Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1621. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana Občinskega sveta Mestne občine Koper na naslednjega kandidata, stran 4444.

Na podlagi 5. točke 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08) in obvestila župana Mestne občine Koper, št. 032-2/2006, z dne 25. 3. 2011, o odstopu s funkcije članice občinskega sveta je Občinska volilna komisija Mestne občine Koper na 7. redni seji dne 13. aprila 2011 sprejela naslednji
U G O T O V I T V E N I S K L E P
1.
Občinska volilna komisija Mestne občine Koper ugotavlja:
– da je Mojci KLEVA, roj. 30. 3. 1976, stanujoči Sergeja Mašere 1, 6000 Koper na podlagi 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) prenehal mandat članice Občinskega sveta Mestne občine Koper z odstopno izjavo, posredovano občinskemu svetu dne 17. septembra 2009;
– da je mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper prešel na naslednjega kandidata pod št. 7 iz stranke »SD – Socialni demokrati«. To je Angel Šav, roj. 23. 10. 1964, stanujoč Ulica Generala Levičnika 48, 6000 Koper, ki je dne 11. aprila 2011 podal izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta Mestne občine Koper.
2.
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-2/2009
Koper, dne 13. aprila 2011
Predsednik
Občinske volilne komisije
dr. Aleksij Mužina l.r.
In virtù del punto 5 dell'articolo 41 della Legge sulle elezioni amministrative (G.U. della RS, n. 94/07 – ZLV-UPB3 e 45/08) e per effetto dell'avviso del sindaco del Comune città di Capodistria, n. 032-2/2006, del 25. 3. 2011, relativo alle dimissioni dalla funzione di consigliere del Consiglio comunale, la Commissione elettorale comunale del Comune città di Capodistria nella VII seduta ordinaria, tenutasi il 13 aprile 2011 ha accolto la seguente
D E L I B E R A R I C O G N I T I V A
1.
La Commissione elettorale del Comune città di Capodistria rileva:
– che ai sensi dell'articolo 37.a della Legge sull'autonomia locale (G.U. della RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 e 51/10) cessa il mandato di consigliere comunale del Comune città di Capodistria a Mojca KLEVA, nata il 30. 3. 1976, residente in Via Sergej Mašera 1, 6000 Capodistria, dal momento che ha presentato le sue dimissioni al Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, in data 17 settembre 2009;
– che il mandato di consigliere comunale del Comune città di Capodistria passa quindi al candidato successivo riportato al numero 7 della lista denominata “SD – Democratici sociali” ossia ad Angel Šav, nato il 23. 10. 1964, residente in Via Generale Levičnik 48, 6000 Capodistria, il quale ha reso in data del 11 aprile 2011 la dichiarazione di accettare il mandato di consigliere comunale del Comune città di Capodistria.
2.
La presente delibera diventa immediatamente efficace ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 040-2/2009
Capodistria, 13. aprile 2011
Il presidente
della Commissione elettorale comunale
Dott. Aleksij Mužina m.p.

AAA Zlata odličnost