Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

Št. 478-37/2011-19 Ob-5676/11 , Stran 2843
Št. 478-37/2011-19 Ob-5676/11
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države, in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Logatec, ki je priloga Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2011 (Logaške novice, št. 1-2/11) in Rebalansa odloka o proračunu Občine Logatec za leto 2011 (Logaške novice, št. 11/11)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, matična številka: 5874661000, davčna številka: SI55512844. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena Predmet prodaje so: a) Nezazidano komunalno opremljeno stavbno zemljišče, namenjeno poslovni gradnji v IOC Logatec, del parcele št. 375/375, v skupni izmeri cca 6500 m2, k.o. Dol. Logatec. Gradbena parcela se prodaja neporavnana, komunalno opremljena in vključuje: kanalizacijo, vodo, javno razsvetljavo, elektriko 3x35A in asfaltno cesto na robu parcele. Komunalna oprema bo zagotovljena v roku 1 leta od podpisa kupoprodajne pogodbe. Parcelo je možno deliti in se prodaja po delih – velikost delov bo določena na podlagi želja ponudnikov. Izklicna cena za komunalno opremljeno zemljišče je 70,00 EUR za m2 oziroma 84,00 EUR za m2 z vključenim 20% DDV. b) Nezazidano komunalno opremljeno stavbno zemljišče, namenjeno poslovni gradnji v IOC Zapolje, parc. št. 330/7, v izmeri 535 m2 in parc. št. 1755/8, v izmeri 835 m2, obe k.o. Blekova vas. Gradbena parcela se prodaja komunalno opremljena in vključuje: kanalizacijo, vodo, javno razsvetljavo, elektriko 3x35A in asfaltno cesto na robu parcele. Izklicna cena za komunalno opremljeno zemljišče je 65,00 EUR za m2 oziroma 78,00 EUR za m2 z vključenim 20% DDV. c) Nezazidano komunalno opremljeno stavbno zemljišče parc. št. 375/324, v izmeri 319 m2, k.o. Dol. Logatec, namenjeno poslovni gradnji v IOC Logatec, ki predstavlja zaokrožitev gradbene parcele. Izklicna cena za komunalno opremljeno zemljišče je 65,00 EUR za m2 oziroma 78,00 EUR za m2 z vključenim 20% DDV. č) Nezazidano komunalno neopremljeno stavbno zemljišče parc. št. 1755/4, v izmeri 1877 m2, k.o. Blekova vas, namenjeno poslovni gradnji v IOC Zapolje, ki predstavlja zaokrožitev gradbene parcele. Izklicna cena za komunalno opremljeno zemljišče je 16,00 EUR za m2 oziroma 19,20 EUR za m2 z vključenim 20% DDV. d) Nezazidana stavbna zemljišča na začetku naselja v Grčarevcu: – parc. št. 151/21 travnik, v izmeri 741 m2, – parc. št. 151/23 pašnik, v izmeri 576 m2 in travnik, v izmeri 283 m2, – parc. št. 151/24 travnik, v izmeri 270 m2 in pašnik, v izmeri 520 m2, – parc. št. 151/25 travnik, v izmeri 378 m2 in pašnik, v izmeri 601 m2, – parc. št. 151/26 travnik, v izmeri 819 m2, – parc. št. 151/27 travnik, v izmeri 772 m2, – parc. št. 151/28 travnik, v izmeri 798 m2, – parc. št. 151/29 travnik, v izmeri 777 m2, – parc. št. 151/30 travnik, v izmeri 808 m2, – parc. št. 151/31 travnik, v izmeri 968 m2, vse k.o. Grčarevec. Namenska raba zemljišč je v veljavnih prostorskih aktih trenutno opredeljena kot površine za objekte za začasno bivanje. Občina Logatec je v zadnji fazi sprejema novega prostorskega akta, v katerem pa so predmetna zemljišča opredeljena kot površine za stanovanja – površine podeželskega naselja. Gradbene parcele se prodajajo neporavnane, komunalna oprema bo zagotovljena v roku enega leta od podpisa pogodbe pri notarju. Izklicna cena za komunalno opremljeno zemljišče je 60,00 EUR za m2 oziroma 72,00 EUR za m2 z vključenim 20% DDV. 2. Pogoji prodaje: a) nakup po načelu »videno-kupljeno«, kasnejših reklamacij ne bomo upoštevali; b) posamezne nepremičnine bodo prodane najboljšemu ponudniku; c) izbrani ponudnik bo sklenil prodajno pogodbo najkasneje v petnajstih dneh po končani izbiri najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima prodajalka pravico zadržati vplačano varščino; d) po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnine izročila original overjena pogodba, da bo lahko vpisal lastninsko pravico nad kupljeno nepremičnino v zemljiško knjigo; e) rok plačila kupnine je 8 dni po podpisu pogodbe ali obročno z zavarovanjem z bančno garancijo na prvi poziv; f) kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še strošek vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 3. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb a) na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino v višini 10% od izklicne cene na podračun, št. 01264 – 0100001228, odprt pri Upravi za javna plačila Republike Slovenije. Najboljšemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika; b) zavezujoča ponudba mora vsebovati: – ime, priimek oziroma firmo kupca, točen naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine; – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (za fizično osebo); – izpisek iz sodnega oziroma drugega registra za pravno osebo, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (za pravno osebo); – izjavo o sprejemu pogojev javne ponudbe; – dokazilo o plačani varščini; c) ponudniki morajo popolno ponudbo oddati ali poslati s priporočeno pošiljko s povratnico do vključno 21. 12. 2011, do 10. ure na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, s pripisom »Javni razpis nepremičnine – Ne odpiraj!«. 4. Dodatne informacije: dodatne informacije lahko dobite pri Občinskem uradu Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec ali na tel. št. 01/759-06-18. 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika a) javno odpiranje ponudb bo 21. 12. 2011 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec; b) v primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja; c) ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb; d) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Občina Logatec

AAA Zlata odličnost