Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

Št. 0144-12/2011/6 Ob-5680/11 , Stran 2814
Št. 0144-12/2011/6 Ob-5680/11
Na podlagi 86. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10; v nadaljnjem besedilu: ZUTD), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 – ZIPRS1112 in 4/11), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Pravilnika o koncesijah za opravljanje storitev za trg dela (Uradni list RS, št. 65/11; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o koncesijah), Koncesijskega akta za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela (v nadaljnjem besedilu: Koncesijski akt), objavljenega na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve dne 24. 11. 2011 in spremembe Koncesijskega akta, objavljene na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve dne 28. 11. 2011, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: koncedent) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje storitev za trg dela (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je izbor koncesionarjev za opravljanje storitve za trg dela, in sicer storitve vseživljenjske karierne orientacije. Storitev vseživljenjske karierne orientacije po tem javnem razpisu obsega izvedbo aktivnosti Učenje veščin vodenja kariere, in sicer izvedbo delavnic tipa B, C in D. Namen delavnic v okviru aktivnosti Učenje veščin vodenja kariere je pridobivanje veščin za spoznavanje posameznikovih interesov in kompetenc, možnosti v okolju, učenje odločanja in uresničevanja zaposlitvenih in kariernih ciljev. 2. Opredelitev vsebine delavnic v okviru aktivnosti učenje veščin vodenja kariere Izbrani koncesionarji bodo v okviru aktivnosti Učenje veščin vodenja kariere, izvajali naslednje delavnice za uporabnike storitev za trg dela iz točke 6 tega razpisa, in sicer: 2.1 Delavnica tipa B Delavnica tipa B je namenjena aktivaciji brezposelnih oseb, starejših od 50 let. Namen delavnice je odločitev brezposelnih oseb, starejših od 50 let, za vključevanje v nadaljnje aktivnosti (druge delavnice, zaposlitveni kotiček, itd.), prepoznavanje posameznikovih prednosti in spoznavanje različnih načinov zaposlovanja in iskanja zaposlitve. Delavnica tipa B traja 16 pedagoških ur, ki se izvedejo v treh dneh. Delavnica tipa B je sestavljena iz treh modulov, in sicer: 2.1.1. Prvi modul – Dosedanji dosežki Trajanje modula: 6 pedagoških ur. Vsebina modula: – opis dosedanjih kariernih izkušenj in pridobljenih novih znanj (grafični prikaz poteka kariere), – popis vseh točk v karieri, ko se je posameznik moral na novo odločati in pridobivati nova znanja. Udeleženci oblikujejo shemo poti in opis pomembnih točk, – osredotočenje na pomemben dosežek v karieri. Podroben opis in prepoznavanje kompetenc, ki so se pokazale v situaciji. Prepoznavanje posameznikovih kompetenc s pomočjo mnenj soudeležencev, – popis drugih kompetenc, znanj in izkušenj ter prednosti, ki jih imajo starejši iskalci zaposlitve na trgu dela, – prikaz primerov dobre prakse (posnetki ali zgodbe oseb, ki uspešno nadaljujejo kariero tudi v starejših letih, ki so spremenile karierne cilje, začele na novo in se ves čas učijo). Utemeljitev primerov z znanstvenimi ugotovitvami o pomenu aktivacije v vseh starostnih obdobjih, – ugotavljanje dejavnikov, ki so osebam iz obravnavanih primerov pomagali uspešno nadaljevati kariero. Cilj modula je pridobivanje pozitivnih povratnih informacij o posamezniku in njegovih kompetencah. Udeleženec pripravi popis kompetenc, kar je dobra osnova za življenjepis ter na ta način pridobi vpogled v širino in bogastvo svojega znanja, kar bo lahko predstavil kot prednost na trgu dela. Cilj modula je tudi spoznanje, da možnosti na trgu dela so, vendar je potrebno vložiti trud za doseganje ciljev. 2.1.2. Drugi modul – Karierni cilji Trajanje modula: 5 pedagoških ur. Vsebina modula: – nadaljevanje sheme karierne poti – želena situacija v prihodnosti, – zastavljanje kariernih ciljev in značilnosti teh ciljev – konkretni, dosegljivi, merljivi, etapni, načrtovanje aktivnosti za uresničevanje ciljev ter ugotavljanje potreb na poti do ciljev, – izmenjava dobre prakse med udeleženci, – ocena potrebe po znanju informacijske tehnologije (vprašanja o poznavanju) – načrt za pridobivanje teh znanj, – mreženje – prepoznavanje obstoječe mreže oseb, podjetij ipd, ki lahko pomagajo pri iskanju zaposlitve. Cilj modula je izdelava načrta posameznikove kariere in akcijski načrt za uresničevanje ciljev. Udeleženci ozavestijo pomen vseživljenjskega učenja, prepoznajo potrebo po dodatnih znanjih ter izdelajo shemo socialne mreže, ki jim bo koristila pri uresničevanju ciljev. 2.1.3 Tretji modul – Veščine iskanja zaposlitve Trajanje modula: 5 pedagoških ur. Vsebina modula: – analiza dosedanje strategije iskanja zaposlitve, – predstavitev različnih možnosti alternativnega zaposlovanja in aktiviranja, – veščine iskanja zaposlitve (prijavna dokumentacija, zaposlitveni razgovor, ipd.), – pridobivanje informacij o možnostih zaposlovanja s pomočjo subvencij, – načini, kako obdržati zaposlitev – spoznavanja novega delovnega okolja, prilagajanje, medgeneracijsko sodelovanje, – oblikovanje konkretnih načrtov za čas po delavnici. Cilj modula je, da se udeleženci naučijo iskanja zaposlitve izven okvirjev običajnih zaposlitev (projektna dela, krajši delovni čas, prostovoljska dela, vključevanja v strokovna združenja, javna dela, samozaposlitev, itd.), spoznajo pomen nenehne aktivnosti, pridobijo nove veščine iskanja zaposlitve ter izdelajo prijavno dokumentacijo za prijavo na delovno mesto. Koncesionar po zaključeni delavnici izdela zaključno poročilo in ga v roku 14 dni po zaključku delavnice posreduje Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) in koncedentu. Zaključno poročilo mora vsebovati: – poimenski seznam udeležencev, – opis izvedenih aktivnosti udeležencev, – ugotovljene kompetence, znanja, veščine udeležencev, – predlogi za nadaljnjo obravnavo udeležencev. 2.2 Delavnica tipa C Delavnica tipa C se izvaja za neposredno zaposljive osebe, pri katerih niso bile prepoznane večje ovire pri iskanju zaposlitve ter so zmožni samostojnega nastopa na trgu dela. Namen delavnice je povečevanje učinkovitosti nastopa udeležencev na trgu dela. Delavnica tipa C traja 24 pedagoških ur in se izvede v šestih dneh. Delavnica tipa C je sestavljena iz motivacijskega srečanja in iz štirih modulov. Motivacijsko srečanje se izvede prvi dan, štirje moduli pa se izvedejo v naslednjih petih dneh. 2.2.1 Motivacijsko srečanje Trajanje modula: 2 pedagoški uri. Na srečanju udeleženci spoznajo vsebine delavnice, načine dela in sprejmejo osnovne dogovore o obiskovanju modulov. 2.2.2 Prvi modul – Prepoznavanje kompetenc Trajanje modula: 7 pedagoških ur. Vsebina in cilji modula: – prepoznavanje kompetenc udeležencev (sposobnosti, izkušnje, pridobljena znanja, interesi, osebnostne lastnosti, vrednote, stališča), – postavljanje kariernih ciljev in sprejemanje odločitev o svoji karieri, – izdelava kariernega načrta. 2.2.3 Drugi modul – Trg dela Trajanje modula: 4 pedagoške ure. Vsebina in cilji modula: – odkriti in skriti trg dela (mreženje), – sodobni viri informacij in iskanje zaposlitve s pomočjo spletnih skupnosti, – različne oblike zaposlovanja (projektno delo, kreiranje delovnih mest, samozaposlovanje, itd.), – spoznavanje in uporaba e-storitev zavoda, pripomočkov za samostojno vodenje kariere in pregled drugih spletnih portalov, namenjenih iskalcem zaposlitve, – udeleženci razširijo svoje poznavanje trga dela in dobijo nove ideje za uresničevanje kariernih ciljev. 2.2.4 Tretji modul – Delodajalci Trajanje modula: 4 pedagoške ure. Vsebina in cilji modula: – pričakovanja delodajalcev na sodobnem trgu dela, – prepoznavanje pričakovanj konkretnih delodajalcev, – osnove delovne zakonodaje in načini selekcije kadrov, – udeleženci se naučijo svojo ponudbo bolje prilagoditi pričakovanju delodajalcev. Naučijo se analizirati oglase in pridobivati dodatne informacije o zahtevah in pričakovanjih. Spoznajo osnove delovne zakonodaje in vire informacij s tega področja. 2.2.5 Četrti modul – Učinkovita komunikacija Trajanje modula: 7 pedagoških ur. Vsebina in cilji modula: – javna podoba in nastopanje, – pisna in ustna predstavitev, – izboljšanje nastopa na zaposlitvenem razgovoru, – medosebni odnosi na delovnem mestu – delo v timu, reševanje nesporazumov, – izdelava elektronskega življenjepisa in objava le tega na e-Borzi dela, – spoznavanje pravil pisanja vlog in ponudb, – analiziranje zaposlitvenega razgovora, – učenje uporabe zaposlitvenih portalov in učinkovite uporabe socialne mreže pri iskanju zaposlitve. Koncesionar po zaključeni delavnici izdela zaključno poročilo in ga v roku 14 dni po zaključku delavnice posreduje zavodu in koncedentu. Zaključno poročilo mora vsebovati: – poimenski seznam udeležencev, – opis izvedenih aktivnosti udeležencev, – ugotovljene kompetence, znanja, veščine udeležencev, – predlogi za nadaljnjo obravnavo udeležencev. 2.3 Delavnica tipa D Delavnica tipa D je namenjena brezposelnim osebam s potrebo po dodatnih aktivnostih. Ciljne skupine delavnice tipa D so brezposelne osebe, ki v prvih šestih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih niso bile aktivne ali druge dolgotrajno brezposelne osebe, ki potrebujejo motiviranje in aktiviranje, podporo pri spreminjanju stališč, ki jih ovirajo pri aktivnem iskanju zaposlitve in pri premagovanju situacijskih ovir. Namen delavnice tipa D je naučiti udeležence prepoznati svoj položaj na trgu dela, jih usposobiti za samostojno vodenje kariere in aktivno reševanje lastne brezposelnosti, pridobiti manjkajoče veščine iskanja zaposlitve ter jim nuditi pomoč in podporo pri njihovih aktivnostih. Delavnica traja 88 pedagoških ur v časovnem obdobju osem tednov (dva meseca). Delavnica tipa D je sestavljena iz štirih modulov ter iz skupinskega spremljanja, kot podpore pri iskanju zaposlitve. Skupno trajanje modulov je 40 pedagoških ur, izvedejo se v 10 dneh (okvirno štiri pedagoške ure dnevno). Skupinsko spremljanje, ki se izvaja po zaključku modulov, traja šest tednov (48 pedagoških ur), trikrat tedensko po dve do tri pedagoške ure, in sicer prve tri tedne trikrat po tri ure, četrti in peti teden trikrat po dve uri ter zadnji teden trikrat po tri ure. Zadnji teden je namenjen evalvaciji udeležbe in zaključevanju dnevnika, zato je čas udeležbe daljši. 2.3.1 Prvi modul – Spoznavanje trga dela Vsebina in cilji modula: – spoznavanje trga dela: kratka intenzivna oblika informiranja o trgu dela. Udeleženci spoznajo skriti in odkriti trg dela, različne oblike zaposlovanja in priložnosti v okolju ter s pomočjo mentorja prepoznajo svoj položaj na trgu dela, – analiza dosedanjih načinov iskanja zaposlitve udeležencev in oblikovanje individualnega načrta za izboljšanje svojih zaposlitvenih možnosti, – ves čas obiskovanja programa udeleženci vodijo dnevnik aktivnosti in spremljajo uresničevanje zastavljenega načrta ter na ta način prepoznavajo svoj položaj na trgu dela. 2.3.2 Drugi modul – Motiviranje za aktiven nastop na trgu dela Vsebina in cilji modula: – prepoznavanje lastnih stališč do zaposlovanja, – aktivnosti za izboljšanje samoučinkovitosti in prepričanj o lastnih zmožnostih za reševanje brezposelnosti, za spreminjanje stališč, ki so jih udeleženci prepoznali kot ovire pri učinkovitem iskanju zaposlitve, – učenje učinkovitega vedenja pri premagovanju ovir, – učenje učinkovite komunikacije, – učenje učinkovitega reševanja problemov. 2.3.3 Tretji modul – Podpora pri opredelitvi zaposlitvenega cilja Vsebina in cilji modula: – podpora pri opredelitvi zaposlitvenega cilja, za udeležence, ki nimajo dovolj jasno definiranega zaposlitvenega cilja oziroma njihovi zaposlitveni cilji niso realni glede na povpraševanje na aktualnem trgu dela, – opredelitev znanj, kompetenc in lastnosti, ki jih udeleženec lahko ponudi na trgu dela, – učenje uporabe pripomočkov za samostojno vodenje kariere in podatkov o trgu dela. 2.3.4 Četrti modul – Pridobivanje veščin iskanja zaposlitve Vsebina in cilji modula: – pridobivanje veščin iskanja zaposlitve za udeležence, ki imajo težave pri nastopu na trgu dela, potem ko je zaposlitveni cilj udeleženca jasen, – seznanitev udeležencev z načini iskanja zaposlitve in pridobitev veščin za uspešno iskanje zaposlitve (s pomočjo praktičnih vaj), – seznanitev udeležencev s socialnim mreženjem in različnimi zaposlitvenimi portali, – učenje veščin komuniciranja z delodajalcem, – izdelava elektronskega življenjepisa in objava le-tega na e-Borzi dela, – učenje učinkovite uporabe različnih zaposlitvenih portalov in druge alternativne oblike iskanja zaposlitve. 2.3.5 Skupinsko spremljanje – Aktivno iskanje zaposlitve, zagotavljanje pomoči in spremljanje aktivnosti posameznika Trajanje: šest tednov, izvaja se trikrat tedensko po dve do tri pedagoške ure (skupaj 48 pedagoških ur), in sicer prve tri tedne trikrat po tri ure, četrti in peti teden trikrat po dve uri ter zadnji teden trikrat po tri ure. Zadnji teden je namenjen evalvaciji udeležbe in zaključevanju dnevnika, zato je čas udeležbe daljši. Vsebina in cilji skupinskega spremljanja: – iskanje zaposlitve z uporabo veščin iskanja zaposlitve: udeleženci pri nastopu na trgu dela uporabijo pridobljene veščine iskanja zaposlitve, izvajalec jim nudi podporo in jih usmerja pri posameznih korakih, – udeleženci zaključijo svoj dnevnik aktivnosti, ki so ga prejeli v prvem modulu in ocenijo napredek oziroma uresničitev individualnega načrta, ki so si ga zastavili ob pričetku. Koncesionar po zaključeni delavnici izdela zaključno poročilo in ga v roku 30 dni po zaključku delavnice posreduje zavodu in koncedentu. Zaključno poročilo mora vsebovati: – poimenski seznam udeležencev, – individualni načrt za vsakega udeleženca (priloga k zaključnemu poročilu), – opis aktivnosti, ki jih je posamezen udeleženec izpeljal v času vključitve (število ponudb, število razgovorov, itd.), – prepoznane in pridobljene kompetence, znanja, veščine in prednosti posameznega udeleženca na trgu dela, – opredelitev morebitnih ugotovljenih ovir pri zaposlovanju in načrt aktivnosti za premagovanje le-teh za vsakega udeleženca, – napotki za nadaljnjo obravnavo in/ali konkretni predlogi za vključevanje v druge ukrepe na trgu dela ali ukrepe Aktivne politike zaposlovanja za vsakega udeleženca. Poleg navedenega vsebinskega poročanja (zaključna poročila po zaključenih delavnicah) mora koncesionar po zaključku vsakega tromesečja in ob koncu leta, koncedentu oddati tudi kvartalno in letno poročilo. Vsebina in oblika poročil se določi v koncesijski pogodbi za opravljanje javne službe storitev za trg dela (v nadaljnjem besedilu: koncesijska pogodba), roki za oddajo navedenih poročil pa se določijo v letni pogodbi o financiranju. 3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik Na javni razpis se lahko prijavijo ponudniki, ki izpolnjujejo splošne pogoje, v skladu z določbami 6. do 12. člena pravilnika o koncesijah ter minimalne pogoje, navedene v točkah 3.1 in 3.2 tega javnega razpisa. Poleg tega morajo ponudniki izpolnjevati tudi posebne zahteve, navedene v točki 3.3 tega javnega razpisa. 3.1 Splošni pogoji Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje: a) so domači ali tuji pravni subjekti v Republiki Sloveniji, registrirani za opravljanje dejavnosti 78.100, 78.300 ali 85.590, navedenih v Standardni klasifikaciji dejavnosti, oziroma so podružnica tuje pravne osebe za opravljanje naštetih dejavnosti, vpisana v register v Republiki Sloveniji; b) da v zadnjih dveh letih pozitivno poslujejo in imajo poravnane vse zapadle obveznosti s področja davkov in prispevkov (kolikor ponudnik posluje krajši čas, mora biti pogoj izpolnjen za čas poslovanja); c) izpolnjujejo prostorske pogoje v skladu z 8. členom pravilnika o koncesijah; d) izpolnjujejo tehnične pogoje v skladu z 9. členom pravilnika o koncesijah; e) izpolnjujejo kadrovske pogoje v skladu z 10. členom pravilnika o koncesijah; f) imajo izdelan podroben letni program dela(*1) izvajanja storitve, ki je predmet koncesije. (*1) Podroben letni program dela pomeni, da ponudnik navede: – predvidene lokacije, kjer bo izvajal storitve, – plan izvedbe po mesecih (okvirno število delavnic po tipih, ki jih bo izvedel vsak mesec) ter – število predavateljev, ki bodo izvajali delavnice. Pri zagotavljanju izpolnjevanja splošnih pogojev iz točk c) in d) bo moral izbrani koncesionar upoštevati standarde in normative, določene v Pravilniku o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen teh storitev, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 74/11 in začne veljati 1. januarja 2012 (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o standardih in normativih). 3.2 Minimalni pogoji Ponudniki morajo izpolnjevati tudi naslednje minimalne pogoje, ki bodo zagotavljali kakovostno opravljanje storitve za trg dela: a) število delovnih prostorov iz 8. člena pravilnika o koncesijah je odvisno od števila vključenih oseb, in sicer morajo ponudniki razpolagati: – v območnih službah Ljubljana, Maribor, Celje, Murska Sobota, Velenje in Kranj z vsaj petimi prostori za izvajanje delavnic, – v območnih službah Koper in Novo mesto z vsaj tremi prostori za izvajanje delavnic, – v območnih službah Trbovlje, Nova Gorica, Sevnica in Ptuj z vsaj dvema prostoroma za izvajanje delavnic; b) minimalno število predavateljev, zaposlenih pri ponudniku: – v območnih službah Ljubljana, Maribor, Celje, Murska Sobota, Velenje in Kranj vsaj pet predavateljev za izvajanje delavnic, – v območnih službah Koper in Novo mesto vsaj trije predavatelji, – v območnih službah Trbovlje, Nova Gorica, Sevnica in Ptuj vsaj dva predavatelja. 3.3 Posebne zahteve Ponudniki se zavezujejo, da: a) bodo delavnice izvajali celostno, kakovostno in strokovno; b) bodo koncedentu v roku osmih dni sporočili morebitne statusne in druge spremembe podatkov; c) se strinjajo z objavo podatkov v registru o podeljenih koncesijah in objavo le-tega na spletnih straneh koncedenta; d) niso v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali v likvidacijskem postopku; e) zakoniti zastopniki ponudnikov niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08): hudodelsko združevanje, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter pranje denarja. 4. Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih morajo predložiti ponudniki Ponudnik mora v skladu z določbami od 6. do 12. člena Pravilnika o koncesijah predložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev: a) izjavo o izpolnjevanju finančnih in poslovnih pogojev, b) fotokopijo zemljiškoknjižnega izpiska, ki dokazuje lastništvo poslovnih prostorov ali fotokopijo najemne pogodbe za objekt ali poslovni prostor, sklenjene najmanj za čas trajanja koncesije, opis poslovnih prostorov ter tlorisno skico le teh. Kolikor v času oddaje ponudbe s poslovnimi prostori še ne razpolaga, predloži izjavo o izpolnjevanju prostorskih pogojev, c) izjavo o izpolnjevanju tehničnih pogojev, d) organigram obstoječih zaposlitev, dokazila o doseženi strokovni izobrazbi, dokazila o ustreznih delovnih izkušnjah zaposlenih (npr. potrdilo delodajalca ali življenjepis), dokazila o sklenitvi delovnega razmerja z zaposlenimi ter dokazila o prijavi zaposlenih v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M1/M2). Kolikor v času oddaje ponudbe še ne razpolaga z ustreznimi kadri, predloži izjavo o izpolnjevanju kadrovskih pogojev, e) podroben letni program dela za izvajanje storitev. Ponudniki potrdijo izpolnjevanje splošnih in minimalnih pogojev ter posebnih zahtev z izjavami, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. 5. Kriteriji in merila za ocenjevanje Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za podelitev koncesije za opravljanje storitve za trg dela uporabil naslednje kriterije in merila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Največje možno število doseženih točk je 150. Za posamezno krajevno območje zavoda bo izbran po en ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk, razen za območno službo Ljubljana, kjer bodo izbrani trije ponudniki, ki bodo dosegli najvišje število točk, ter za območno službo Maribor, kjer bosta izbrana dva ponudnika z najvišjim številom točk. Opombe: – ustrezne reference so tiste, ki bodo potrjene (podpis in žig – če ga uporablja pri svojem poslovanju) s strani ponudnikovega naročnika storitve (pravne in fizične osebe, tj. samostojni podjetnik posameznik) in ne smejo biti starejše od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. Referenca je lahko podana tako za ponudnika, kot tudi za zaposlene pri koncesionarju; – Ponudbe s cenami 584,99 EUR za delavnico tipa B, 735,99 EUR za delavnico tipa C oziroma 2.306,99 EUR za delavnico tipa D ali manj se bodo štele za neustrezne in bodo izločene iz nadaljnje obravnave. Prav tako bodo izločene ponudbe, pri katerih bo le ena od vseh treh cen nižja od ustrezne; – V navedeni ceni storitev iz točke 5 tega razpisa so upoštevani stroški z DDV (pri ceni prostora in materialnih stroških). 6. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje koncesija Uporabniki storitev za trg dela po tem javnem razpisu so: – iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena in – vse brezposelne osebe. 7. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija ter število in obseg koncesij V skladu s Koncesijskim aktom, koncedent razpisuje koncesijo za opravljanje storitev za trg dela za skupaj 15 koncesionarjev. Koncesija se podeljuje za naslednja krajevna območja in v naslednjem obsegu: – za krajevno območje zavoda, Območna služba Ljubljana: letni obseg koncesije – največ 27 delavnic tipa B, največ 210 delavnic tipa C in največ 90 delavnic tipa D, število koncesij – 3, – za krajevno območje zavoda, Območna služba Maribor: letni obseg koncesije – največ 14 delavnic tipa B, največ 120 delavnic tipa C in največ 50 delavnic tipa D, število koncesij – 2, – za krajevno območje zavoda, Območna služba Celje: letni obseg koncesije – največ 11 delavnic tipa B, največ 90 delavnic tipa C in največ 40 delavnic tipa D, število koncesij – 1, – za krajevno območje zavoda, Območna služba Koper: letni obseg koncesije – največ 7 delavnic tipa B, največ 50 delavnic tipa C in največ 20 delavnic tipa D, število koncesij – 1, – za krajevno območje zavoda, Območna služba Novo mesto: letni obseg koncesije – največ 6 delavnic tipa B, največ 40 delavnic tipa C in največ 20 delavnic tipa D, število koncesij -1, – za krajevno območje zavoda, Območna služba Murska Sobota: letni obseg koncesije – največ 10 delavnic tipa B, največ 70 delavnic tipa C in največ 30 delavnic tipa D, število koncesij -1, – za krajevno območje zavoda, Območna služba Velenje: letni obseg koncesije – največ 8 delavnic tipa B, največ 60 delavnic tipa C in največ 30 delavnic tipa D, število koncesij -1, – za krajevno območje zavoda, Območna služba Trbovlje: letni obseg koncesije – največ 4 delavnice tipa B, največ 30 delavnic tipa C in največ 10 delavnic tipa D, število koncesij – 1, – za krajevno območje zavoda, Območna služba Kranj: letni obseg koncesije – največ 9 delavnic tipa B, največ 60 delavnic tipa C in največ 25 delavnic tipa D, število koncesij – 1, – za krajevno območje zavoda, Območna služba Nova Gorica: letni obseg koncesije – največ 6 delavnic tipa B, največ 35 delavnic tipa C in največ 15 delavnic tipa D, število koncesij -1, – za krajevno območje zavoda, Območna služba Sevnica: letni obseg koncesije – največ 5 delavnic tipa B, največ 35 delavnic tipa C in največ 15 delavnic tipa D, število koncesij -1, – za krajevno območje zavoda, Območna služba Ptuj: obseg koncesije – največ 5 delavnic tipa B, največ 35 delavnic tipa C in največ 15 delavnic tipa D, število koncesij -1. 8. Začetek in čas trajanja koncesije Koncesija se začne izvajati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Koncesija se podeli za določen čas treh let (do konca leta 2014), z možnostjo podaljšanja največ za čas, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba, in sicer pod pogoji, določenimi v Pravilniku o koncesijah in v koncesijski pogodbi. 9. Viri financiranja koncesioniranih storitev in način določitve cene Koncedent in koncesionar na podlagi odločbe o podelitvi koncesije, koncesijske pogodbe in usklajenega ter potrjenega letnega programa dela skleneta letno pogodbo o financiranju (za vsako leto posebej), v kateri se dogovorita o načinu plačevanja opravljene storitve za trg dela, ki je predmet koncesije. Sredstva za opravljene storitve za trg dela so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije na proračunski postavki 7023 v okviru Dejavnosti svetovanja in pomoči pri iskanju zaposlitve (03010101) v okvirni višini 1.892.736,00 EUR. Koncesionar za opravljanje storitev za trg dela ne sme zahtevati plačila od uporabnikov storitev. Ob upoštevanju metodologije o oblikovanju cen, določene v pravilniku o standardih in normativih ter ostalih določb navedenega pravilnika, koncedent določi maksimalno vrednost storitve na posamezno delavnico, ki se razlikuje glede na tip delavnice in znaša: – največ 625,00 EUR za delavnico tipa B (vključenih 12 do 15 oseb); – največ 776,00 EUR za delavnico tipa C (vključenih 12 do 15 oseb); – največ 2.387,00 EUR za delavnico tipa D (vključenih 16 do 20 oseb). Opomba: V navedenih cenah storitev (delavnic) je upoštevana cena dela ter cena prostorov in materialni stroški z DDV. Za opravljeno storitev koncesionar izstavi koncedentu račun, in v primeru, če je koncesionar davčni zavezanec na zgoraj navedene cene obračuna in odvede tudi DDV. V primeru, da se v obdobju trajanja koncesije spremenijo določbe Pravilnika o standardih in normativih, se navedene spremembe upoštevajo od datuma veljavnosti spremembe pri izvajanju storitev, ki so predmet že sklenjenih koncesijskih pogodb ter tudi pri izračunu cen storitev, navedenih v javnem razpisu. 10. Zaposleni pri koncesionarju Koncesionar mora, skladno s tretjim odstavkom 85. člena ZUTD zagotoviti, da bodo zaposleni predavatelji, ki izvajajo storitve za trg dela, izpolnjevati enake pogoje kot uslužbenci zavoda, ki izvajajo te storitve, kar pomeni, da morajo, skladno z 81. členom zakona, imeti doseženo VII. raven izobrazbe ter opravljen strokovni izpit, dolžni pa so se ravnati tudi po Doktrini dela z delodajalci, brezposelnimi osebami in iskalci zaposlitve. 11. Postopek izbora ponudnikov 11.1 Rok in način prijave na javni razpis Ponudniki morajo svojo ponudbo na javni razpis predložiti koncedentu po pošti na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana – Slovenija, ali osebno v glavni pisarni na naslovu: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 15. uro do vključno dne 9. 1. 2012 (v nadaljnjem besedilu: razpisni rok). Ponudbe, ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu ali elektronski pošti), ne bodo obravnavane. Ponudba bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov do vključno 9. 1. 2012, najkasneje do 15. ure. Ponudniki predložijo svoje ponudbe na javni razpis v zaprti ovojnici, na sprednji strani ovojnice pa mora biti nalepljen »Obrazec za oddajo ponudbe«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vse nepravočasno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) in ponudbe, ki ne bodo opremljene z »Obrazcem za oddajo ponudbe«, bodo zavržene. Ponudnik lahko ponudbo dopolnjuje oziroma spreminja do poteka razpisnega roka iz prvega odstavka te točke. Vse spremembe in dopolnitve ponudbe morajo biti predložene v roku in na način, določen v prvem in drugem odstavku te točke z dodatno oznako »Dopolnitev ponudbe«. Vse dopolnitve ponudbe, ki jih bo koncedent prejel po preteku razpisnega roka ali ne bodo pravilno označene, bodo upoštevane kot prepozne oziroma kot nepravilno označene ter kot take zavržene. Oddaja ponudbe na javni razpis pomeni, da se ponudnik strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje. 11.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti ponudb in ocenjevanje 11.2.1 Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb bo dne 11. 1. 2012 ob 10. uri, v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, Ljubljana. Odpiranju ponudb sme prisostvovati odgovorna oseba ponudnika ali predstavnik ponudnika z ustreznim pooblastilom. 11.2.2 Preverjanje formalne popolnosti ponudb Komisija za koncesije bo v roku osmih dni od odpiranja ponudb preverila formalno popolnost predloženih ponudb. Za formalno nepopolno se šteje ponudba, ki ne vsebuje prijavnega obrazca ali obveznih prilog iz razpisne dokumentacije. Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen povsod, kjer je to predvideno. Kolikor z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom.« ter k ponudbi priloži posebno izjavo o neposlovanju z žigom. Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno. V nasprotnem primeru bo ponudba nepopolna in se bo prijavitelja pozvalo k dopolnitvi. V nadaljnji postopek ocenjevanja se bodo uvrstile le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse formalne pogoje javnega razpisa. 11.2.3 Strokovno ocenjevanje popolnih ponudb Komisija za koncesije bo opravila pregled formalno popolnih ponudb. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis iz točke 3 tega javnega razpisa. Pri ponudnikih, ki so glede izpolnjevanja pogojev predložili le izjave o izpolnjevanju le teh, bo komisija zahtevala, da v določenem roku, vendar še pred izdajo odločbe o podelitvi koncesije, predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev. Ko bo komisija ugotovila, da so pogoji iz točke 3 tega javnega razpisa izpolnjeni, bo ocenila ponudbo na podlagi kriterijev in meril za ocenjevanje, določenih v točki 5 tega javnega razpisa. V primeru, da ponudnik ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem razpisu, bo ponudba zavržena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za ocenjevanje. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo komisija za koncesije oblikovala predlog podelitve koncesij. Za posamezno krajevno območje zavoda bo izbran po en ponudnik, ki bo dosegel najvišje število točk, razen za območno službo Ljubljana, kjer bodo izbrani trije ponudniki, ki bodo dosegli najvišje število točk, ter za območno službo Maribor, kjer bosta izbrana dva ponudnika z najvišjim številom točk. Ob enakem številu točk za posamezno krajevno območje bodo imeli prednost pri izbiri tisti ponudniki, ki so pri kriteriju kakovost ponudnika dosegli večje število točk. V primeru, da je število točk enako tudi pri navedenem kriteriju, ima prednost pri izbiri tisti ponudnik, ki ima več referenc pri delu z brezposelnimi osebami. V primeru, da je število točk enako tudi v tem primeru, o izbiri odloči žreb. Žrebu lahko prisostvujejo tudi ponudniki, ki bodo o tem pisno obveščeni. Tričlansko komisijo, ki nadzira žrebanje (v nadaljnjem besedilu: komisija) in osebo, ki vodi žrebanje, imenuje predsednik komisije za koncesije izmed članov komisije za koncesije. Evidenčne številke ponudb na javni razpis se izpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom koncedenta overijo v prisotnosti komisije. Listki z evidenčnimi številkami ponudb na javni razpis se v prisotnosti komisije zaprejo v škatlo. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle in javno pove evidenčno številko izžrebane ponudbe ter izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se opravi zapisnik, podpišejo ga člani komisije, oseba, ki je vodila žrebanje in ponudniki, če so navzoči. 11.3 Rok za izdajo odločbe o podelitvi koncesije in sklenitev koncesijske pogodbe ter pristojni organi Komisija za koncesije bo najkasneje v roku 60 dni po razpisnem roku pripravila predlog podelitve koncesij za opravljanje storitve za trg dela. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni z odločbo o podelitvi koncesije za opravljanje storitve za trg dela. Z izbranimi ponudniki bo koncedent v roku, določenem v odločbi o podelitvi koncesije za opravljanje storitve za trg dela, sklenil koncesijsko pogodbo. Organ, ki bo odločil o podelitvi koncesije za opravljanje storitve za trg dela in organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe, je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 12. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh koncedenta: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/. Dodatne informacije o javnem razpisu je mogoče dobiti preko elektronskega naslova: gp.mddsz@gov.si, s pripisom »javni razpis za koncesije za opravljanje storitev za trg dela (za Leo Martič)« najkasneje štiri dni pred potekom razpisnega roka. Odgovori na pisna vprašanja ponudnikov bodo objavljeni na spletnih straneh koncedenta: http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/ najkasneje v treh delovnih dneh od prejetja vprašanja.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost