Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

Št. 106/2011 Ob-5716/11 , Stran 2821
Št. 106/2011 Ob-5716/11
Na podlagi drugega odstavka 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09), Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2011, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 131. redni seji dne 21. 4. 2011, njegovega rebalansa, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 159. seji dne 17. 11. 2011, ter v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09), Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja tujih državljanov v Sloveniji za leto 2011 (111. JR)
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje tujih gostujočih znanstvenikov v Republiki Sloveniji za neprekinjeno eno do devetmesečno pedagoško sodelovanje ali tri do dvanajstmesečno raziskovalno sodelovanje. Pedagoško ali raziskovalno sodelovanje v Republiki Sloveniji se mora pričeti med vključno 1. 9. 2011 in 31. 12. 2012. 2. Vrednost javnega razpisa: višina sredstev javnega razpisa znaša 400.000,00 EUR. Višina sofinanciranja znaša 1.500,00 EUR mesečno za vsak dopolnjen mesec trajanja pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja tujega državljana v Republiki Sloveniji. 3. Pogoji javnega razpisa Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – je izobraževalna ustanova s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: prijavitelj), ki izvaja javno veljavne visokošolske programe, če prijavlja gostujočega znanstvenika za pedagoško sodelovanje; – je pravna oseba javnega ali zasebnega prava (v nadaljevanju: prijavitelj), vpisana v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS), za raziskovalno sodelovanje gostujočega znanstvenika na projektih ali programih, ki so predhodno odobreni s strani ARRS ali se izvajajo v okviru odobrenih mednarodnih projektov (npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja) in zagotavlja osnovni vir financiranja raziskav; – za prijavljenega gostujočega znanstvenika mu ni bilo odobreno sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja po predhodnih javnih razpisih sklada, objavljenih od vključno 1. 1. 2008 dalje, – za pedagoško ali raziskovalno sodelovanje gostujočega znanstvenika na projektu, ki ga uveljavlja za sofinanciranje, še ni prejel drugega financiranja iz državnih ali javnih sredstev. Pogoje iz prejšnjega odstavka mora prijavitelj izpolnjevati celoten čas sofinanciranja sodelovanja. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati gostujoči znanstvenik, ki ga prijavi prijavitelj: – ima dosežen naziv doktor znanosti s področja, relevantnega za prijavljeno pedagoško ali raziskovalno sodelovanje, in za ta študij ni prejemal štipendije v Republiki Sloveniji, – ni državljan Republike Slovenije, – ima stalno prebivališče izven Republike Slovenije, – bo imel v času pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja urejeno začasno prebivanje v Republiki Sloveniji v skladu s SPP in zakonom, ki ureja bivanje tujcev v Republiki Sloveniji, – ni opravljal več kot 12 mesecev pedagoškega ali raziskovalnega dela v Republiki Sloveniji z odobrenim sofinanciranjem po predhodnih javnih razpisih sklada pri drugih prijaviteljih, – gostujoči znanstvenik na pedagoškem sodelovanju bo vsak teden opravil vsaj 4 pedagoške ure neposredne pedagoške obveznosti (predavanja, vaje, nastopi, hospitacije, seminarji ali primerljivo). Pogoje iz prejšnjega odstavka mora gostujoči znanstvenik izpolnjevati celoten čas sofinanciranja sodelovanja. Prijavitelj lahko posameznega tujega gostujočega znanstvenika po tem javnem razpisu prijavi le enkrat, in sicer za obdobje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja, za katerega prijavitelju še niso bila podeljena sredstva po predhodnih javnih razpisih sklada. Prijavitelj lahko po tem javnem razpisu pridobi sredstva v najvišji višini 18.000,00 EUR za pedagoško sodelovanje pri istem študijskem programu ali za raziskovalno sodelovanje na istem raziskovalnem programu ali projektu. 4. Dokumentacija Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno prijavnico, žigosano in podpisano s strani zakonitega zastopnika prijavitelja. Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti predložena dokazila o izpolnjevanju pogojev: – potrdilo o pridobljenem doktorskem nazivu gostujočega znanstvenika, – izjava gostujočega znanstvenika o izpolnjevanju pogojev javnega razpisa in o tem, da soglaša, da ga prijavitelj prijavi na ta javni razpis za pridobitev sredstev za sofinanciranje njegovega sodelovanja, – dokazilo o plačilu upravne takse. V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo) mora prijavitelj plačati upravno takso z veljavnimi plačilnimi instrumenti na račun Ministrstva RS za finance pri Upravi za javna plačila, številka računa (IBAN) SI56 011001000315637, koda namena TAXS, številka sklica SI11 960917111002110111. Prijavitelj, ki prijavo vloži do vključno 31. 12. 2011 mora plačati upravno takso v skupni višini 21,02 EUR, in sicer 4,21 EUR za vlogo (tarifna številka 1) ter 16,81 EUR za izdajo odločbe ali sklepa, s katerim se konča postopek (tarifna številka 3). Od vključno 1. 1. 2012 dalje mora prijavitelj za prijavo plačati upravno takso v skupni višini 22,66 EUR, in sicer 4,54 EUR za vlogo (tarifna številka 1) in 18,12 EUR za izdajo odločbe ali sklepa, s katerim se konča postopek (tarifna številka 3). Vsa zahtevana dokazila razen dokazilo iz druge alineje zgornjega odstavka so lahko kopije, vendar ima sklad pravico na vpogled zahtevati original. Oddanih originalov ali overjenih prepisov sklad ne vrača. 5. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor sklada. V postopku javnega razpisa z odprtim rokom prijave prejmejo sredstva tisti prijavitelji, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev. Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, se za odločitev o upravičencih uporabi naslednja razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu: 1. prijavljeni gostujoči znanstvenik bo opravljal pedagoško sodelovanje v Republiki Sloveniji, 2. reference in dosežki prijavljenega gostujočega znanstvenika na znanstvenem ali strokovnem področju, kot so objava člankov ali drugih gradiv in prispevkov, pri čemer se za razvrstitev upoštevajo le elektronski viri, dostopni na spletnem naslovu in navedeni v vlogi, 3. dosežki vodje projekta, na katerem bo sodeloval gostujoči znanstvenik v okviru raziskovalnega sodelovanja, ali nosilca predmeta, na katerem bo sodeloval gostujoči znanstvenik v okviru pedagoškega sodelovanja, na znanstvenem ali strokovnem področju, kot so objava člankov ali drugih gradiv in prispevkov, ki so vpisani v Slovenski kooperativni bibliografski sistem in servis (COBISS), pri čemer se za razvrstitev upošteva število vpisov v COBISS. Vsako naslednje merilo se uporabi le, če po predhodnem merilu ne bi bilo možno razvrstiti prijaviteljev. Razpisna komisija pripravi predlog upravičencev tako, da nanj uvrsti tudi tistega prijavitelja, ki bi glede na višino še razpoložljivih sredstev prejel le sorazmerni del zaprošenih sredstev, pri čemer se temu prijavitelju dodelijo sredstva le v sorazmernem delu zaprošenega zneska do skupne višine razpoložljivih sredstev na javnem razpisu. Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi sredstev in pred pretekom odprtega roka, se zavrnejo. 6. Obravnavanje vlog, sklepanje pogodb o sofinanciranju in nakazilo sredstev Direktor sklada vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe in po prejemu s strani prijavitelja predloženega obvestila o prihodu tujega gostujočega znanstvenika bo sklad z izbranim prijaviteljem sklenil pogodbo o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju se izvršuje le za enkratno pedagoško ali raziskovalno sodelovanje gostujočega znanstvenika v Republiki Sloveniji. V obvestilu o prihodu raziskovalca mora prijavitelj navesti: – številko in datum izdaje dovoljenja za začasno prebivanje raziskovalca v Republiki Sloveniji zaradi zaposlitve ali dela, za raziskovalce, ki niso državljani države članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, – številko in datum izdaje potrdila o prijavi prebivanja raziskovalca v Republiki Sloveniji za raziskovalce, ki so državljani države članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, – datum začetka pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja glede na veljavnost dovoljenja za prebivanje ali glede na prijavo prebivanja. Nakazilo dodeljenih sredstev se praviloma izvrši v 8 dneh po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju. 7. Pogodbene obveznosti Prijavitelj je dolžan zagotoviti izvedbo pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja tujega gostujočega znanstvenika v dogovorjenem obsegu in trajanju ter v roku enega meseca po zaključku sodelovanja skladu predložiti poročilo o opravljenem pedagoškem ali raziskovalnem sodelovanju tujega gostujočega znanstvenika. Poročilo bo podrobneje urejeno s pogodbo o sofinanciranju. S pogodbo o sofinanciranju bodo podrobneje urejena tudi druga določila pogodbenega razmerja. 8. Dostopnost dokumentacije: besedilo javnega razpisa, prijavnica in obrazec za soglasje gostujočega znanstvenika so na voljo na spletni strani, www.sklad-kadri.si ter na naslovu sklada na Dunajski 22, Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro. 9. Rok in način oddaje vloge Vloge morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana s pripisom: »za 111. javni razpis«. Rok za zbiranje vlog je določen kot odprti rok in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najkasneje do 31. 12. 2012. Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme pred iztekom roka za vložitev vlog. Če prijavitelj pošlje vlogo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Vlogo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro. Vloge, vložene po izteku roka za vložitev vlog, bo sklad zavrgel. Vloga se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki ne bo dopolnjene v skladu s pozivom, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene. Če prijavitelj odstopi od vloge, mora o tem pisno obvestiti sklad. O morebitni pritožbi zoper sklep ali odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Prijavitelj lahko pritožbo vloži na sklad v roku petnajstih dni od prejema sklepa ali odločbe. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju z izbranimi prijavitelji. 10. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada, www.sklad-kadri.si, osebno ali telefonsko med uradnimi urami, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri Katji Cankar, e-pošta: katja.cankar@sklad-kadri.si, tel. 01/434-58-93.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti