odčrta, ko je v ustreznem polju vpisan kateri od teh podatkov:
– datum zaznambe o tem, da prekrškovni organ ne bo vložil obdolžilnega predloga;
– datum umika obdolžilnega predloga;
– datum izdaje sklepa o zavrženju obdolžilnega predloga;
– datum izdaje sodbe o zavrnitvi obdolžilnega predloga;
– datum izdaje odločitve višjega sodišča o pritožbi.
(4) V seznamu odvzetih predmetov se zaporedna številka odčrta, ko zadevni predmet ni več v hrambi pri prekrškovnem organu.
(5) V evidenci zapadle, neplačane globe, sodne takse, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka ter uklonilnih zaporov se zaporedna številka odčrta, ko je vpisan kateri od teh podatkov:
– datum prostovoljnega plačila;
– oprava nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti;
– datum izvršitve odločbe po organu, pristojnem za prisilno izterjavo;
– datum izvršitve plačilnega naloga po organu, pristojnem za prisilno izterjavo;
– datum obvestila, da izrečena globa in stroški postopka niso izterljivi.
13. člen
Zadeva, ki se odčrta, se šteje za rešeno, vpisi pri tej zadevi pa se ne smejo več spreminjati, kar mora pri elektronsko vodenih vpisnikih zagotavljati ustrezna programska oprema.
14. člen
(1) Če postopek poteka zoper več storilcev, se zadeva vpiše pod eno zaporedno številko, pred osebnimi imeni storilcev pa se postavijo arabske številke.
(2) Zadeva, ki se nanaša na več storilcev, se odčrta, ko je postopek končan za vse. Kadar je postopek končan le za nekatere, se odčrta samo arabska številka, postavljena pred osebnim imenom storilca.
15. člen
(1) Če se združi več zadev v enoten postopek, se odčrta zaporedna številka pridružene zadeve z dnem združitve in se v polju za opombe navede, s katero zadevo je bila združena, pri odslej enotni zadevi pa zadeva, ki je bila pridružena.
(2) Če se zadevi priloži druga zadeva samo zaradi vpogleda, se v vpisniku v opombah navede, kateri zadevi je priložena, pri osnovni zadevi pa se navede označba zadeve, ki ji je priložena. Po izločitvi priložene zadeve se opombi zbrišeta.
(3) Če se ugotovi, da je treba posamezne prekrške ali storilce iz iste zadeve o prekršku obravnavati ločeno, se izločeni del zadeve vpiše v vpisnik kot nova zadeva. Pri tej zadevi se v opombah vpiše »izločeno iz...«, pri prvotni zadevi pa »izločeno v...«.
(4) Vpisi pri prvotno skupni zadevi, ki se nanašajo na izločeni del, se prenesejo v ustrezna polja pri novi zaporedni številki.
16. člen
(1) Vpisnik se vodi za vsako leto posebej.
(2) Na začetku leta se vsakič naredi nov vpisnik, ki se konča z 31. decembrom istega leta.
(3) Vpisniki se sklenejo konec leta tako, da se za zadnjo zaporedno številko napiše besedilo s temi podatki: datum konca vpisnika, zaporedna številka zadnjega vpisa, število v začetku leta nerešenih zadev, število na novo prejetih zadev, število pomotoma vpisanih zadev, število rešenih zadev in število ob koncu leta nerešenih zadev.
(4) Zaporedne številke konec leta nerešenih zadev se vpišejo na prvi strani vpisnika za prihodnje leto pod naslovom »ostalo nerešeno«, in sicer kronološko po letih pripada, vpisi pa se nadaljujejo v prejšnjih vpisnikih.
(5) Če se zadeva v novem letu reši, se v prejšnjih vpisnikih odčrta, na prvi strani novega vpisnika pa se prečrta njena zaporedna številka.
(6) Vpisnik, ki se vodi v elektronski obliki, se sklene konec leta z računalniškim izpisom, ki mora vsebovati podatke iz tretjega odstavka tega člena ter ga podpišeta vpisničar in predstojnik prekrškovnega organa. Zaporedne številke nerešenih zadev se vpišejo na računalniškem izpisu v rubriki »Nerešeno v letu…« in sicer kronološko samo številke zadev. Ob sklenitvi vpisnika se podatki (stanje na dan 31. 12.) shranijo v elektronski obliki na ustreznem nosilcu podatkov, ki se arhivira v skladu s predpisi o arhiviranju dokumentarnega gradiva organov javne uprave.
17. člen
Podatki, ki se vpisujejo v vpisnike iz 3. člena tega pravilnika ter pomožni knjigi iz 4. člena tega pravilnika, se pri ročno vodenih vpisnikih vpisujejo v obrazec št. 1 (Pn vpisnik), v obrazec št. 2 (Odl vpisnik), v obrazec št. 3 (Obp vpisnik), v obrazec št. 4 (seznam odvzetih predmetov) oziroma v obrazec št. 5 (evidenca zapadle, neplačane globe, sodne takse, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka ter uklonilnih zaporov), ki so objavljeni skupaj s tem pravilnikom in so njegov sestavni del.
KONČNI DOLOČBI
18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 127/06 in 115/08).
19. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2012.
(2) Do začetka uporabe tega pravilnika se uporablja Pravilnik o obliki in vsebini vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih (Uradni list RS, št. 127/06 in 115/08).
Št. 007-72/2011
Ljubljana, dne 28. aprila 2011
EVA 2011-2011-0024
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost