Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1585. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi (ZDS-1D), stran 4383.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi (ZDS-1D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi (ZDS-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. aprila 2011.
Št. 003-02-4/2011-2
Ljubljana, dne 28. aprila 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVČNI SLUŽBI (ZDS-1D)
1. člen
V Zakonu o davčni službi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/09) se 8. člen črta.
2. člen
V prvem odstavku 12. člena se v 5. točki za besedo »izvršbe« doda besedilo »ter opravlja posamezne naloge pred uvedbo davčne izvršbe (na primer opominjanje davčnih zavezancev in pripravljanje podatkov za davčno izvršbo)«.
6. točka se spremeni tako, da se glasi:
»6. opravlja davčne preiskave, davčni nadzor in oblikuje metode ter tehnike preprečevanja in odkrivanja prekrškov in kaznivih dejanj v zadevah iz pristojnosti službe;«.
Doda se nova 7.a točka, ki se glasi:
»7.a odloča v davčnem postopku na prvi stopnji, kadar:
– ugotavlja zastaranje pravice do vračila preveč plačanega davka in odpisuje davek na tej podlagi,
– ugotavlja zastaranje pravice do izterjave davka zaradi poteka absolutnega zastaralnega roka in odpisuje davek na tej podlagi in
– odloča o obročnem plačilu davka na podlagi drugega odstavka 103. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS. št. 117/06, 24/08 – ZDDIKS, 125/08, 20/09 – ZDoh-2D, 110/09, 1/10 – popr., 43/10 in 97/10);«.
Dodata se novi 10.a in 10.b točka, ki se glasita:
»10.a opravlja računovodske in finančne naloge s področja pobiranja davkov;
10.b izvaja vračila preveč plačanih davkov;«.
3. člen
V 13. členu se v 1. točki črta besedilo »in davčno izvršbo odmerjenih davkov«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. opravlja davčni nadzor, opravlja davčno izvršbo in izvršbo denarnih terjatev iz naslova zakona, ki ureja splošni upravni postopek, kadar izvršilni naslov izda davčna uprava;«.
7. točka se črta.
V 8. točki se črtata beseda »davčnih« in besedilo »in o prekrških po tem zakonu«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. sodeluje z državnimi in drugimi organi;«.
4. člen
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Inšpektor opravlja davčni inšpekcijski nadzor in odloča v davčnem postopku.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Inšpektor preprečuje in odkriva prekrške ter druga kazniva ravnanja iz pristojnosti službe.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se dodajo nova 6.a, 6.b in 6.c točka, ki se glasijo:
»6.a pregledati podatke v elektronski obliki in zahtevati izdelavo njihove kopije, če se podatki nanašajo na opravljanje dejavnosti ali pridobivanje prihodkov;
6.b kopirati podatke v elektronski obliki in izdelati verodostojno kopijo celotnega nosilca podatkov ter zahtevati šifrirne ključe ali šifrirna gesla, če so potrebna za dostop do podatkov ali njihovo berljivost podatkov, če se podatki nanašajo na opravljanje dejavnosti ali pridobivanje prihodkov;
6.c pregledati in obdelovati kopije podatkov v elektronski obliki in verodostojnih kopij celotnega nosilca podatkov, če se podatki nanašajo na opravljanje dejavnosti ali pridobivanje prihodkov;«.
Dosedanji peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
Za dosedanjim devetim odstavkom, ki postane deseti odstavek, se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Kadar inšpektor pri opravljanju nalog iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena od davčnega zavezanca zahteva izdelavo kopije podatkov v elektronski obliki ali sam kopira podatke v elektronski obliki, v skladu s 6.a in 6.b točko četrtega odstavka tega člena, se podatki v elektronski obliki zavarujejo tako, da se shranijo na drug ustrezen nosilec podatkov na način, da se ohrani verodostojnost in celovitost podatkov ter možnost njihove uporabe v nadaljnjem postopku ali se izdela verodostojna kopija celotnega nosilca podatkov, pri čemer se zagotovi celovitost kopije teh podatkov.«.
Dosedanji deseti in enajsti odstavek postaneta dvanajsti in trinajsti odstavek.
5. člen
Četrti odstavek 34. člena se črta.
6. člen
V 45.a členu se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. da je samostojni podjetnik posameznik in druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost, vpisana v davčni register pri davčnem uradu, pri katerem je kot fizična oseba vpisana v davčni register na podlagi 1. 2., 3. in 4. točke tega člena. Če fizična oseba ni vpisana v davčni register na podlagi 1. 2., 3. in 4. točke tega člena, se za določanje krajevne pristojnosti šteje, da je samostojni podjetnik posameznik ali druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost, vpisana v davčni register pri davčnem uradu, na območju katerega ima sedež;«.
6. točka se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
(1) Ta člen se uporablja za osebe, ki se jih premesti na delovno mesto izterjevalca do 1. oktobra 2011.
(2) Za izterjevalca se ob premestitvi lahko imenuje oseba, ki nima opravljenega posebnega strokovnega izpita za izterjevalca, vendar mora ta izpit opraviti najkasneje v enem letu od dneva imenovanja za izterjevalca.
(3) Oseba, ki je bila premeščena na delovno mesto izterjevalca in ne opravi posebnega strokovnega izpita za izterjevalca v roku iz drugega odstavka tega člena, iz razlogov, ki so na njeni strani, se premesti na delovno mesto v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo sistem javnih uslužbencev. Med razloge, ki so na strani oseb, navedenih v tem odstavku, ne šteje opravičena odsotnost z dela zaradi bolezni oziroma druga odsotnost, daljša od enega meseca, v času katere prejema nadomestilo plače v skladu z zakonom. Rok za opravo posebnega strokovnega izpita se podaljša za čas opravičene odsotnosti, med katero oseba, navedena v tem odstavku, prejema nadomestilo plače v skladu z zakonom.
(4) Osebi, ki je bila premeščena na delovno mesto izterjevalca in ki v roku iz drugega odstavka tega člena ne opravi posebnega strokovnega izpita v celoti, se lahko, v primeru, da mora opraviti samo še enega izmed delov posebnega strokovnega izpita, rok iz drugega odstavka tega člena podaljša za največ dva meseca, o čemer izda sklep predstojnik in pri tem upošteva možnosti pristopa k izpitu.
(5) Izterjevalec, ki nima posebnega strokovnega izpita, lahko opravlja le posamezna pripravljalna dejanja pri opravljanju davčne izvršbe.
8. člen
(1) Določba 6. člena tega zakona se v delu, v katerem se nanaša na določitev krajevne pristojnosti za opravljanje nalog davčne izvršbe iz 13. člena zakona, začne uporabljati 1. oktobra 2011, v delu, v katerem se nanaša na določitev krajevne pristojnosti za opravljanje ostalih nalog iz 13. člena zakona, pa se začne uporabljati 1. julija 2013. Do začetka uporabe ureditve iz 6. člena tega zakona se uporablja 45.a člen Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/09).
(2) Postopki, ki so ob uveljavitvi tega zakona v teku, se končajo po Zakonu o davčni službi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/09).
9. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen 2. člena tega zakona in tretjega odstavka 3. člena tega zakona, ki začneta veljati 1. oktobra 2011.
Št. 432-01/11-11/15
Ljubljana, dne 20. aprila 2011
EPA 1631-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti