Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011

Kazalo

Ob-2959/11 , Stran 1138
Ob-2959/11
Na podlagi 20. člena Statuta delniške družbe DP JUB d.d. (v nadaljevanju: Statut) in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, (v nadaljevanju: ZGD-1), sklicujem kot uprava družbe DP JUB delniška družba pooblaščenka d.d., Dol pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani,
14. redno sejo skupščine
družbe DP JUB delniška družba pooblaščenka d.d.,
ki bo dne 20. 6. 2011, ob 15. uri, v prostorih Informacijsko-izobraževalnega centra, na sedežu družbe, Dol pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine ter preštevalke glasov ter seznanitev z organi skupščine. Direktor družbe bo v imenu sklicatelja skupščine začel sejo in podal ugotovitve o udeležbi delničarjev in sklepčnosti. Na podlagi prvega odstavka 26. člena Statuta bo skupščina izvolila predsednika skupščine. Za izvolitev preštevalke glasov bo predlagana Mojca Rak. Za pristojnega notarja bo predlagan Bojan Podgoršek. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina na podlagi predloga prisotnih delničarjev izvoli predsednika, ki bo vodil njeno 14. sejo, in Mojco Rak kot preštevalko glasov. 2. Seznanitev z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2010, ugotovitev in odločanje o uporabi bilančnega dobička ter odločanje o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu in upravi družbe DP JUB d.d. 2.1. Seznanitev z letnim poročilom uprave, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta. 2.2. Ugotovitev bilančnega dobička. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Ugotovi se bilančni dobiček za poslovno leto 2010 v višini 826.416,72 EUR. Ta se poveča z zmanjšanjem drugih rezerv iz dobička v višini 811.406,40 EUR, tako da celoten bilančni dobiček poslovnega leta 2010 znaša 1.637.823,12 EUR. 2.3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička. 2.3.1. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Bilančni dobiček poslovnega leta 2010 v višini 1.637.823,12 EUR se uporabi za: – celotni dobiček leta 2010 v višini 826.416,72 EUR se odvede v druge rezerve iz dobička; – preostanek bilančnega dobička, sestavljenega iz naslova rezerv iz dobička poslovnega leta 2006 v višini 262.279,06 EUR in iz naslova rezerv iz dobička poslovnega leta 2007 v višini 549.127,34 EUR se uporabi za izplačilo dividend. 2.3.2. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Do izplačila dividend je upravičen delničar, ki je lastnik delnic, vpisanih v delniško knjigo tri dni pred dnevom skupščine. 2.3.3. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Dividende se izplačajo do 30. 7. 2011. 2.4. Odločanje o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe DP JUB d.d. v poslovnem letu 2010. 3. Pooblastilo Skupščine upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic ter za oblikovanje sklada lastnih delnic: 3.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina v skladu z osmo alinejo prvega odstavka 247. člena ZGD-1 izdaja upravi pooblastilo, da v imenu in za račun družbe DP JUB d.d. kupi lastne delnice, katerih skupni delež delnic pridobljen na podlagi tega pooblastila skladno z določilom drugega odstavka 247. člena ZGD-1, skupaj z morebitnimi drugimi lastnimi delnicami družbe, ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe, kar predstavlja skupno največ 3.050 delnic. Družba lahko pridobiva lastne delnice po ceni, ki ne sme biti nižja od 270,00 EUR in ne višja od 330,00 EUR. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od sprejema tega sklepa na skupščini družbe. Družba lahko pridobiva lastne delnice za katerikoli namen, ne sme pa jih pridobivati izključno za namen trgovanja. Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic je uprava družbe vezana na določilo 221. člena ZGD-1. Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice po svoji presoji proda ali umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. V tem primeru skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev Statuta s sklepom uprave o umiku lastnih delnic. Na podlagi 251. člena ZGD-1 dovoljenje in pogoji za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za JUB-H d.d. oziroma za katero koli tretjo osebo iz 251. člena ZGD-1. Postopek in viri za odkup delnic se zagotovijo v skladu z določili ZGD-1 in Statutom družbe. Zaradi nakupa lastnih delnic se ne sme zmanjšati osnovni kapital ali po zakonu ali statutu predpisane rezerve. Družba je dolžna za namen pridobitve lastnih delnic oblikovati rezerve za lastne delnice v skladu z drugim odstavkom 247. člena ZGD-1. Skupščina družbe daje upravi tudi pooblastilo in nalog, da sme v skladu s tem sklepom izvesti umik lastnih delnic družbe in opraviti njihov izbris iz delniške knjige. Z umikom se navedene lastne delnice razveljavijo. Uprava mora na prvi naslednji redni skupščini, ki sledi datumu pridobitve lastnih delnic na podlagi tega pooblastila, delničarjem poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu in deležu pridobljenih lastnih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic. Uprava mora na prvi naslednji redni skupščini po datumu morebitne odsvojitve lastnih delnic delničarje seznaniti z odsvojitvijo lastnih delnic. 4. Sprememba in dopolnitev Statuta družbe: 4.1 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina sprejme predlagano dopolnitve Statuta družbe, in sicer tako, da se v 23. členu Statuta doda nov odstavek, ki se glasi: »S 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah: – o spremembi statuta, – o ukrepih za povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje), – o odobrenem povečanju osnovnega kapitala, – o statusnih spremembah in prenehanju družbe, – o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta, – o drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.« 4.2 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina sprejme in potrdi čistopis Statuta. Sprememba Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register. 5. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju pooblaščene revizijske družbe. Predlog sklepa nadzornega sveta: Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba Dinamic d.o.o., Novo mesto. Informacije za delničarje Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev Statuta z obrazložitvami, čistopisom Statuta, letnim poročilom, revizijskim poročilom, poročilom nadzornega sveta, izjavo o upravljanju in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled vsem delničarjem družbe v tajništvu uprave na sedežu družbe, v Dolu pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, med 11. in 14. uro. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa‚ obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi morajo vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog ter avtentičnosti njegovega podpisa. Družba bo pošiljatelju najkasneje v treh delovnih dneh potrdila prejem pošte. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo najmanj tri dni pred skupščino, to je do vključno 17. 6. 2011. Do udeležbe na skupščini so upravičene tiste pravilno prijavljene osebe in ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo ob koncu dne 16. 6. 2011. Prijava se osebno vroči ali pošlje priporočeno po pošti, na sedež družbe, DP JUB d.d., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Uprava družbe – za skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev komuniciranja. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi pooblastiti. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se le-ta v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Obrazec za uresničevanje glasovalnih pravic po pooblaščencu je mogoče brezplačno dobiti v tajništvu uprave, na sedežu družbe. Delničar lahko podano pooblastilo do dneva skupščine kadarkoli prekliče. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo predsednika skupščine izkazati z osebnim dokumentom in/ali pooblastilom. Če ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
DP JUB d.d. Štefan Hoyer, direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti