Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4327. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012

MINISTRSTVA

4254. Pravilnik o obrazcih za informacije o pogodbah o časovnem zakupu, o dolgoročnem počitniškem proizvodu, o nadaljnji prodaji in o zamenjavi ter o obrazcu za odstop od pogodb
4255. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dovoljenjih za biocidne proizvode na podlagi medsebojnega priznavanja znotraj Evropske unije
4256. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa srednjega poklicnega izobraževanja Voznik
4257. Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe o seznamu nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini
4258. Odredba o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB
4328. Pravilnik o izvajanju Zakona o zasebnem varovanju

USTAVNO SODIŠČE

4259. Odločba o ugotovitvi, da je bil peti odstavek 55. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo v neskladju z Ustavo
4260. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja 10.a in 10.b člena ter dvanajste alineje 50. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11 in 91/11) v delu, v katerem se nanaša na prvi in drugi odstavek 10.b člena tega zakona
4261. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja drugega do četrtega odstavka 1. člena in 2. do 17. člena Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov izbrisanih družb

BANKA SLOVENIJE

4262. Sklep o pravilih poročanja v skladu z Uredbo 1210/2010/EU in nadomestilu za stroške postopka povračil in nadomestitev eurokovancev, neprimernih za obtok
4263. Sklep o dajanju zbirateljskih kovancev ob Evropski prestolnici kulture – Maribor 2012 v prodajo in obtok
4264. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic
4265. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje pri listinjenju in pravilih glede izpostavljenosti bank in hranilnic prenesenemu kreditnemu tveganju
4266. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za tržna tveganja za banke in hranilnice
4267. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o razkritjih s strani bank in hranilnic
4268. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o priznavanju zunanjih bonitetnih institucij
4269. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice
4270. Sklep o spremembah Sklepa o opravljanju menjalniških poslov
4271. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o opravljanju menjalniških poslov

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

4272. Ugotovitveni sklep Državne volilne komisije
4273. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 1. okrajni volilni komisiji V. volilne enote
4274. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 8. okrajni volilni komisiji IV. volilne enote
4275. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 11. okrajni volilni komisiji VII. volilne enote
4276. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 10. okrajni volilni komisiji VII. volilne enote

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4277. Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo

OBČINE

Ajdovščina

4278. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Ajdovščina
4279. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Ajdovščina
4280. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ajdovščina za leto 2012
4281. Sklep o cenah vzdrževanja občinskih javnih cest
4282. Sklep o cenah urejanja in čiščenja javnih površin
4283. Sklep o cenah storitev vzdrževanja javne razsvetljave

Beltinci

4284. Odlok o oglaševanju in plakatiranju v Občini Beltinci
4285. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2011
4286. Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2010
4287. Sklep o pripojitvi Razvojnega sklada Občine Beltinci k Občini Beltinci

Bled

4288. Odlok o prevozih v cestnem prometu
4289. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
4290. Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2012 po Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled
4291. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012

Brežice

4292. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2012

Celje

4293. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Celje v obdobju januar–marec 2012

Horjul

4294. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Horjul
4295. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2012
4296. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Horjul

Kamnik

4297. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2012
4298. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2012
4299. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik
4300. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o soustanovitvi Zavoda Mladinski center Kotlovnica Kamnik
4301. Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Kamnik v najem
4302. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
4303. Sklep o določitvi višine sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik v letu 2012

Kostanjevica na Krki

4304. Pravilnik o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Kostanjevica na Krki

Krško

4305. Sklep o začasnem financiranju Občine Krško v obdobju januar-marec 2012

Ljubljana

4306. Odlok o mediaciji pri Mestni občini Ljubljana
4307. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja CR 2/20 Pravoslavna cerkev
4308. Sklep o cenah posameznih vrst vozovnic v mestnem linijskem prevozu potnikov
4309. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa otrok in mladih

Ljubno

4310. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra
4311. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra

Miren-Kostanjevica

4312. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Miren - Kostanjevica
4313. Odlok o obveznih ravnanjih lastnikov in skrbnikov psov na območju Občine Miren - Kostanjevica
4314. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Miren - Kostanjevica

Odranci

4315. Odlok o rebalansu proračuna Občine Odranci za leto 2011

Osilnica

4316. Sklep o začasnem financiranju Občine Osilnica v obdobju januar–marec 2012

Škofja Loka

4317. Odlok o dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
4318. Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2012
4319. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Škofljica

4320. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2012
4321. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2013

Šmarješke Toplice

4322. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Naselje nad Prinovcem«
4323. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra

Turnišče

4324. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Turnišče
4325. Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Turnišče

Žužemberk

4326. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Obrtno industrijska cona Sejmišče – II. faza, 1. etapa«

POPRAVKI

4329. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah
4330. Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb
4331. Popravek Odloka o ureditvi cestnega prometa v Občini Dravograd

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti