Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

Št. 478-0073/2011 Ob-5700/11 , Stran 2844
Št. 478-0073/2011 Ob-5700/11
Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in 16. in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin parc. št. 1451/2, k.o. 1823-Dob in parc. št. 1452/0, k.o. 1823-Dob
1. Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja nepremičnin v lasti Občine Ivančna Gorica na naslednjih nepremičninah: – parc. št. 1451/2, dvorišče, v izmeri 25,00 m2 in gospodarsko poslopje, v izmeri 1.251 m2, k.o. 1823-Dob, – parc. št. 1452/0, stavba ali zgradba, v izmeri 47,00 m2, k.o. 1823-Dob. 2. Izklicna cena za nepremičnini znaša skupaj 25.000,00 EUR. Kupec je dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin. 3. V postopku lahko sodelujejo pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v RS ali drugi državi članici EU ter fizične osebe, ki so državljani RS ali druge države članice EU. Ponudniki naj predložijo svojo ponudbo v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnin parc. št. 1451/2, k.o. 1823-Dob in parc. št. 1452/0, k.o. 1823-Dob« v glavno pisarno Občine Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica. Na kuverti naj ponudniki označijo tudi svoj naziv oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov stalnega prebivališča. 4. Ob predložitvi ponudbe so ponudniki dolžni predložiti tudi potrdilo o plačilu varščine kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% izklicne cene. Varščino so dolžni ponudniki vplačati na račun Občine Ivančna Gorica, št. 01239-0100002162, odprt pri banki Slovenije, s pripisom »varščina za odkup nepremičnin 1451/2, k.o. 1823-Dob in parc. št. 1452/0, k.o. 1823-Dob«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v ceno, neizbranim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v roku 10 dni od dneva odpiranja ponudb. 5. Ponudnik mora v ponudbi navesti: a) podatke o ponudniku – naziv pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma ime in priimek fizične osebe, – sedež oziroma naslov, – davčno številko, – matično številko oziroma EMŠO, – številko transakcijskega računa ter naziv in sedež banke za vračilo vplačane varščine (za primer, če ponudnik ne bo izbran); b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne cene. Ponudbi je potrebno priložiti fotokopijo potrdila o registraciji (pravne osebe), priglasitvenega lista (samostojni podjetniki) oziroma potrdila o državljanstvu ali osebne izkaznice (fizične osebe). 6. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno. 7. Rok za oddajo ponudb je 27. 12. 2011 do 12. ure. 8. Javno odpiranje ponudb bo dne 27. 12. 2011 ob 13. uri, v sejni sobi Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 5, Ivančna Gorica (poslovni center Žolnir). 9. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo kot edini kriterij upoštevana najvišja ponujena kupnina. Ob več najugodnejših ponudbah se bo postopek nadaljeval po metodi neposredne pogodbe in sicer bodo opravljena pogajanja o ceni, pri čemer bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino. 10. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba. Ponudnik je dolžan pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v roku 5 dni od povabila k podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po podpisu pogodbe oziroma prejema računa je bistvena sestavina pogodbe. 11. Kupec nosi tudi stroške overitve podpisa prodajalca na prodajni pogodbi pri notarju ter stroške zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos lastninske pravice na nepremičninah se opravi po plačilu celotne kupnine. 12. Objava javnega poziva za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnini, ki sta predmet tega poziva. 13. Občina Ivančna Gorica si pridržuje pravico, da začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi. 14. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na zgoraj navedenem naslovu, vsak delovni dan, na tel. 01/781-21-00.
Občina Ivančna Gorica

AAA Zlata odličnost