Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Ob-2967/11 , Stran 1141
Ob-2967/11
Na podlagi 10.2. člena Statuta družbe Modra linija Holding, finančna družba, d.d., Koper, uprava družbe sklicuje
9. skupščino delničarjev,
ki bo v torek, 14. 6. 2011 ob 13. uri, na sedežu družbe v Kopru, Pristaniška 12, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih organov in ugotovitev sklepčnosti. Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe): Ugotovi se sklepčnost in prisotnost notarke Mojce Tavčar – Pasar, za predsednika skupščine se izvoli Marijan Škoda, za preštevalki glasov Barbara Ristić in Katja Gaberšček. 2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta za poslovno leto 2010. Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe): Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Modra linija Holding, d.d. in skupine Modra linija Holding, poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2010 ter s prejemki članov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2010. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: (predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe): Bilančni dobiček v znesku 11.028.226,28 EUR na dan 31. 12. 2010 se ne uporabi in se v celoti prenese v naslednjo poslovno leto. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010. 4. Imenovanje revizorja za leto 2011. Predlog sklepa: (predlagatelj sklepa je nadzorni svet družbe): Za revidiranje poslovanja družbe za leto 2011 se določi revizorska hiša Realinea, družba za revizijo in svetovanje, d.o.o. iz Grosuplja. Če revizorska hiša med letom bistveno spremeni pogoje izvedbe revizije, je nadzorni svet pooblaščen imenovati drugega revizorja. 5. Sprejem spremembe Statuta, povezane z uskladitvijo z določbami ZGD-1C in s povečanjem osnovnega kapitala družbe. Predlog sklepa: (predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe): Sprejmejo se spremembe Statuta, povezane z uskladitvijo z določbami ZGD-1C. Sprejme se sprememba Statuta, povezano s povečanjem osnovnega kapitala družbe. 6. Pobude in vprašanja delničarjev. Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje tri dni pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje 11. 6. 2011, – ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je konec dne 10. 6. 2011 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan). Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pooblastilo. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: barbara.ristic@ml-holding.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti in sicer na e-mail naslov: barbara.ristic@ml-holding.si. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Gradivo in dostopnost dokumentov Na sedežu družbe na naslovu Pristaniška ulica 12, Koper v tajništvu, vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 8. do 15. ure in na uradni spletni strani družbe, www.ml-holding.si, je dostopno gradivo za skupščino: – sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe, – revidirano letno poročilo družbe Modra linija Holding, d.d. in skupine Modra linija Holding za poslovno leto 2010 z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta v skladu z 282. členom ZGD-1 k letnemu poročilu družbe Modra linija Holding, d.d. – Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice, – Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic družbe 2.192.411. Vse delnice imajo glasovalno pravico in so istega razreda. Sklic skupščine bo objavljen na spletni strani družbe, www.ml-holding.si, od 13. 5. 2010 dalje najmanj 5 let.
Modra linija Holding, d.d. predsednik uprave: Žarko Ždralič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti