Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

Št. 478-28/2011-1 Ob-2898/11 , Stran 1083
Št. 478-28/2011-1 Ob-2898/11
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in sklepa 7. seje Občinskega sveta Občine Radovljica z dne 20. 4. 2011, ter v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel. 04/537-23-00, faks 04/531-46-84. 2. Predmet prodaje: a) enosobno stanovanje št. 3, v 2. etaži, neto tlorisne površine 36,92 m2, s kletno shrambo, v večstanovanjski stavbi št. 435, na parc. št. 295/4, k.o. Radovljica, na naslovu Prešernova 13, Radovljica, vpisano pri podvlož. št. 1350/3, k.o. Radovljica. Stanovanje je zasedeno. 3. Izklicna cena za nepremičnino znaša 44.285,00 €. 4. Način in rok plačila kupnine: Kupnina se mora plačati v 15 dneh od sklenitve prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805, sklic: 1228-720001-1. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici, na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, 4240 Radovljica, z oznako: ponudba za nakup nepremičnine, Ne odpiraj. Rok: 24. 5. 2011, do 9. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma prispele na naslov prodajalca. 6. Ponudniki morajo najkasneje do 23. 5. 2011, do 11. ure, plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805, sklic: 1228-720001- 1. Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. 7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko številko), priložiti potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz registra, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o plačani kavciji s točno številko računa za primer vračila, ponudbeno ceno v evrih ter natančno navedbo nepremičnine. 8. Sklenitev pogodbe: Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani ponudnika, Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo. 9. Drugi pogoji: Nepremičnina se prodaja v celoti po načelu videno-kupljeno. Stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takso za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo) nosi kupec. Najemniki nepremičnine imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na obstoječa najemna razmerja ne vpliva. 10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Radovljica. Odpiranje ponudb opravi posebna komisija in po zaključku postopka predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 11. Javno odpiranje ponudb bo v torek, 24. 5. 2011, ob 9. uri, v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica. 12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od izklicne cene. 13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v 8 dneh od odpiranja ponudb. 14. Informacije Vsa dodatna pojasnila o nepremičnini in ostale informacije interesenti dobijo: na Občini Radovljica, kontaktna oseba Manca Tomažin, tel. 537-23-45, v delovnih dneh od 9. do 20. maja 2011, od 10. do 12. ure. 15. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
Občina Radovljica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti