Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

1760. Pravilnik o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju, stran 4700.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena v povezavi s 15. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr. in 20/11) ter na podlagi 33. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju
1. člen
Ta pravilnik v povezavi z višješolskimi študijskimi programi višjega strokovnega izobraževanja, ki jih je sprejel minister, določa izobrazbo, ki jo morajo imeti predavatelji višje strokovne šole (v nadaljnjem besedilu: predavatelji) in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v višješolskih študijskih programih višjega strokovnega izobraževanja.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– visokošolski strokovni študijski program – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E) pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom prve stopnje,
– univerzitetni študijski program – študijski program, sprejet pred 11. junijem 2004, po katerem se v skladu s 15. členom ZViS-E pridobi raven izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni s študijskim programom druge stopnje,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje – študijski program prve stopnje v skladu s 33. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 64/08 in 86/09; v nadaljnjem besedilu: ZViS),
– univerzitetni študijski program prve stopnje – študijski program prve stopnje v skladu s 33. členom ZViS,
– magistrski študijski program druge stopnje – študijski program druge stopnje v skladu s 33. členom ZViS.
3. člen
Če v tem pravilniku ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
Predavatelj posameznega predmeta mora imeti izobrazbo s področja, ki ga je za ta predmet določil minister v posebnem delu višješolskega študijskega programa višjega strokovnega izobraževanja, pridobljeno z:
– univerzitetnim študijskim programom ali
– magistrskim študijskim programom druge stopnje.
5. člen
Inštruktor pri posameznem predmetu, pri katerem je določeno, da sodeluje s predavateljem pri izvajanju strokovnih nalog v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja, mora imeti izobrazbo s področja, ki ga je za ta predmet določil minister v posebnem delu višješolskega študijskega programa višjega strokovnega izobraževanja, pridobljeno z:
– visokošolskim strokovnim ali univerzitetnim študijskim programom,
– visokošolskim strokovnim ali univerzitetnim študijskim programom prve stopnje ali
– magistrskim študijskim programom druge stopnje.
6. člen
Laborant pri posameznem predmetu, pri katerem je določeno, da sodeluje s predavateljem pri izvajanju strokovnih nalog v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja, mora imeti izobrazbo s področja, ki ga je za ta predmet določil minister v posebnem delu višješolskega študijskega programa višjega strokovnega izobraževanja, pridobljeno z:
– višješolskim študijskim programom višjega strokovnega izobraževanja ali
– višješolskim študijskim programom.
7. člen
Knjižničar je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program bibliotekarstva ali magistrski študijski program druge stopnje šolsko knjižničarstvo ali bibliotekarstvo.
Knjižničar je lahko tudi, kdor ima v skladu s tem pravilnikom izobrazbo za predavatelja v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja, ki ga izvaja višja strokovna šola, in je končal študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka študijskega programa za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva ni potrebno opravljati tistemu, ki je pridobil višjo izobrazbo z višješolskim študijskim programom knjižničarstva.
8. člen
Ne glede na določbe tega pravilnika je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija znanosti oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri v skladu s 15. členom ZViS-E ali po študijskem programu tretje stopnje ustrezne smeri v skladu s 33. členom ZViS.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati:
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem programu višjega strokovnega izobraževanja GOZDARSTVO IN LOVSTVO (Uradni list RS, št. 22/10),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja GOSTINSTVO IN TURIZEM (Uradni list RS, št. 99/08),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja ELEKTROENERGETIKA (Uradni list RS, št. 94/08),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja USTNI HIGIENIK (Uradni list RS, št. 94/08),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja TELEKOMUNIKACIJE (Uradni list RS, št. 94/08),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja MEHATRONIKA (Uradni list RS, št. 94/08),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja MEDIJSKA PRODUKCIJA (Uradni list RS, št. 94/08),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja LESARSTVO (Uradni list RS, št. 94/08),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja INFORMATIKA (Uradni list RS, št. 94/08),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja GRADBENIŠTVO (Uradni list RS, št. 94/08),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja GEOTEHNOLOGIJA IN RUDARSTVO (Uradni list RS, št. 94/08),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja ELEKTRONIKA (Uradni list RS, št. 94/08),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja STROJNIŠTVO (Uradni list RS, št. 90/08),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja POSLOVNI SEKRETAR (Uradni list RS, št. 90/08),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja LOGISTIČNO INŽENIRSTVO (Uradni list RS, št. 90/08),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA (Uradni list RS, št. 90/08),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja EKONOMIST (Uradni list RS, št. 65/08),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja FOTOGRAFIJA (Uradni list RS, št. 65/08),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja OBLIKOVANJE MATERIALOV (Uradni list RS, št. 65/08),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE (Uradni list RS, št. 47/08),
– Pravilnik o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe VRTNARSTVO (Uradni list RS, št. 29-1258/04),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja ŽIVILSTVO IN PREHRANA (Uradni list RS, št. 91/07),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE (Uradni list RS, št. 91/07),
– Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja HORTIKULTURA (Uradni list RS, št. 91/07),
– Pravilnik o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu Mehatronika (Uradni list RS, št. 101/04),
– Pravilnik o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Računovodja (Uradni list RS, št. 73/04),
– Pravilnik o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Informatika (Uradni list RS, št. 15/03),
– Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe MULTIMEDIJI (Uradni list RS, št. 4/02),
– Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Ustni higienik (Uradni list RS, št. 102/01),
– Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe PROMET (Uradni list RS, št. 72/01),
– Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Komunala (Uradni list RS, št. 83/00),
– Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe – Lesarstvo (Uradni list RS, št. 48/00),
– Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Kmetijstvo (Uradni list RS, št. 48/00),
– Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Komercialist (Uradni list RS, št. 1/00),
– Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Rudarstvo in geotehnologija (Uradni list RS, št. 48/99),
– Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe ŽIVILSTVO (Uradni list RS, št. 8/99),
– Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Poslovni sekretar (Uradni list RS, št. 91/98),
– Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Poštni promet (Uradni list RS, št. 84/98),
– Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe TELEKOMUNIKACIJE (Uradni list RS, št. 81/98),
– Odredba o izobrazbi predavateljev višjih šol in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 75/97),
– Odredba o izobrazbi predavateljev višjih šol in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/96).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-19/2011
Ljubljana, dne 4. maja 2011
EVA 2011-3311-0035
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti