Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1623. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2011, stran 4445.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 5. seji dne 20. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2011
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2011 (Uradni list RS, št. 12/11) se spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |  16.788.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  10.993.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  10.316.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  9.094.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   778.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |   444.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |   677.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   458.000|
|    |premoženja                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    5.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni     |    4.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   209.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |   900.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|    20.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |   880.000|
|    |neopredmetenih sredstev         |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |  4.895.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |  2.965.000|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  1.930.000|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|    |unije                  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     |  17.438.045|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  3.408.245|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   605.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   113.000|
|    |varnost                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |  2.107.600|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |   108.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |   474.645|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |  5.666.700|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije              |   124.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom in      |  3.353.300|
|    |gospodinjstvom              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi nepridobitnim organizacijam|   587.100|
|    |in ustanovam               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |  1.602.300|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  5.058.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  5.058.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  3.305.100|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in  |   624.300|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|    |uporabniki                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |  2.680.800|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    |   –649.545|
|    |PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj prihodki|       |
|    |minus skupaj odhodki)          |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III/1. |PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. –  |   –544.545|
|    |7102) – (II. – 403 – 404) (Skupaj    |       |
|    |prihodki brez prihodkov od obresti minus |       |
|    |skupaj odhodki brez plačil obresti)   |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III/2. |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) |  1.918.555|
|    |– (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči|       |
|    |odhodki in tekoči transferi)       |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |    13.000|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |    13.000|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |    1.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |    12.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    40.000|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|    40.000|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev n   |    40.000|
|    |finančnih naložb             |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |   –27.000|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)      |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |  1.050.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |  1.050.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |  1.050.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)        |   415.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |   415.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |   415.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |   –41.545|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   635.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |   649.545|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12.|   –41.545|
|    |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, določene s predpisanim kontnim načrtom. O posameznem programu razpolaganja in o prerazporeditvi proračunskih postavk ali delov postavk med podprogrami programske klasifikacije odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2010
Litija, dne 20. aprila 2011
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost