Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Ob-2998/11 , Stran 1136
Ob-2998/11
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 100/09 in 49/10), razpisuje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje je nezazidano komunalno opremljeno stavbno zemljišče namenjeno poslovni gradnji v IOC Logatec, v skupni izmeri 4500 m2, sestavljeno iz naslednjih parcel: – parc. št. 375/418, v izmeri 166 m2, – parc. št. 375/428, v izmeri 182 m2, – parc. št. 375/429, v izmeri 57 m2, – parc. št. 754/26, v izmeri 285 m2, – del parc. št. 754/4, v izmeri cca 866 m2, – del parc. št. 375/66, v izmeri cca 100 m2, – parc. št. 375/427, v izmeri 652 m2, – parc. št. 375/430, v izmeri 366 m2, – parc. št. 375/414, v izmeri 874 m2 – parc. št. 754/25, v izmeri 792 m2, – del parc. št. 375/420, v izmeri cca 160 m2, vse k.o. Dol. Logatec. Gradbena parcela se prodaja komunalno opremljena in vključuje: kanalizacijo, vodo, javno razsvetljavo, elektriko 3x35A in asfaltno cesto. Izklicna cena za komunalno opremljeno zemljišče je 70,00 EUR za m2 oziroma 84,00 EUR za m2 z vključenim 20% DDV. 2. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe: a) nakup po načelu ogledano-kupljeno, kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali; b) pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v osmih dneh po končani izbiri; c) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv; d) ponudba za nakup nepremičnine mora vsebovati predvsem naslednje elemente: – ime oziroma firmo kupca, točen naslov in opis njegove dejavnosti; – ponujeno ceno; – izpisek iz sodnega oziroma drugega registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – način in rok plačila ter način zavarovanja plačila; – dokazilo o plačani varščini. 3. Pogoji za sodelovanje in postopek prodaje na javnem razpisu Na razpisu lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% od izklicne cene na podračun, št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za javna plačila Republike Slovenije. Najboljšemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Pisne ponudbe z dokazili je potrebno osebno oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do 24. 5. 2011, do 10. ure na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, s pripisom »Javni razpis nepremičnine – Ne odpiraj!«. Javno odpiranje ponudb bo 24. 5. 2011 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec. Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšem ali katerimkoli ponudnikom sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz tega razpisa. Prodajno pogodbo mora ponudnik skleniti najpozneje v osmih dneh po pozivu k podpisu pogodbe. V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist Občine Logatec. Prenos lastništva nad predmetom prodaje se opravi po plačilu celotne kupnine in drugih obveznosti kupca. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva prodajane nepremičnine, razen stroškov vpisa v zemljiško knjigo, nosi prodajalka. Dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, ali na tel. 01/759-06-18.
Občina Logatec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti