Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

1776. Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2010, stran 4750.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT1B, 56/02 – ZJU in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 5. redni seji dne 20. 4. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Cerknica za leto 2010
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Cerknica je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Cerknica za leto 2010 so bili realizirani v zneskih, kot je prikazano v bilanci prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, ki predstavljajo splošni del proračuna. V posebnem delu proračuna so izkazani predvideni in realizirani izdatki proračuna Občine Cerknica za leto 2010.
+----------------------------------+------------+---------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV       |  Proračun|  Realizacija|
|IN ODHODKOV            |    2010|      2010|
+----------------------------------+------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov     |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|I. SKUPAJ PRIHODKI        | 14.126.605|   10.257.448|
|(70+71+72+73+74)         |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  9.116.198|   8.372.784|
+----------------------------------+------------+---------------+
|70 DAVČNI PRIHODKI        |  7.981.556|   7.916.183|
+----------------------------------+------------+---------------+
|700 Davki na dohodek in dobiček  |  6.901.603|   6.901.603|
+----------------------------------+------------+---------------+
|703 Davki na premoženje      |   806.600|    784.941|
+----------------------------------+------------+---------------+
|704 Domači davki na blago in   |   273.353|    229.639|
|storitve             |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|706 Drugi davki          |      0|       0|
+----------------------------------+------------+---------------+
|71 NEDAVČNI PRIHODKI       |  1.134.641|    456.601|
+----------------------------------+------------+---------------+
|710 Udeležba na dobičku in    |   517.000|    253.642|
|dohodki od premoženja       |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|711 Takse in pristojbine     |    6.000|     3.706|
+----------------------------------+------------+---------------+
|712 Denarne kazni         |   13.000|     11.654|
+----------------------------------+------------+---------------+
|713 Prihodki od prodaje blaga in |   20.000|     25.688|
|storitev             |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|714 Drugi nedavčni prihodki    |   578.641|    161.911|
+----------------------------------+------------+---------------+
|72 KAPITALSKI PRIHODKI      |  1.928.500|     52.364|
+----------------------------------+------------+---------------+
|720 Prihodki od prodaje osnovnih |   352.500|     9.292|
|sredstev             |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|721 Prihodki od prodaje zalog   |      0|       0|
+----------------------------------+------------+---------------+
|722 Prihodki od prodaje zemljišč |  1.576.000|     43.072|
|in neopr. dolgo. sredstev     |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|73 PREJETE DONACIJE        |      0|       0|
+----------------------------------+------------+---------------+
|730 Prejete donacije iz domačih  |      0|       0|
|virov               |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|731 Prejete donacije iz tujine  |      0|       0|
+----------------------------------+------------+---------------+
|74 TRANSFERNI PRIHODKI      |  3.081.907|   1.832.300|
+----------------------------------+------------+---------------+
|740 Transferni prihodki iz drugih |   838.798|    719.373|
|javnofinančnih institucij     |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|741 Prejeta sredstva iz držav.  |  2.243.110|   1.112.927|
|pror. iz sredstev proračuna EU  |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) | 14.892.413|   10.671.077|
+----------------------------------+------------+---------------+
|40 TEKOČI ODHODKI         |  3.137.114|   3.025.595|
+----------------------------------+------------+---------------+
|400 Plače in drugi izdatki    |   502.819|    478.645|
|zaposlenim            |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|401 Prispevki delodajalcev za   |   87.281|     87.528|
|socialno varnost         |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|402 Izdatki za blago in storitve |  2.412.814|   2.204.013|
+----------------------------------+------------+---------------+
|403 Plačila domačih obresti    |   127.500|     87.764|
+----------------------------------+------------+---------------+
|409 Rezerve            |    6.700|    167.645|
+----------------------------------+------------+---------------+
|41 TEKOČI TRANSFERI        |  3.664.051|   3.463.049|
+----------------------------------+------------+---------------+
|410 Subvencije          |   72.595|     61.049|
+----------------------------------+------------+---------------+
|411 Transferi posameznikom in   |  1.462.008|   1.342.642|
|gospodinjstvom          |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|412 Transferi neprofitnim     |   521.110|    460.382|
|organizacijam in ustanovam    |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|413 Drugi tekoči domači transferi |  1.608.338|   1.598.976|
+----------------------------------+------------+---------------+
|414 Tekoči transferi v tujino   |      0|       0|
+----------------------------------+------------+---------------+
|42 INVESTICIJSKI ODHODKI     |  7.865.172|   3.961.466|
+----------------------------------+------------+---------------+
|420 Nakup in gradnja osnovnih   |  7.865.172|   3.961.466|
|sredstev             |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|43 INVESTICIJSKI TRANSFERI    |   226.076|    220.967|
+----------------------------------+------------+---------------+
|431 Investicijski transferi    |   64.487|     67.100|
+----------------------------------+------------+---------------+
|432 Investicijski transferi    |   161.589|    153.867|
+----------------------------------+------------+---------------+
|III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ   |  –765.808|    –413.629|
|(I.-II.)             |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |      |        |
|NALOŽB              |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |      0|       0|
|IN PRODAJA KAP. DELEŽEV      |      |        |
|(750+751+752)           |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |      0|       0|
+----------------------------------+------------+---------------+
|750 Prejeta vračila danih posojil |      0|       0|
+----------------------------------+------------+---------------+
|751 Prodaja kapitalskih deležev  |      0|       0|
+----------------------------------+------------+---------------+
|752 Kupnine iz naslova      |      0|       0|
|privatizacije           |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |    7.500|     7.500|
|KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|44 DANA POSOJILA IN POV.     |    7.500|     7.500|
|KAPITALSKIH DELEŽEV        |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|440 Dana posojila         |      0|       0|
+----------------------------------+------------+---------------+
|441 Povečanje kapitalskih deležev |    7.500|     7.500|
|in naložb             |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|442 Poraba sredstev kupnin iz   |      0|       0|
|naslova privatizacije       |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  |   –7.500|     –7.500|
|IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |      |        |
|(IV.-V.)             |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA       |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|VII. ZADOLŽEVANJE (500)      |   450.000|       0|
+----------------------------------+------------+---------------+
|50 ZADOLŽEVANJE          |   450.000|       0|
+----------------------------------+------------+---------------+
|500 Domače zadolževanje      |   450.000|       0|
+----------------------------------+------------+---------------+
|VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)    |   100.000|    100.000|
+----------------------------------+------------+---------------+
|55 ODPLAČILA DOLGA        |   100.000|    100.000|
+----------------------------------+------------+---------------+
|550 Odplačila domačega dolga   |   100.000|    100.000|
+----------------------------------+------------+---------------+
|IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)    |  –423.308|    –521.129|
|SREDSTEV NA RAČINIH (I.+IV.+VII.- |      |        |
|II.-V.-VIII.)           |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |   350.000|    –100.000|
+----------------------------------+------------+---------------+
|XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.- |   765.808|    413.629|
|VIII.-IX.=-III)          |      |        |
+----------------------------------+------------+---------------+
|9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO    |   423.308|    423.564|
+----------------------------------+------------+---------------+
|Presežek – primanjkljaj      |      0|    –97.565|
+----------------------------------+------------+---------------+
3. člen
Sestavni del tega sklepa so tudi dokumenti zaključnega računa pripravljenega v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter Metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-0001/2011
Cerknica, dne 16. marca 2011
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti