Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Št. 352-2/2011 Ob-2978/11 , Stran 1133
Št. 352-2/2011 Ob-2978/11
Na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 86/10) in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in spr.) ter 24. sklepa Občinskega sveta Občine Jesenice z dne 25. 11. 2010, objavlja Občina Jesenice
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja v lasti Občine Jesenice
1. Predmet prodaje so: 1. Stanovanje št. 40, v skupni izmeri 58,57 m2, na naslovu Cesta revolucije 2a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 38.100,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico. 2. Stanovanje št. 49, v skupni izmeri 64,46 m2, na naslovu Cesta revolucije 2a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 42.420,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico. 3. Stanovanje št. 51, v skupni izmeri 71,91 m2, na naslovu Cesta revolucije 2a, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 40.566,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico. 4. Stanovanje št. 11, v skupni izmeri 61,84 m2, na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 37.680,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico. 5. Stanovanje št. 20, v skupni izmeri 75,25 m2, na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 45.192,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico. 6. Stanovanje št. 51, v skupni izmeri 54,92 m2, na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 34.740,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico. 7. Stanovanje št. 56, v skupni izmeri 61,11 m2 na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 37.380,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico. 8. Stanovanje št. 70, v skupni izmeri 61,04 m2 na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 3b, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 37.340,00 EUR. Najemnica stanovanja ima predkupno pravico. 9. Stanovanje št. 23, v skupni izmeri 54,25 m2, na naslovu Cesta Cirila Tavčarja 8, 4270 Jesenice. Izklicna cena znaša 34.680,00 EUR. Najemnik stanovanja ima predkupno pravico. 2. Podatki o nepremičnini: nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb so last Občine Jesenice. Najemniki predmetnih stanovanj imajo predkupno pravico. 3. Pogoji za udeležbo na razpisu V postopku lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno Razpisno dokumentacijo. Ponudniki naj predložijo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnine – stanovanja (z navedbo naslova in številke stanovanja)« na vložišče Občine Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko, ter e-mail pošiljatelja. Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% (deset odstotkov) od izhodiščne cene za nepremičnino, za katero kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki virmansko vplačati na podračun EZR Občine Jesenice, odprt pri Banki Slovenije, št. 01241-0100007593, sklic 18 75400-2001004-00000011, s pripisom » varščina za nakup stanovanja (z navedbo stanovanja)«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. 4. Potek razpisa Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o stanovanju in številka stanovanja, ki je predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti prevzamejo na Občini Jesenice, na Oddelku za okolje in prostor, pisarna št. P10, vsak delovni dan, od dne objave javne ponudbe dalje. Rok za oddajo ponudb je ponedeljek, 23. 5. 2011, do 15. ure. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 60 dni od poteka roka za oddajo ponudb. Do tega datuma so kupci vezani na svojo ponudbo. Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 23. 5. 2011 po 15. uri, ne bodo upoštevane. Občina Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javne ponudbe ne izbere nobene izmed prispelih ponudb, oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. Vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice, Oddelek za okolje in prostor, Marija Lah, tel. 04/586-93-04.
Občina Jesenice

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti