Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1614. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2010, stran 4438.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10 in 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 7. redni seji dne 21. 4. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2010.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2011-7
Gornji Petrovci, dne 22. aprila 2011
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber, l.r.

AAA Zlata odličnost