Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4269. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice, stran 13289.

Na podlagi četrte alineje 4. točke 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo (52/11 – popravek), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11 in 85/11) in prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Sloveniji (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice
1. člen
V drugem odstavku 2. člena Sklepa o izračunu kapitalske zahteve za kreditno tveganje po standardiziranem pristopu za banke in hranilnice (Uradni list RS, št. 135/06, 104/07, 85/10, 97/10 in 62/11) se na koncu 31. točke pika nadomesti s podpičjem. Dodata se dve novi točki, ki se glasita:
»32. »Uredba o bonitetnih agencijah« je Uredba (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah (UL L št. 320 z dne 17. novembra 2009, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L št. 174 z dne 1. julija 2011, str. 1);
33. »Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)« je Evropski nadzorni organ (Evropski organ za vrednostne papirje in trge), ustanovljen z Uredbo (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL l št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 84).«.
2. člen
V 37.a členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko banka bonitetne ocene imenovane ECAI, ki je registrirana ali certificirana v skladu z Uredbo o bonitetnih agencijah in za katero je Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) sprejel ukrep iz točke (a) ali (c) 24. člena Uredbe o bonitetnih agencijah, uporablja še največ toliko časa po sprejemu ukrepa, kot je določeno v četrtem odstavku 24. člena Uredbe o bonitetnih agencijah.«.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 6. decembra 2011
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina