Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Ob-3023/11 , Stran 1121
Ob-3023/11
Občina Trebnje objavlja na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 popr., 41/07 popr.), Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2011 (Uradni list RS, št. 26/11), in 5. člena Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08, 33/10)
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Občini Trebnje za leto 2011
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel. 07/348-11-00, faks 07/348-11-31. II. Predmet javnega razpisa Javna sredstva se zagotovijo za sofinanciranje naslednjih programskih sklopov: 1. Programi socialnega varstva drugih ranljivih skupin: a) Programi na področju humanitarne dejavnosti, in sicer: – programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja; – programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom; – programi, namenjeni odpravljanju socialnih stisk ter pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam; – programi, namenjeni svetovanju, pomoči in samopomoči ter preprečevanju socialne izključenosti; – programi, ki omogočajo neodvisno življenje osebam s posebnimi potrebami ter drugi programi pomoči osebam s posebnimi potrebami ter njihovim družinam; – programi za kronične bolnike, ki s svojo dejavnostjo skrbijo za enakopravno vključevanje kroničnih bolnikov v življenje z zdravimi, za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja s kronično boleznijo ter za preprečevanje napredovanja kronične bolezni v invalidnost. b) Programi za delo z zasvojenimi, in sicer: – programi dela z zasvojenimi (informiranje, podpora, zmanjševanje škode, terensko delo, svetovanje, urejanje, rehabilitacija); – preventivni programi, namenjeni osveščanju in zmanjševanju vpliva dejavnikov tveganja ter preprečevanju zasvojenosti. c) Preventivni programi, in sicer: – programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov; – preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov; – preventivni programi za preprečevanje nasilja v družinah; – programi za usposabljanje in razvoj mreže prostovoljcev; – preventivni programi za družine; – drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz in izraženih socialnih težavah; – projekt ˝Trebnje zdrava občina – občina dobrih medčloveških odnosov˝. 2. Programi društev upokojencev s sedežem v Občini Trebnje: – programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov; – program obdaritve starejših ob novem letu in jubilantov; – drugi programi, ki so utemeljeni na podlagi analiz in izraženih socialnih težavah. III. Na razpis se lahko prijavijo: a) javni socialno varstveni zavodi; b) dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov Občine Trebnje, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti; c) humanitarne organizacije, zavodi, ustanove in druge fizične ali pravne osebe ter verske skupnosti, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva; d) organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov; e) invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov – občanov Občine Trebnje, f) druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju sociale ali občinske programe za izboljšanje kvalitete življenja za občane Občine Trebnje, ob pogoju, da so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, kar dokazujejo s šifro podrazreda 85.3 po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02). V primeru, da nimajo šifre podrazreda 85.3 pa priložijo statut oziroma ustanovitveni akt iz katerega je razvidno, da so registrirani za opravljanje glavne dejavnosti na področju socialnega varstva, ob pogoju, da: a) imajo sedež v občini in delujejo na območju Občine Trebnje za občane Občine Trebnje, razen invalidskih in dobrodelnih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (v tem primeru se upošteva število članov iz Občine Trebnje); b) so registrirani in delujejo na področju socialno varstvenih dejavnosti. Kolikor prijavitelji ne delujejo najmanj eno leto na področju socialno varstvenih dejavnosti, o njihovi vključitvi na javni razpis, na podlagi strokovne presoje programa, odloča pristojna komisija za področje socialnega varstva, imenovana s strani župana; c) imajo urejeno evidenco članstva; d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov; e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem področju, f) v svojih aktih imajo jasno opredeljeno delovanje na področju, na katerega se prijavljajo v okviru socialno varstvenega razpisa; g) prijavljajo program socialnega varstva ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, voluntersko delo ...). Na programski sklop Programi društev upokojencev s sedežem v Občini Trebnje se lahko prijavijo le: – društva upokojencev, ki imajo sedež v Občini Trebnje. Prijavitelji lahko v posameznem vsebinskem sklopu prijavijo največ pet različnih programov naenkrat, ki pa jih lahko strokovna služba združi, če meni, da je to smotrno. Odstopanja v številu programov so možna le za tiste programe, ki so v posebnem interesu Občine Trebnje. IV. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v letu 2011 Skupna višina sredstev je 56.170,00 €, in sicer: – za programe socialnega varstva drugih ranljivih skupin (Programi na področju humanitarne dejavnosti, Programi za delo z zasvojenimi, Preventivni programi): 50.840,00 €, – za programe društev upokojencev s sedežem v Občini Trebnje: 5.330,00 €. Posamezni programi lahko s strani Občine Trebnje prejmejo sredstva v višini največ 50% vseh predvidenih odhodkov programa, razen programov, določenih skladno s Pravilnikom o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje. Sredstva, ki se razdelijo, so namenjena za sofinanciranje: – stroškov izvedbe programov in projektov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot razvojne in dopolnilne programe ter programe rehabilitacij, ki so pomembni za lokalno skupnost. Pri tem se upoštevajo stroški dela in materialni stroški, ki so nujni za izvajanje programa oziroma projekta in sicer: stroški dela, stroški dodatnega usposabljanja, stroški supervizije za strokovne delavce, stroški nagrade ter materialni stroški v zvezi z delom prostovoljcev, stroški uporabe objekta za izvedbo programa, stroški administracije v zvezi z izvedbo prijavljenega programa. V primeru dvoma, ali gre za upravičene stroške, odloča pristojna komisija za področje socialnega varstva, imenovana s strani župana; – tistih programov in projektov, za katere se finančna sredstva ne morejo pridobiti iz drugih naslovov. Strokovna služba bo pri pripravi predloga sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma programov, upoštevala upravičenost posameznega stroška za izvajanje ter primerjavo višine stroškov na uporabnika med posameznimi istovrstnimi programi oziroma projekti. Strokovna služba pri pripravi predloga sofinanciranja izbranih izvajalcev oziroma programov, ne bo upoštevala tistih odhodkov, ki jih Občina Trebnje v skladu s svojo usmeritvijo ne more sofinancirati. Odhodki bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede na njihov pomen za izvajanje. Sredstva se razdelijo glede na: – doseženo število točk, – višino razpoložljivih sredstev, – realno prikazano finančno konstrukcijo. Pri financiranju upokojenskih društev s sedežem v Občini Trebnje, se sredstva razdelijo še glede na: – število jubilantov in obdarovancev v letu 2011, – število članov posameznega društva, – število udeležencev posameznega programa. Način financiranja je podrobneje opredeljen v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08, 33/10). V. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. VI. Merila za izbor programov/projektov Za ocenjevanje posameznih programov in projektov bodo uporabljena naslednja merila: 1. Splošna merila, ki so za vse prijavitelje enaka: – kvaliteta in realnost predloženega programa, – sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu, – finančna konstrukcija programa, – posebni interes Občine Trebnje. 2. Dodatna merila, ki so opredeljena po posameznih programskih sklopih. 3. Merila za sofinanciranje programov društev, ki nimajo sedeža v Občini Trebnje. Merila so podrobneje opredeljena v Pravilniku o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov in investicij na področju socialnega varstva v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 58/07, 16/08, 33/10). VII. Razpisna dokumentacija Prijavitelji morajo vlogo na razpis posredovati v zapečatenem ovitku, z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša, po pošti kot priporočeno pošiljko ali oddati na vložišču Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, na obrazcih, ki so sestavni del razpisane dokumentacije. Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete osebno – Sprejemni pisarni Občine Trebnje, ali na internetni strani Občine Trebnje http://www.trebnje.si/. Obrazec SPL se nanaša na prijavitelja programov in se izpolni za vsakega prijavitelja enkrat, obrazec A pa se nanaša na posamezen program, zato se izpolni v celoti za vsak program posebej. VIII. Rok in način predložitve vlog Vloga mora biti dostavljena v roku 30 dni po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, s pripisom: Ne odpiraj – Javni razpis – socialno varstvo. Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se zapečatena vrne prijavitelju. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa. IX. Izid razpisa Odpiranje prejetih vlog vodi strokovna služba. Odpirajo se samo v roku predložene in pravilno označene vloge po vrstnem redu, v katerem so bile predložene. O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje tudi ugotovitve o popolnosti vlog. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi vlog. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v pozivu za dopolnitev, se s sklepom zavržejo. Na podlagi ocene vlog strokovna služba pripravi predlog sofinanciranja izbranih izvajalcev in ga predloži v obravnavo pristojni komisiji za področje socialnega varstva, imenovani s strani župana. Pristojna komisija najkasneje v petinštiridesetih dneh po roku, določenim za odpiranje vlog, prispelih na javni razpis, odloči o razdelitvi razpoložljivih finančnih sredstvih, ki so za sofinanciranje programov in investicij socialnega varstva zagotovljeni v proračunu Občine Trebnje. Strokovna komisija bo v vseh fazah postopka v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11) dosledno spoštovala določbe o izogibanju nasprotju interesov. Izvajalcem letnega programa socialnega varstva izda direktor občinske uprave sklepe o izbranih programih, ki se bodo sofinancirali in o višini sofinanciranja, ter o neizbranih programih. Zoper izdane sklepe je dopustna pritožba županu občine v roku 15 dni. O vloženi pritožbi župan ravna po Zakonu o splošnem upravnem postopku. Župan z vsemi izbranimi izvajalci vsebin programov in investicij socialnega varstva sklene pogodbe za tekoče koledarsko leto. Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v petnajstih dneh od prejema pogodbe v podpis, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje. V primeru, ko med proračunskim letom občinski svet spremeni proračun, se naročnik in izvajalec z aneksom dogovorita za spremembo obsega pogodbenih nalog oziroma za spremembo dinamike plačil. X. Dodatne informacije: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo od dneva objave na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Trebnje pri Valeriji Jarm (e-mail: valerija.jarm@trebnje.si, tel. 07/34-81-133).
Občina Trebnje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti