Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1643. Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2010, stran 4463.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in naslednji), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 6. redni seji 21. 4. 2011 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2010
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Škofljica za leto 2010.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 2010 so naslednji:
                             v €
------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
  I.   SKUPAJ PRIHODKI             7.419.586
  II.  SKUPAJ ODHODKI             6.713.375
  III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
      TEKOČEGA LETA (I.-II.)          706.211
------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
  IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          0
  V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
      KAPITALSKIH DELEŽEV               0
  VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
      SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)     0
------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
  VII.  ZADOLŽEVANJE                  0
  VIII. ODPLAČILO DOLGA                 0
  IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
      NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   706.211
  X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         0
  XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.- IX.) –706.211
------------------------------------------------------------
3. člen
Proračunski presežek po zaključnem računu proračuna za leto 2010 se prenese v leto 2011.
4. člen
Zaključni račun proračuna občine sestavljajo: splošni del, posebni del, obrazložitve in računovodski izkazi.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41002-01/2011
Škofljica, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost