Uradni list

Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2011 z dne 6. 5. 2011

Kazalo

1669. Zaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 2010, stran 4501.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08, 49/09, 38/10 in 107/10) in 16. člena Statuta Občine Benedikt je občinski svet na 5. redni seji dne 13. 4. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Benedikt za leto 2010
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto 2010, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Benedikt za leto 2010 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
+-------+-------------------------------------------+----------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|KONTO |NAZIV                   |  ZNESEK|
|    |                      |   v EUR|
|    |                      |   (brez|
|    |                      |  centov)|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 2.711.003|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 1.780.866|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI              | 1.604.861|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      | 1.479.415|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |703 Davki na premoženje          |  61.171|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |  64.275|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |706 Drugi davki              |     –|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI             |  176.005|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |  32.875|
|    |premoženja                 |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |711 Takse in pristojbine          |   2.048|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |712 Denarne kazni             |   1.748|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |  101.157|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |  38.177|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI            |  47.692|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog       |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |  47.692|
|    |nematerialnega premoženja         |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|73   |PREJETE DONACIJE              |     –|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov   |     –|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine       |     –|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            |  882.445|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |  254.536|
|    |javnofinančnih institucij         |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  627.909|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske  |     |
|    |unije                   |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 2.629.276|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI               |  867.605|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  147.856|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |  22.588|
|    |varnost                  |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve      |  611.286|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |  85.875|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |409 Rezerve                |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI              |  624.955|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |410 Subvencije               |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |411 Transferi posameznikom in       |  350.834|
|    |gospodinjstvom               |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |  96.402|
|    |ustanovam                 |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     |  177.719|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino       |     –|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI           | 1.120.365|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 1.120.365|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  16.351|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in   |   8.889|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski    |     |
|    |uporabniki                 |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim  |   7.462|
|    |uporabnikom                |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |  81.727|
|    |PRIMANJKLJAJ)               |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |    27|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     –|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil     |     –|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev      |    27|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |     –|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|V.   |DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     –|
|    |DELEŽEV (440+441+442)           |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     |
|    |DELEŽEV                  |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |     –|
|    |DELEŽEV                  |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in    |     –|
|    |naložb                   |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |     –|
|    |privatizacije               |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |    27|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)        |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA             |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)             |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |500 Domače zadolževanje          |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)           |  83.718|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|55   |ODPLAČILO DOLGA              |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|    |550 Odplačilo domačega dolga        |  83.718|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |  –1.964|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)         |     |
+-------+-------------------------------------------+----------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  –83.718|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX)        |  –81.727|
+-------+-------------------------------------------+----------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2009  | 10.828,91|
+-------+-------------------------------------------+----------+
Po zaključnem računu proračuna Občine Benedikt se stanje sredstev na računu konec leta 2010 prenese v proračun občine za leto 2011.
3. člen
Ta zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41009-001/2011-16
Benedikt, dne 14. aprila 2011
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti