Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1606. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Cerknica, stran 4428.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10), 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica 4. redni seji dne 24. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Cerknica
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in dolžnosti članov svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Cerknica, o uporabi finančnih sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Cerknica (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Svetniško skupino v smislu določb tega pravilnika predstavljajo:
– dva ali več članov občinskega sveta.
Samostojni član občinskega sveta je:
– član občinskega sveta.
3. člen
Svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta imajo pravico porabe sredstev, ki so v proračunu občine za posamezno leto namenjena za delo posameznih svetniških skupin in samostojnih članov.
4. člen
Svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati v skladu z določili tega pravilnika.
5. člen
Svetniške skupine in samostojni člani občinskega sveta prejemajo sredstva iz proračuna občine glede na število svojih izvoljenih članov tekočega mandata, po enakem ključu kot to velja za financiranje političnih strank.
6. člen
Finančna sredstva za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta se vodijo za vsako svetniško skupino in vsakega samostojnega člana občinskega sveta posamezno po stroškovnih mestih.
Svetniška skupina oziroma samostojni člani za namene iz prejšnjega odstavka izstavljajo naročilnice v imenu in za račun občine. Vsak račun mora glasiti na naslov občine.
Odredbe za uporabo finančnih sredstev v skladu z določili tega pravilnika izdaja na predlog vodje svetniške skupine oziroma samostojnega člana župan. Župan lahko pooblasti druge osebe za izdajanje odredb za uporabo finančnih sredstev.
Vodja svetniške skupine oziroma samostojni član mora po dobavi potrjen račun dostaviti občini, ki vodi za posamezno skupino oziroma samostojnega člana, evidenco upravičenih sredstev in dospelih stroškov. Račun se ne plača, dokler ni knjižen in ga ne sopodpiše župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
7. člen
Občina zagotavlja svetniškim skupinam in samostojnim članom občinskega sveta finančna sredstva za nakup in vzdrževanje osnovnih sredstev, za najem prostorov, za nakup pisarniškega materiala, potne stroške, plačilo stroškov telefona in elektronske pošte, plačilo stroškov za obveščanje volivcev, plačilo reprezentančnih stroškov, plačilo stroškov strokovne pomoči, plačilo stroškov javne prireditve, plačilo stroškov po pogodbah o delu, plačilo stroškov fotokopiranja, plačilo stroškov dnevnega tiska in plačilo stroškov izobraževanja.
Vsa kupljena osnovna sredstva in oprema, ki je financirana po tem pravilniku, se evidentira kot lastnina Občine Cerknica.
8. člen
Če svetniška skupina in samostojni člani občinskega sveta finančnih sredstev, ki jih prejemajo iz proračuna občine, ne uporabijo za namene, določene s tem pravilnikom, se jim proračunski prihodki zmanjšajo za višino nepravilno porabljenega zneska.
9. člen
Pravica do pridobitve finančnih sredstev iz tega pravilnika preneha z dnem poteka mandata občinskemu svetu.
10. člen
Svetniška skupina je dolžna med letom omogočiti nadzor nad izvajanjem porabe iz 7. člena tega pravilnika.
Nadzornemu odboru Občine Cerknica so svetniške skupine in samostojni člani dolžni omogočiti nadzor nad finančnim poslovanjem svetniške skupine v zvezi z namensko porabo dodeljenih sredstev.
11. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 38/00).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 dalje.
Št. 007-0001/2011
Cerknica, dne 24. marca 2011
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti