Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

Št. 101/2011 Ob-5693/11 , Stran 2819
Št. 101/2011 Ob-5693/11
Na podlagi drugega odstavka 6. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) in v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije za leto 2011, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 131. redni seji 21. aprila 2011, njegovim rebalansom, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na 159. seji dne 17. 11. 2011 ter Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 91/09, v nadaljevanju: SPP) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) objavlja
javni razpis
štipendij oziroma sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov v tujini v letu 2011 (123. JR)
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je štipendiranje oziroma sofinanciranje stroškov neprekinjenega štiri do osemmesečnega raziskovalnega dela slovenskih doktorskih študentov s področja naravoslovja, tehnike ali medicine v tujini v letu 2011 in 2012, in sicer: A. mladih raziskovalcev in zaposlenih doktorskih študentov (v nadaljevanju: doktorski študent), ki jih na raziskovalno delo v tujino napoti delodajalec ali doktorskih študentov, ki opravljajo samostojno registrirano dejavnost v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: predmet razpisa pod točko A), B. doktorskih študentov, ki niso zaposleni, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: predmet razpisa pod točko B). Predmet razpisa pod točko A podrobneje ureja 6. poglavje SPP, predmet razpisa pod točko B pa 3. poglavje SPP. Raziskovalno sodelovanje tujini se mora pričeti med 1. 10. 2011 in 30. 9. 2012, vključno z obema navedenima datumoma. Za uvrstitev smeri študija v področje izobraževanja se upošteva klasifikacija Statističnega urada Republike Slovenije KLASIUS-P (v nadaljevanju: KLASIUS-P), ki je javno objavljena na spletni strani SURS na naslednji povezavi: http://www.stat.si/doc/klasif/Klasius_P.pdf. K naravoslovju, tehniki oziroma medicini se po tem javnem razpisu uvrščajo naslednje kategorije klasifikacije KLASIUS-P: 4. Naravoslovje, matematika in računalništvo 5. Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 6. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo 72. Zdravstvo 84. Transportne storitve 85. Varstvo okolja. 2. Vrednost javnega razpisa Višina sredstev javnega razpisa znaša 350.000,00 EUR, od tega po predmetu razpisa pod točko A 250.000,00 EUR ter po predmetu razpisa pod točko B 100.000,00 EUR. 3. Višina štipendiranja oziroma sofinanciranja Višina štipendiranja oziroma sofinanciranja za vsak dopolnjen mesec trajanja raziskovalnega sodelovanja na osebo se določi glede na državo, v kateri raziskovalno sodelovanje poteka in znaša: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. Pogoji javnega razpisa Na javni razpis pod točko A se lahko prijavi: – delodajalec s sedežem v Republiki Sloveniji, ki na raziskovalno sodelovanje v tujino napoti mladega raziskovalca ali zaposlenega doktorskega študenta ali – doktorski študent, ki opravlja samostojno registrirano dejavnost v Republiki Sloveniji. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati doktorski študent pod točko A: – je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, – je zaposlen pri prijavitelju oziroma opravlja samostojno registrirano dejavnost v Republiki Sloveniji, – v času raziskovalnega sodelovanja ne bo vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, – je oziroma bo celoten čas raziskovalnega sodelovanja vpisan na javno veljavni doktorski študijski program s področja naravoslovja, tehnike ali medicine na izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji, – z raziskovalnim delom v tujini bo pričel med 1. 10. 2011 in 30. 9. 2012, vključno z obema navedenima datumoma, – raziskovalno delo v tujini bo opravljal neprekinjeno vsaj 4 mesece, pri čemer se mora raziskovalno delo začeti in zaključiti v času trajanja doktorskega študija, – na tuji instituciji ima že določenega so-mentorja, – raziskovalno sodelovanje, ki ga bo opravljal v tujini, mu bo izobraževalna ustanova, na kateri je v Republiki Sloveniji vpisan, priznala oziroma vrednotila kot del obveznosti študijskega programa, ki ga opravlja na tej ustanovi. Prijavitelj, ki napoti doktorskega študenta na raziskovalno delo v dveh študijskih letih, mora v roku petnajstih dni od vpisa doktorskega študenta v študijsko leto 2012/2013 skladu predložiti originalno potrdilo vpisu z navedbo študijskega programa, letnika in ravni izobraževanja. Prijavitelj pod točko A lahko posameznega doktorskega študenta na ta javni razpis prijavi le enkrat, in sicer za tisto obdobje raziskovalnega dela doktorskega študenta v tujini, za katerega mu še niso bila dodeljena sredstva sklada po katerem izmed predhodnih javnih razpisov. Na javni razpis pod točko B se lahko prijavi: – doktorski študent, ki ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti in ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati doktorski študent pod točko B: – je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, – je oziroma bo celoten čas raziskovalnega sodelovanja vpisan na javno veljavni doktorski študijski program s področja naravoslovja, tehnike ali medicine na izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji, – z raziskovalnim delom v tujini bo pričel med 1. 10. 2011 in 30. 9. 2012, vključno z obema navedenima datumoma, – raziskovalno delo v tujini bo opravljal neprekinjeno vsaj 4 mesece, pri čemer se mora raziskovalno delo začeti in zaključiti v času trajanja doktorskega študija, – na tuji instituciji ima že določenega so-mentorja, – raziskovalno sodelovanje, ki ga bo opravljal v tujini, mu bo izobraževalna ustanova, na kateri je v Republiki Sloveniji vpisan, priznala oziroma vrednotila kot del obveznosti študijskega programa, ki ga opravlja na tej ustanovi, – za raziskovalno sodelovanje hkrati ne prejema katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine. Doktorski študent, ki bo raziskovalno delo opravljal v dveh študijskih letih, mora v roku petnajstih dni od vpisa v študijsko leto 2012/2013, skladu predložiti originalno potrdilo o vpisu z navedbo študijskega programa, letnika in ravni izobraževanja. Prijavitelj pod točko B se lahko na ta javni razpis prijavi le enkrat, in sicer za tisto obdobje raziskovalnega dela v tujini, za katerega mu še niso bila dodeljena sredstva sklada po katerem izmed predhodnih javnih razpisov. 5. Dokumentacija Prijavitelj pod točko A in B mora predložiti: 5.1. v celoti izpolnjeno prijavnico, 5.2. uradno potrdilo visokošolske ustanove o vpisu doktorskega študenta na doktorski študij v študijskem letu 2011/2012 z navedbo študijskega programa, letnika in ravni izobraževanja, 5.3. v celoti izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec predlog raziskovalnega sodelovanja, iz katerega so razvidni vsebina, potek, datumi raziskovalnega sodelovanja, soglasje domačega in tujega mentorja ter soglasje domačega mentorja, da bo raziskovalno sodelovanje doktorskega študenta opravljeno v tujini, priznano oziroma vrednoteno kot del izobraževalnega programa na matični izobraževalni ustanovi v Republiki Sloveniji. Prijavitelj pod točko A mora poleg dokazil iz prejšnjega odstavka te točke predložiti tudi: 5.4. izjavo prijavljenega doktorskega študenta, s katero ta soglaša, da ga prijavitelj prijavi na javni razpis, 5.5. pogodbo o zaposlitvi za zaposlene doktorske študente ali kopijo sklepa o vpisu v Poslovni register Slovenije za doktorske študente, ki opravljajo samostojno registrirano dejavnost, 5.6. dokazilo o plačilu upravne takse. V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo) mora prijavitelj plačati upravno takso z veljavnimi plačilnimi instrumenti na račun Ministrstva RS za finance pri Upravi za javna plačila, številka računa (IBAN) SI56 011001000315637, koda namena TAXS, številka sklica SI11 960917111002110123. Prijavitelj, ki prijavo vloži do vključno 31. 12. 2011 mora plačati upravno takso v skupni višini 21,02 EUR, in sicer 4,21 EUR za vlogo (tarifna številka 1) ter 16,81 EUR za izdajo odločbe ali sklepa, s katerim se konča postopek (tarifna številka 3). Od vključno 1. 1. 2012 dalje mora prijavitelj za prijavo plačati upravno takso v skupni višini 22,66 EUR, in sicer 4,54 EUR za vlogo (tarifna številka 1) in 18,12 EUR za izdajo odločbe ali sklepa, s katerim se konča postopek (tarifna številka 3). Vsa zahtevana dokazila, razen dokazil iz točk 5. 5. in 5. 6., morajo biti originali ali overjeni prepisi. Sklad predloženih dokazil ne vrača. Dokazila so lahko predložena v tujem jeziku, vendar ima sklad pravico zahtevati prevod takega dokazila. 6. Izbirni postopek in razmejitvena merila Postopek javnega razpisa vodi v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, razpisna komisija. Razpisno komisijo s sklepom imenuje direktor sklada. Ker javni razpis določa odprti rok prijave, bodo za štipendiranje oziroma sofinanciranje glede na predmet razpisa pod točko A in B izbrani tisti prijavitelji, katerih vloge bodo izpolnjevale razpisne pogoje, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe sredstev, ki so na voljo za posamezno točko javnega razpisa. Če bo na isti dan prispelo več popolnih vlog, ki izpolnjujejo pogoje, kot je še razpoložljivih sredstev, se za odločitev o upravičencih uporabi naslednja razmejitvena merila, pri čemer se vsako naslednje merilo upošteva le, če vlog ni mogoče razvrstiti po predhodnem merilu: 1. prijavitelju za doktorskega študenta oziroma doktorskemu študentu še niso bila podeljena sredstva za raziskovalno sodelovanje po katerem izmed predhodnih razpisov sklada, 2. dosežki prijavljenega doktorskega študenta na študijskem, znanstvenem oziroma strokovnem področju, kot so objava člankov ali drugih strokovnih gradiv in prispevkov ter aktivna udeležba na konferencah, ki so vpisani v Slovenski kooperativni online bibliografski sistem in servis (COBISS), pri čemer se za razvrstitev upošteva število vpisov v COBISS, 3. doktorski študent je vpisan v višji letnik študija. Komisija pripravi predlog upravičencev tako, da nanj uvrsti tudi tistega prijavitelja, ki bi glede na višino sredstev, ki so razpoložljiva za posamezno točko javnega razpisa, prejel le sorazmerni del zaprošenih sredstev, pri čemer se temu prijavitelju dodelijo sredstva le v sorazmernem delu zaprošenega zneska do skupne višine razpoložljivih sredstev glede na posamezno točko javnega razpisa. Vloge prijaviteljev, ki prispejo po porabi sredstev in pred pretekom odprtega roka, se zavrnejo. Vloge, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, se zavrnejo. 7. Obravnavanje vlog in trajanje sofinanciranja: sklad vsem prijaviteljem izda odločbo o izidu javnega razpisa. Po dokončnosti odločbe bo sklad z izbranim prijaviteljem za predmet razpisa pod točko A sklenil pogodbo o sofinanciranju ter z izbranim prijaviteljem za predmet razpisa pod točko B pogodbo o štipendiranju. Pogodba se izvršuje le za enkratno raziskovalno sodelovanje v tujini. 8. Nakazilo sredstev Za predmet razpisa pod točko A se nakazilo dodeljenih sredstev lahko izvrši šele na podlagi veljavne pogodbe o sofinanciranju praviloma v roku osmih (8) dni od prejema obvestila prijavitelja o odhodu doktorskega študenta na raziskovalno delo v tujino. Za predmet razpisa pod točko B se nakazilo dodeljenih sredstev izvrši po sklenitvi pogodbe o štipendiranju v enkratnem znesku na osebni račun štipendista, ki je odprt pri banki v Republiki Sloveniji. Prijavitelj za predmet javnega razpisa pod točko A in B sme prejeta sredstva porabiti izključno za namen, za katerega jih je pridobil. 9. Pogodbene obveznosti Prijavitelj je dolžan zagotoviti ustrezno izvedbo raziskovalnega sodelovanja in skladu predložiti: – v roku enega meseca po zaključku raziskovalnega dela v tujini, poročilo o opravljenem raziskovalnem delu, potrjeno s strani domačega in tujega mentorja. Iz poročila mora biti razviden potek raziskovalnega sodelovanja, točni datumi raziskovalnega sodelovanja, ugotovitve ipd., – v roku enega meseca po zaključku raziskovalnega dela v tujini, potrdilo gostujoče institucije o trajanju raziskovalnega sodelovanja (podpisano in žigosano), – v 30 dneh po zaključku tistega študijskega leta, v katerem se je raziskovalno sodelovanje zaključilo, potrdilo izobraževalne ustanove, na kateri je doktorski študent v Republiki Sloveniji vpisan, da je ta raziskovalno delo v tujini vrednotila kot del obveznosti študijskega programa, ki ga opravlja ta doktorski študent na tej ustanovi. S pogodbo o sofinanciranju ali s pogodbo štipendiranju bodo podrobneje urejena tudi druga določila pogodbenega razmerja. 10. Dostopnost dokumentacije: razpisna dokumentacija, skupaj z besedilom javnega razpisa in prijavnico, je na voljo na spletni strani www.sklad-kadri.si ter na naslovu Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, v poslovnem času, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14 uro. 11. Rok in način oddaje prijav Prijave morajo biti predložene Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 123. javni razpis«. Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do vključno petka, 31. 8. 2012. Prijava je vložena pravočasno, če jo sklad prejme pred iztekom roka za vložitev prijav. Če prijavitelj pošlje prijavo priporočeno po pošti, se za dan, ko sklad prejme prijavo, šteje dan oddaje na pošto. Prijavo je možno oddati osebno na naslovu sklada v poslovnem času in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 9. in 15. uro, v sredo med 9. in 16. uro ter v petek med 9. in 14. uro. Prijave, vložene po poteku prijavnega roka, bo sklad zavrgel. Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu prijavnice in vsebuje vse zahtevane priloge in podatke, ki jih določa ta javni razpis. Prijavitelji, ki ne bodo oddali popolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi prijave. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev javnega razpisa, bodo zavrnjene. Če prijavitelj odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora o tem pisno obvestiti sklad. O morebitni pritožbi zoper odločbo bo odločilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog. Pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji. 12. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada, www.sklad-kadri.si, v razdelku Aktualni razpisi, osebno ali telefonsko pa med uradnimi urami, vsak delovni dan, med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri Sabini Mikuletič, e-pošta sabina.mikuletic@sklad-kadri.si, tel. 01/434-15-50.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost