Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Št. 4780-3/2010/24 Ob-3025/11 , Stran 1123
Št. 4780-3/2010/24 Ob-3025/11
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa ministrica, Majda Širca, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS; Uradni list RS, št. 86/10) objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana. II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja države po metodi javne dražbe. III. Opis predmetov prodaje Prodaja nepremičnine, vpisane v vl. št. 39, k.o. Nove Jarše (2680), parc. št. 2/4, njiva, v izmeri 3450 m2 in stavbišče, v izmeri 377 m2, s poslovnimi stavbami z naslovom, Kvedrova cesta 9 v Ljubljani, ID št. 151, ID št. 153 in ID št. 180, za izklicno ceno 2.480.020,16 evra. Iz potrdila o namenski rabi Mestne občine Ljubljana, št. 3506-1731/2011-2 (2011-3517), BB z dne 29. 3. 2011 izhaja, da je navedena parcela v območju stavbnih zemljišč – območju centralnih dejavnosti za kulturo – in da občina nima predkupne pravice. IV. Ogled nepremičnin 1. Interesenti za nakup: Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled nepremičnine dobijo interesenti na Ministrstvu za kulturo, kontaktna oseba je Miran Zupan. Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru po e-pošti: miro.zupan@gov.si, ali tel. 01/400-79-57 (Miran Zupan). V. Pogoji in pravila javne dražbe 1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izklicno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo in morebitne druge stroške plača kupec. 2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene: dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno najmanj za 1000,00 evrov. 3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne bi podpisal pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, prodajalec njegovo varščino zadrži. 5. Varščina Dražitelji morajo najpozneje do 13. 6. 2011 plačati varščino v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva za kulturo RS, št. 01100-6300109972, sklic na številko 18 35114-7200005-78130011. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki na javni dražbi ne bi uspeli, se varščina brez obresti vrne v petnajstih dneh od zaključka javne dražbe na njihov transakcijski račun. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za predmetno nepremičnino. Ponudba veže dražitelja do zaključka javne dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za kulturo št. 01100-6300109972, sklic na številko 18, 35114-7200005-78130011. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe, uspešnemu dražitelju se varščina všteje v kupnino. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Sodelovanje na javni dražbi je možno po predhodni prijavi. Prijave morajo prispeti v glavno pisarno na naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, Javna dražba – Kvedrova 9« najkasneje do 13. 6. 2011, do 12. ure. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime in priimek in firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za plačilo varščine); – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR-računa za primer vračila varščine; – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi; – osebno izkaznico oziroma potni list (fizične osebe, s. p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb); – parafiran in podpisan vzorec prodajne pogodbe. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. 8. Izbira najugodnejšega dražitelja: izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno, če jih je več, pa je najugodnejši dražitelj tisti, ki ponudi najvišjo ceno. 9. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10). Dražbo izvedbe pristojna komisija. 10. Ustavitev postopka: Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrnejo izkazani stroški za prevzem razpisne dokumentacije. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala 14. 6. 2011, ob 11. uri, v prostorih Ministrstva za kulturo, na naslovu: Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana – velika sejna soba v tretjem nadstropju.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti