Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Ob-2970/11 , Stran 1142
Ob-2970/11
V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in Statuta Probanke, d.d., delničarje vabimo na
23. skupščino,
ki bo v četrtek, dne 16. 6. 2011, ob 13. uri, v Hotelu Habakuk, Pohorska ulica 59, 2000 Maribor. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: 1.1. Za predsednika skupščine se izvoli Urbana Tručla, za preštevalca glasov pa Roberta Ernestla in Roka Sedeja. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Probanke, d.d. za poslovno leto 2010, poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in poročilom o notranjem revidiranju. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov: 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom Probanke, d.d. za poslovno leto 2010, ki ga je pregledal revizor in o njem izdal revizijsko mnenje brez pridržkov, konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010, ki ga je pregledal revizor in o njem izdal revizijsko mnenje brez pridržkov, in poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu Probanke, d.d. za leto 2010. Skupščina se seznani z obrazložitvijo poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu Probanke, d.d. za leto 2010 s strani nadzornega sveta. 2.2. Skupščina se seznani s poročilom o notranjem revidiranju v Probanki, d.d. za leto 2010, mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu službe notranjega revidiranja za leto 2010 in obrazložitvijo mnenja nadzornega sveta k letnemu poročilu službe notranjega revidiranja za leto 2010 s strani nadzornega sveta. 3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov: 3.1. O uporabi celotnega bilančnega dobička za poslovno leto 2010, ki znaša 11.166.796,49 EUR, bo odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček). 3.2. Skupščina podeli upravi banke razrešnico za poslovno leto 2010. 3.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu banke razrešnico za poslovno leto 2010. 4. Volitve članov nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjih sklepov: 4.1. Skupščina banke ugotovi, da vsem članom nadzornega sveta Probanke d.d. izteče mandat 30. 6. 2011. 4.2. Za nove člane nadzornega sveta za obdobje od vključno dne 1. 7. 2011 do vključno dne 30. 6. 2015 skupščina banke imenuje: Roman Glaser, Ulica Stanka Brenčiča 6, 2250 Ptuj, Metod Zaplotnik, Trata pri Velesovem 12, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Stanislav Špindler, Ježa 50, 1231 Ljubljana – Črnuče, Radovan Stonič, Pod izviri 7, Pekre, 2000 Maribor, Jordan Kocjančič, Rocenska ulica 27E, 1211 Ljubljana – Šmartno. 5. Določitev sejnin in plačil članom nadzornega sveta in članom revizijskega odbora banke. Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjih sklepov: 5.1. Plačilo za opravljanje funkcije predsednika nadzornega sveta se določi v višini 48.000,00 EUR letno (bruto), članu nadzornega sveta pa v višini 24.000,00 EUR letno (bruto). Predsedniku nadzornega sveta pripada sejnina v višini 300,00 EUR za sejo, članu nadzornega sveta pa v višini 200,00 EUR za sejo. Predsedniku in članom nadzornega sveta se povrnejo tudi vsi potrebni stroški v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu. 5.2. Predsedniku revizijskega odbora se določi plačilo za opravljanje funkcije v višini 24.000,00 EUR letno (bruto), članu revizijskega odbora pa 12.000,00 EUR letno (bruto). Predsedniku revizijskega odbora pripada sejnina v višini 300,00 EUR za sejo, članu pa v višini 200,00 EUR za sejo. Predsedniku in članom revizijskega odbora se povrnejo tudi vsi potrebni stroški v zvezi z njihovim delom v odboru. 6. Spremembe in dopolnitve statuta. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: 6.1 Spremeni se 8. člen statuta, tako da se na koncu petega odstavka doda novi stavek, ki se glasi: »Prednostne delnice brez glasovalne pravice niso zbirne (kumulativne), temveč le udeležbene (participativne) prednostne delnice.« 7. Imenovanje revizorja. Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: 7.1. Na predlog nadzornega sveta se za revizorja letnega poročila banke in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2011 imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. 8. Pridobivanje lastnih delnic. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov: 8.1. Skupščina se seznani s poročilom uprave o pridobivanju lastnih delnic. 8.2. Skupščina pooblašča upravo banke, da lahko v roku 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala, po najnižji ceni 20 EUR in najvišji ceni 45 EUR za kosovno delnico razreda A. Gradivo in dostopnost dokumentov Na poslovnem naslovu Probanke, d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor in na vseh njenih poslovnih enotah (seznam dostopen na http://www.probanka.si/), od ponedeljka do petka med 10. in 12. uro ter na uradni spletni strani Probanke, d.d. http://www.probanka.si/ in na spletnih straneh sistema SEOnet http://seonet.ljse.si/default.aspx so dostopni: – sklic skupščine in gradivo za skupščino (vključuje besedilo predlaganih sklepov z utemeljitvijo), – revidirano letno poročilo Probanke, d.d. za poslovno leto 2010 in pripadajoče revizorjevo poročilo ter revidirano konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2010 in pripadajoče revizorjevo poročilo, – poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu Probanke, d.d. za leto 2010 (vključeno v letnem poročilu). Ta sklic skupščine je dne 13. 5. 2011 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahteva mora biti poslana banki najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Vsak predlog mora biti razumno utemeljen. Vsebovati mora sporočilo, da bo predlagatelj na skupščini ugovarjal predlogu uprave/nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog mora biti poslan banki najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predloge za dodatne točke dnevnega reda in predloge sklepov k točkam dnevnega reda, je potrebno poslati pisno: – po pošti na naslov Probanka, d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor ali – na faks številka 02/25-20-639 ali – po elektronski pošti na naslov: skupscina@probanka.si, Predlog, ki ga delničar pošlje po elektronski pošti mora podpisati s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom enega od naslednjih overiteljev: SIGEN-CA, SIGOV-CA, Halcom-CA, Pošta®CA, ACNLB, tako da ga je mogoče identificirati.(*1) Predloga po elektronski pošti ne more poslati pooblaščenec. (*1) Pošiljatelj naj se v primeru težav obrne na certifikatsko agencijo, ki je digitalno potrdilo izdala. Podatki o dostopnosti dokumentov v zvezi s prijavo in udeležbo na skupščini, so navedeni v naslednjem razdelku. Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo imetniki nematerializiranih navadnih kosovnih delnic razreda A in imetniki nematerializiranih prednostnih kosovnih delnic brez glasovalne pravice razreda B, ki so (imetniki delnic razreda A in razreda B), ki banki prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijavo, ki se izvrši z izpolnjeno prijavnico, je potrebno poslati pisno: – po pošti na naslov: Probanka, d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor ali – na faks številka 02/25-20-639 ali – po elektronski pošti na naslov skupscina@probanka.si. Prijavo, ki jo delničar pošlje po elektronski pošti mora podpisati s svojim kvalificiranim digitalnim potrdilom enega od naslednjih overiteljev: SIGEN-CA, SIGOV-CA, Halcom-CA, Pošta®CA, ACNLB, tako da ga je mogoče identificirati.(*2) Prijavi mora biti pripeta izpolnjena, podpisana prijavnica (in pooblastilo – v primeru izvajanja glasovalne pravice po pooblaščencu). Prijave po elektronski pošti ne more poslati pooblaščenec. (*2) Glej opombo 1. Delničarjem bo po pošti poslano vabilo na skupščino, h kateremu bo priložena prijavnica, obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice in sklic skupščine. Vabilo na skupščino, prijavnica in obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice so dostopni tudi na poslovnem naslovu Probanke, d.d., Trg Leona Štuklja 12, 2000 Maribor, in na vseh njenih poslovnih enotah, od ponedeljka do petka med 10. in 12. uro. Obrazec prijavnice in pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice sta dostopna tudi na uradni spletni strani Probanke, d.d. http://www.probanka.si in na spletnih straneh sistema SEOnet http://seonet.ljse.si/menu/default.asp. Glasovalno pravico lahko uresničujejo le imetniki nematerializiranih navadnih kosovnih delnic razreda A, ki se prijavijo na skupščino v skladu s prejšnjim odstavkom. Glasovalna pravica se lahko izvršuje tudi po pooblaščencu. Pooblaščenec mora imeti za izvajanje glasovalne pravice pisno pooblastilo. Pooblastilo ostane shranjeno pri banki. Glasovalna pravica se lahko uresničuje tudi prek finančne organizacije ali združenja delničarjev. Delničarji se ob registraciji udeležbe izkažejo z osebnim dokumentom, enako pooblaščenci, ki predložijo tudi veljavno pooblastilo, kolikor ni bilo poslano že ob prijavi. Zastopnik oziroma pooblaščenec pravne osebe pa se mora izkazati še z izpisom iz sodnega registra, kolikor ta izpis ni bil poslan ob prijavi. Registracija udeležencev skupščine se bo vršila od 12. do 13. ure. Delničarje vljudno prosimo, da upoštevajo navedeni termin registracije, da bi se izognili gneči in zamudi s pričetkom skupščine. Drugi podatki v zvezi z delnicami banke in skupščino: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V skladu z ZGD-1 mora vsak skupščinski sklep potrditi notar v notarskem zapisniku. Skupščini bo prisostvovala notarka Ines Bukovič iz Maribora.
Uprava Probanke, d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti