Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1627. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlokao mestnem gozdu Panovec, stran 4448.

Na podlagi drugega odstavka 44. člena in četrtega odstavka 94. člena Zakona o gozdovih – ZG (Uradni list RS, št. 30/93 s spremembami) ter na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 21. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o mestnem gozdu Panovec
1. člen
V Odloku o mestnem gozdu Panovec (Uradni list RS, št. 58/09) se:
– sedmi odstavek 2. člena spremeni, tako, da se novo besedilo v celoti glasi:
»(7) Komisija za Panovec (v nadaljevanju: Komisija) obravnava in zavzema stališča do nastalih konfliktov v Panovcu in do izkazanih potreb po dodatnih delih ter v zvezi s tem predlaga ukrepe županu Mestne občine Nova Gorica. Ta tudi imenuje komisijo za čas svojega mandata. Po enega člana komisije predlagajo Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za varstvo narave, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Zveza lovskih družin Gorica, Javni zavod za šport Nova Gorica, Krajevna skupnost Nova Gorica, Krajevna skupnost Rožna Dolina, Krajevna skupnost Kromberk, enega člana izbere župan izmed zainteresirane javnosti.«;
– v drugi alineji prvega odstavka 5. člena za številko 7 črta beseda »in« ter doda vejica, za številko 8 pa se doda vejica in besedilo »18, 19, 20, 21, 22, 23 in 24.«;
– v četrtem odstavku 7. člena besedi »Kasneje mora« nadomesti z besedilom »Izvajalec mora po zaključku del«;
– v peti alineji 12. člena za besedo »krmišč« postavi pika, vejica ter besedilo »prež in izvajanje lova (na območju I, III in IV)« pa se črtajo;
– v deseti alineji 12. člena za besedo »gozdovi« doda besedi »in divjadjo«;
– v 15. členu številka 9 nadomesti s številko 10;
– 17. člen preštevilči v 16. člen.
2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-14/2008
Nova Gorica, dne 21. aprila 2011
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost