Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1645. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2010, stran 4465.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitvami) in 106. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03, 1/07) je Občinski svet Občine Štore na 4. redni seji dne 13. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2010. Sestavni del odloka o zaključnem računu proračuna Občine Štore sta tudi splošni in posebni del zaključnega računa proračuna, kjer so podrobneje prikazani podatki o načrtovanih in realiziranih prihodkih in odhodkih proračuna Občine Štore za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2010 izkazuje:
+-------+----------------------------------------+--------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov        |   Zaključni|
|    |                    |     račun|
|    |                    | proračuna za|
|    |                    |   leto 2010|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   3.112.583|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   2.733.039|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |   2.636.549|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |   2.259.962|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |703 Davki na premoženje         |    194.752|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |    181.835|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |    96.490|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |    58.129|
|    |premoženja               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |711 Takse in pristojbine        |      117|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni    |     3.039|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    10.739|
|    |storitev                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |    24.466|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |    118.626|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |       0|
|    |sredstev                |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |    118.626|
|    |neopredmetenih sredstev         |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|73   |PREJETE DONACIJE            |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     1.500|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine     |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |    259.418|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |    72.757|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |    186.661|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU   |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   2.670.135|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |   1.032.336|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    272.239|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev       |    42.744|
|    |za socialno varnost           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |    689.411|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |    20.082|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |409 Rezerve               |     7.860|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |    893.199|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |410 Subvencije             |      154|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |    644.222|
|    |gospodinjstvom             |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    83.434|
|    |in ustanovam              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |    165.389|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |    737.963|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |    737.963|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |43 INVESTICIJSKI TRANSFERI       |     6.637|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in |     6.637|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |       |
|    |uporabniki               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim|       0|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |    442.448|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       0|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    455.567|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    455.567|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |440 Dana posojila            |    455.567|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |       0|
|    |naložb                 |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|    |privatizacije              |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja v  |       0|
|    |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|    |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti|       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|   –455.567|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)           |    583.809|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |    583.809|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |    583.809|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |    657.152|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |55 ODPLAČILA DOLGA           |    657.152|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga      |    657.152|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA REDSTEV NA RAČUNIH   |    –86.462|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    –73.343|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   –442.448|
+-------+----------------------------------------+--------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |    97.882|
|    |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-------+----------------------------------------+--------------+
3. člen
Neporavnana sredstva proračunske rezerve iz preteklih let v višini 9.125,34 EUR se prenesejo v proračun za leto 2010.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0008/2011-1
Štore, dne 13. aprila 2011
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

AAA Zlata odličnost