Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

1696. Pravilnik o dodeljevanju pomoči romskim gospodinjstvom za izboljšanje bivalnih razmer v Občini Puconci, stran 4523.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1, 18/10) je Občinski svet Občine Puconci sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju pomoči romskim gospodinjstvom za izboljšanje bivalnih razmer v Občini Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet pravilnika)
Ta pravilnik ureja dodeljevanje finančne pomoči romskim gospodinjstvom za izboljšanje bivalnih razmer v Občini Puconci ter določa upravičence, pogoje, postopek za uveljavljanje dodelitve finančne pomoči in višino pomoči.
2. člen
(finančna pomoč)
Finančna pomoč po tem pravilniku (v nadaljevanju: pomoč) je pomoč, s katero se zagotovijo finančna sredstva za izboljšanje bivalnih razmer romskim gospodinjstvom v Občini Puconci.
3. člen
(višina in namenska poraba pomoči)
Upravičenec mora v vlogi natančno navesti, za kakšen namen potrebuje pomoč in natančno opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje.
Finančna pomoč se prizna v višini, ki jo določi Komisija za reševanje romske problematike Občine Puconci.
Upravičenec do pomoči je dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila le-ta dodeljena.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVITEV POMOČI
4. člen
(upravičenci in pogoji financiranja)
Na javni razpis se lahko prijavijo romska gospodinjstva, oziroma družine, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– da imajo nosilci gospodinjstva in polnoletni člani gospodinjstva volilno pravico v Občini Puconci,
– da so lastniki zemljišča, na katerem se nahajajo objekti,
– da je prosilec aktivni iskalec zaposlitve,
– redna prisotnost šoloobveznih otrok v preteklem šolskem letu vsaj 90%,
– da prosilec predloži gradbeno dovoljenje, če gre za pomoč pri gradnji.
V primeru, da je na enem naslovu prijavljenih več gospodinjstev je do pomoči upravičeno samo eno gospodinjstvo.
Vse vloge, ki ne bodo oddane v predpisanem roku, ki jih ne bo vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, bodo zavržene.
5. člen
(merila javnega razpisa)
Pri dodeljevanju pomoči se v osnovi upoštevajo naslednja merila:
– število družinskih članov: 50 točk /člana
– število šoloobveznih otrok: 50 točk /člana
– druga merila, ki jih podrobneje opredeli in določi komisija iz 7. člena tega pravilnika in se objavijo v razpisu.
Komisija skupaj z županom in strokovno službo občinske uprave vsako leto v javnem razpisu natančno določi za katere namene se bo dodeljevala pomoč.
III. POSTOPEK ZA UVELJAVITEV IN VIŠINA FINANČNE POMOČI
6. člen
(postopek – vloga)
Pisne vloge na originalnih obrazcih morajo biti predložene na naslov: Občina Puconci, Puconci 80, p. Puconci v zaprtih ovojnicah z naslovom pošiljatelja in s pripisom »Javni razpis – POMOČ ROMOM – NE ODPIRAJ!
Obrazec vloge lahko upravičenci dvignejo v sprejemni pisarni Občine Puconci, na voljo pa je tudi na spletni strani Občine Puconci www.puconci.si ves čas trajanja javnega razpisa.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure v vložišču Občine Puconci.
Rok v katerem lahko upravičenci prosijo za pomoč in druga podrobnejša določila so predmet javnega razpisa.
7. člen
(odločanje)
Pravočasno prispele in popolne vloge bo presojala in ocenjevala Komisija za reševanje romske problematike Občine Puconci na podlagi pogojev in meril iz tega pravilnika.
Prosilci bodo o odločitvi Komisije za reševanje romske problematike in župana obveščeni v roku 8 dni po sprejeti odločitvi.
8. člen
(višina pomoči)
Sredstva za izplačilo pomoči po tem pravilniku se zagotovijo v proračunu Občine Puconci.
Okvirno vrednost razpoložljivih sredstev iz prvega odstavka tega člena določi Občinski svet Občine Puconci ob sprejemu proračuna.
Sredstva za pomoči se zagotavljajo do porabe sredstev določenih z vsakoletnim proračunom občine.
9. člen
(nadzor)
Nadzor nad namensko porabo sredstev izvaja Komisija za reševanje romske problematike.
Kolikor se bo naknadno ugotovila nenamenska poraba sredstev, pridobitelj sredstev ni upravičen do pomoči 10 let od zadnjega prejema pomoči.
IV. KONČNA DOLOČBA
10. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju pomoči romskim gospodinjstvom za izboljšanje bivalnih razmer v Občini Puconci št. 007-0009/2009 z dne 5. 3. 2009.
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2011
Puconci, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti