Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Št. 2011-95-203 Ob-2961/11 , Stran 1140
Št. 2011-95-203 Ob-2961/11
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.3. člena Statuta delniške družbe INLES d.d., Kolodvorska 22, sklicuje upravni odbor družbe
15. skupščino
delniške družbe INLES d.d.,
ki bo v petek, dne 17. 6. 2011, ob 10. uri, v sejni sobi družbe v Ribnici, Kolodvorska 22. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: Na predlog upravnega odbora se izvolijo organi skupščine v naslednji sestavi: – za predsednika skupščine: Tina Troha, – za predsednika verifikacijske komisije: Mitja Mihelič, – za preštevalca glasov: Marija Adamič in Teja Jeriha. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar. 2. Predstavitev revidiranega letnega poročila upravnega odbora za leto 2010 in poročila upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršnim direktorjem. Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednja sklepa: 2.1. Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2010 znaša 289.295,71 EUR in ostane nerazporejen. 2.2. V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah-1 skupščina podeljuje upravnemu odboru in izvršnim direktorjem razrešnico za poslovno leto 2010. 3. Imenovanje revizijske družbe. Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Na predlog upravnega odbora se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2011 izbere pooblaščeno revizijsko družbo VALUTA d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000 Maribor. 4. Sejnina članom upravnega odbora – predstavnikom delavcev. 4.1. Članoma upravnega odbora družbe Inles d.d., ki sta predstavnika delavcev, pripada sejnina v višini 100 EUR bruto. 4.2. Članoma upravnega odbora družbe Inles d.d., ki sta predstavnika delavcev, pripada za korespondenčno sejo sejnina v višini 50 EUR bruto. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom in Poročilom upravnega odbora, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo ter obrazci za prijavo udeležbe in pooblastila dostopno tudi na spletnih straneh družbe, www.inles.si, pa tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1C objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na naslov, skupscina@inles.si, v skenirani obliki kot priponka, s podpisom delničarja. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov kot veleva 300. člen ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1C le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbi poslal razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko predloge sklepov družbe sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: skupscina@inles.si, v skenirani obliki kot priponka, s podpisom delničarja. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini družbe postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji udeležbe Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju:presečni dan) to je do 13. 6. 2011, ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravnemu odboru družbe s pisno prijavo najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Pooblaščenec delničarja mora predložiti pooblastilo najkasneje na skupščini družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti, na elektronski naslov: skupscina@inles.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega/poslovnega registra. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. člena, 301. in 305. člena ZGD-1C so dostopne na spletni strani družbe. Na dan sklica skupščine ima družba 712.410 navadnih kosovnih imenskih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas. Na dan sklica skupščine ima družba 71.241 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice. Vljudno naprošamo delničarje, da pridejo na skupščino vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema gradiva potrebnega za glasovanje.
INLES, d.d. predsednik upravnega odbora mag. Andrej Mate

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti