Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011

Kazalo

1636. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radeče, stran 4458.

Na podlagi osmega odstavka 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10) in 42. člena Statuta Občine Radeče (UPB, Uradni list RS, št. 52/06, 110/09) je Nadzorni odbor Občine Radeče na 3. seji dne 11. 4. 2011 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Nadzornega odbora Občine Radeče
1. člen
V Poslovniku Nadzornega odbora Občine Radeče (Uradni list RS, št. 61/01) se 26. člen spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor pripravi letni načrt dela, v katerem načrtuje in določi izvedbo rednih nadzorov. Med letom lahko nadzorni odbor letni program dela spremeni ali dopolni. Pri tem mora upoštevati finančne posledice in višino sredstev namenjenih za delo nadzornega odbora v proračunu občine.«
2. člen
29. člen poslovnika se spremeni tako, da se glasi:
»S Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) so določene obvezne sestavine poročila nadzornega odbora občine o ugotovitvah, ocenah in mnenjih pri opravljanju nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev ter nadzoru nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev, ki jih mora nadzorni odbor upoštevati pri svojem delu.
O izvajanju posameznih nalog nadzora ter o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih v postopku nadzorovanja pripravi odbor osnutek poročila. Osnutek poročila ni informacija javnega značaja.
Osnutek poročila vsebuje naslednje sestavine: naslov, kratek povzetek, osnovne podatke o nadzoru (ime nadzornega odbora, ime organa, v katerem se opravlja nadzor, kaj se nadzoruje, datum nadzora), uvod, ugotovitveni del o razkritih napakah oziroma nepravilnostih pri nadzoru z navedbo predpisov, ki so bili kršeni.
Osnutek poročila pošlje odbor v pregled nadzorovanemu organu, ki v roku petnajst dni odgovori na posamezne navedbe (odzivno poročilo).
Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.
Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovanega organa pripravi odbor poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo je dokončni akt odbora in mora biti v naslovu poročila kot tako navedeno. Poročilo se izpolni na obrazcu, ki je PRILOGA 1 Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09).
Poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču.
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
Hujše kršitve predpisov in nepravilnosti pri poslovanju so:
– če uporabnik prevzame obveznost v breme proračuna ali izplača proračunska sredstva za namene, ki niso predvideni v proračunu,
– če uporabnik prevzame obveznost v breme proračuna ali izplača proračunska sredstva v višini, ki presega v proračunu zagotovljena sredstva oziroma višino, ki jo določi občinski svet,
– če uporabnik pri prodaji ali oddaji finančnega ali stvarnega premoženja ravna v nasprotju z zakonodajo,
– druge kršitve predpisov, ki se po presoji nadzornega odbora štejejo za hujše.
V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenje, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika se sprejemajo po enakem postopku kot poslovnik.
4. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radeče se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2011
Radeče, dne 11. aprila 2011
Predsednica Nadzornega odbora
Občine Radeče
mag. Marjeta Lipec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti