Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1588. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-J), stran 4387.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-J)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi (ZSS-J), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. aprila 2011.
Št. 003-02-4/2011-6
Ljubljana, dne 28. aprila 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O SODNIŠKI SLUŽBI (ZSS-J)
1. člen
V Zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 91/09) se v prvem odstavku 29. člena 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. opravljeno dodatno delo pri izvrševanju sodne funkcije, v okviru mentorstva, sodelovanja pri izobraževanju, strokovnem izpopolnjevanju, pri pripravi predpisov ter opravljanju drugih zahtevnejših strokovnih nalog;«.
2. člen
Prvi odstavek 43.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sodniki opravljajo sodniško službo v okviru delovnega časa, v poslovnem času sodišča, določenem v Sodnem redu, v dežurstvu in v pripravljenosti.«.
3. člen
Za 69. členom se dodajo novi 69.a, 69.b in 69.c člen, ki se glasijo:
»69.a člen
Za reševanje zadev iz pristojnosti specializiranih oddelkov okrožnih sodišč na sedežih višjih sodišč, ki opravljajo preiskavo in sodijo v zahtevnejših zadevah organiziranega in gospodarskega kriminala, terorizma, korupcijskih in drugih podobnih kaznivih dejanj (v nadaljnjem besedilu: specializirani oddelek), je specializiranemu oddelku lahko dodeljen sodnik okrožnega sodišča na območju višjega sodišča, na sedežu katerega deluje specializirani oddelek, ali sodnik višjega sodišča, na sedežu katerega deluje specializirani oddelek, ali sodnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Za opravljanje preiskovalnih dejanj in sojenje o kaznivih dejanjih iz pristojnosti specializiranega oddelka, za katera je zagrožena denarna kazen ali kazen zapora do treh let, je specializiranemu oddelku lahko dodeljen tudi sodnik okrajnega sodišča na območju višjega sodišča, na sedežu katerega deluje specializirani oddelek.
Predsedniki okrožnih sodišč na sedežih višjih sodišč pošljejo predloge za objavo pozivov k prijavi za dodelitev sodnikov v specializirane oddelke ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, najkasneje v treh mesecih pred prenehanjem dodelitve oziroma nemudoma, če sodniku dodelitev preneha pred iztekom roka dodelitve, ali v enem mesecu po spremembi določitve števila dodeljenih sodnikov v specializiranih oddelkih.
Poziv k prijavam za dodelitev objavi ministrstvo, pristojno za pravosodje, v 15 dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka. Poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za prijave ne sme biti krajši od 15 dni.
69.b člen
O dodelitvi sodnika iz 69.a člena tega zakona odloča sodni svet, ki posebno usposobljenost in izkušenost za reševanje zahtevnejših kazenskih zadev ocenjuje tako, da upošteva:
1. mnenje sodnikov kazenskega oddelka pristojnega višjega sodišča;
2. trajanje sodniške službe sodnika na kazenskem področju;
3. veljavno oceno sodniške službe;
4. dokazila o posebnih izkušnjah in dodatnem strokovnem usposabljanju sodnika na področju kazenskega prava.
Dodelitev za polni ali del polnega delovnega časa traja do dveh let in se lahko s soglasjem dodeljenega sodnika ponovi enkrat ali večkrat. Če se dodelitev izteče pred izdajo odločbe v sodniku dodeljeni zadevi, se dodelitev podaljša do izdaje te odločbe.
69.c člen
Plačo dodeljenih sodnikov za čas, v katerem rešujejo zadeve iz pristojnosti specializiranega oddelka, določa zakon, ki ureja sodišča.
V času trajanja dodelitve se dodeljenemu sodniku obseg dela na sodišču, na katerem je imenovan, zmanjša za toliko, kolikor je treba zaradi reševanja zadev v specializiranem oddelku. Če se predsednika sodišč ne moreta sporazumeti o obsegu zmanjšanja dela, o tem odloči predsednik višjega sodišča na sedežu okrožnega sodišča, pri katerem deluje specializirani oddelek.«.
4. člen
V prvem odstavku 70. člena se besedilo »po 67., 67.a, 68., 69.« nadomesti z besedilom »po 67., 67.a, 69., 69.a«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Napredovanje sodnika v času dodelitve ne vpliva na čas trajanja dodelitve.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za številko »67.« črtata vejica in številka »68.«.
5. člen
Za 70. členom se doda nov 70.a člen, ki se glasi:
»70.a člen
Trajanje dodelitve po 67., 67.a, 69., 69.a in 71. členu tega zakona se lahko skrajša na dobo, krajšo od dobe, za katero je bil sodnik dodeljen, oziroma mu dodelitev predčasno preneha:
1. na predlog predstojnika organa, ki mu je bil sodnik dodeljen, če prenehajo razlogi ali se spremenijo okoliščine, zaradi katerih je bila izvedena dodelitev, ali če za to obstajajo drugi utemeljeni razlogi;
2. na predlog dodeljenega sodnika, če za to obstajajo utemeljeni razlogi;
3. na podlagi sporazumnega predloga predstojnika organa, ki mu je bil sodnik dodeljen, in dodeljenega sodnika.
O skrajšanju trajanja dodelitve oziroma predčasnem prenehanju odloča sodni svet.
Pred odločitvijo na podlagi 2. točke prvega odstavka tega člena je treba pridobiti mnenje predstojnika organa, ki mu je bil sodnik dodeljen.«.
6. člen
V 71.c členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe 29. člena ter drugega in tretjega odstavka 32. člena tega zakona se pri oceni sodniške službe za čas dodelitve upošteva mnenje o delu sodnika, ki ga za namene ocene sodniške službe izdela predstojnik organa, pri katerem je oziroma je bil sodnik dodeljen.«.
V četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom »tretjega odstavka tega člena« in črta besedilo »po izteku dodelitve«.
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
7. člen
Predsedniki okrožnih sodišč na sedežih višjih sodišč predloge za objavo pozivov za dodelitev sodnikov v specializirane oddelke pošljejo ministrstvu, pristojnemu za pravosodje, najkasneje v enem mesecu po določitvi števila dodeljenih sodnikov v specializiranih oddelkih.
8. člen
Določbe 69.a, 69.b in 69.c člena zakona ter določbe spremenjenega 70. člena in 70.a člena zakona, kolikor se nanašajo na dodelitev v specializirani oddelek, se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve zakona, ki ureja začetek delovanja specializiranih oddelkov.
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-04/11-1/30
Ljubljana, dne 20. aprila 2011
EPA 1667-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti