Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

1783. Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2009, stran 4757.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2009
Št. 410-169/2008
Koper, dne 22. aprila 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odločba US, 76/08, 100/08 – odločba US, 79/10, 14/10 – odločba US, 51/10, 84/10 – odločba US), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4) ter 27. in 136. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 21. aprila 2011 sprejel
S K L E P
o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2009
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2009 vsebuje realizacijo prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov neposrednih proračunskih uporabnikov: občinski organi in uprava ter krajevnih skupnosti.
Zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2009 izkazuje naslednje podatke
+----------------------------+------------------+---------------+
|              |     Prejemki|    Izdatki|
|              | (prihodki) v EUR|(odhodki) v EUR|
+----------------------------+------------------+---------------+
|A – bilanca prihodkov in  |    59.050.395|   75.657.955|
|odhodkov          |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|B – račun finančnih terjatev|      113.532|       0|
|in naložb          |         |        |
+----------------------------+------------------+---------------+
|C – račun financiranja   |    25.000.000|       0|
+----------------------------+------------------+---------------+
|Skupaj           |    84.163.927|   75.657.955|
+----------------------------+------------------+---------------+
Presežek prihodkov in drugih prejemkov nad odhodki in drugimi izdatki po zaključnem računu proračuna za leto 2009 v višini 8.505.972 EUR se prenese v finančne načrte posameznih neposrednih uporabnikov proračunskih sredstev za leto 2010.
Sestavni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2009 je podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Mestne občine Koper za leto 2009 ter njihova realizacija in so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja.
3. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2009 so tudi sredstva Rezervnega sklada Mestne občine Koper in so realizirana v naslednji višini:
– razpoložljiva sredstva s prilivi       483.260,23 EUR
– namenski izdatki po sklepu pristojnih
organov                           –
– prenos v leto 2010             483.260,23 EUR.
4. člen
Sklep o sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 410-169/2008
Koper, dne 21. aprila 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A Z I O NE
sull’approvazione del conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2009
N. 410-169/2008
Capodistria, 22 aprile 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l'articolo 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 94/07 – UPB2, 27/08 – sentenza della CC, 76/08, 100/08 – sentenza della CC, 79/10, 14/10 – sentenza della CC, 51/10, 84/10 – sentenza della CC) in virtù dell’articolo 98 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta uff. della RS, n. 11/11 – UPB-4) ed ai sensi degli articoli 27 e 136 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale ha approvato, nella seduta del 21 aprile 2011, la seguente
L A D E L I B E R A Z I O N E
sull’approvazione del conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2009
Articolo 1
Viene approvato il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2009.
Articolo 2
Il conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2009, contiene le entrate e gli altri introiti e le uscite e le altre spese dei fruitori diretti del bilancio – organi comunali e amministrazione, come pure le comunità locali.
Dal conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2009 scaturiscono i seguenti dati:
+----------------------------+-----------------+----------------+
|              |     Entrate| Spese (uscite)|
|              |  (introiti) in|     in EUR|
|              |       EUR|        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|A – bilancio delle entrate e|    59.050.395|   75.657.955|
|delle spese         |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|B – conto dei crediti    |     113.532|        0|
|finanziari e degli     |         |        |
|investimenti        |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|C – conto finanziario    |    25.000.000|        0|
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Totale           |    84.163.927|   75.657.955|
+----------------------------+-----------------+----------------+
L’avanzo di amministrazione accertato nel conto consuntivo del bilancio per l’anno 2009, ammonta a 8.505.972 EURO ed è riportato ai piani finanziari dei singoli utenti diretti dei fondi di bilancio per il 2010.
Fanno parte integrante della delibera del conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2009, gli allegati contenenti i dati dettagliati sulle entrate accertate e sulle spese impegnate, come da conto consuntivo del bilancio preventivo del Comune città di Capodistria per l’anno 2009, che sono stati iscritti nel bilancio delle entrate e delle spese, nel rendiconto dei residui attivi e passivi e nel rendiconto finanziario.
Articolo 3
Fanno parte integrante del conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2009 anche i mezzi del Fondo di riserva del Comune città di Capodistria, nei seguenti importi:
– disponibilita con riscossioni        483.260,23 EURO
– uscite finalizzate ai sensi della
delibera degli organi competenti              –
– riporto al 2010               483.260,23 EURO
Articolo 4
La delibera sull’approvazione del conto consuntivo del bilancio di previsione del Comune città di Capodistria per l’anno 2009 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed ha effetto a partire dal giorno della pubblicazione.
N. 410-169/2008
Capodistria, 21 aprile 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti