Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

1705. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja Proizvodno servisne cone Vrtača, stran 4529.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, spremembe 108/09) in 22. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je županja Občine Semič dne 22. 4. 2011 sprejela
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja Proizvodno servisne cone Vrtača
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega akta
Območje proizvodno servisne cone Vrtača se ureja z zazidalnim načrtom (Uradni list RS, št. 27/98, 27/05, 84/09). Območje je namenjeno za proizvodne, servisne, transportne, prometne, komunalne in energetske, storitvene, trgovske in gostinske dejavnosti ter šport in rekreacijo.
Zazidalni načrt se spreminja in dopolnjuje na pobudo investitorja, ki potrebuje ustrezno površino za umestitev razdelilne postaje (RP) in razdelilne transformatorske postaje (RTP) za nemoteno napajanje območja in občine z električno energijo.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev za izvedbo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo zagotovil investitor.
3. Nosilci urejanja prostora
V procesu priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je predvidena pridobitev smernic in mnenj vseh pristojnih nosilcev urejanja prostora. Umestitev RP in RTP ne bo vplivala na obstoječe in predvidene prometne, komunalne in energetske ureditve, urejanje javnih zelenih površin. Prav tako ne bo vplivov na območja ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine in varstva voda.
4. Roki za pripravo prostorskega akta
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo potekal v naslednjih okvirnih rokih:
+---------------------------+------------+
|– sklep o začetku priprave |april 2011 |
|ZN             |      |
|              |      |
+---------------------------+------------+
|– izdelava osnutka ZN   |april 2011 |
|              |      |
+---------------------------+------------+
|– javna razgrnitev in   |maj 2011  |
|obravnava ZN        |      |
|              |      |
+---------------------------+------------+
|– izdelava in sprejem   |maj 2011  |
|stališč do pripomb     |      |
|              |      |
+---------------------------+------------+
|– izdelava predloga ZN na |maj 2011  |
|podlagi stališč      |      |
|              |      |
+---------------------------+------------+
|– sprejem odloka na    |maj 2011  |
|občinskem svetu      |      |
|              |      |
+---------------------------+------------+
5. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Naročnik sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je investitor Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, ki plača vse stroške izdelave sprememb in dopolnitev predmetnega zazidalnega načrta.
6. Končni določbi
Sklep se pošlje v objavo v Uradni list Republike Slovenije, in v svetovnem spletu ter se ga pošlje Ministrstvu za okolje in prostor. Sklep velja z dnem objave.
Št. 3500-03/2009-17
Semič, dne 22. aprila 2011
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti