Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

Ob-5667/11 , Stran 2837
Ob-5667/11
V skladu z 31. členom Postopkovnika za imenovanje direktorja Bolnišnice Topolšica, Svet zavoda Bolnišnice Topolšica objavlja prosto delovno mesto direktorja Bolnišnice Topolšica (m/ž) za 4-letno mandatno obdobje. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: – univerzitetna izobrazba medicinske smeri z opravljenim specialističnim izpitom iz interne medicine, – najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji in sposobnostmi, – aktivno znanje slovenskega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije. Kandidati naj pisni vlogi priložijo naslednja dokazila: – kopijo diplome, – kopijo potrdila o opravljenem specialističnem izpitu iz interne medicine, – kopijo delovne knjižice, – dokazila o organizacijskih in upravljavskih znanjih in sposobnostih, – kopijo osebnega dokumenta. Kandidati morajo predložiti tudi program dela in razvoja bolnišnice. Pisna vloga z dokazili se pošlje v zaprti (zalepljeni ali zapečateni) ovojnici na naslov: Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica, s pripisom »Za razpis direktorja – Ne odpiraj«. Prijava na razpis je pravočasna, če prispe na naslov do vključno 23. 12. 2011. Prijava je pravočasna tudi, če je bila poslana priporočeno po pošti in je na njej poštni žig z datumom do vključno 23. 12. 2011. E-naslov za pojasnila: blanka.brglez@b-topolsica.si. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni po seji Sveta zavoda.
Svet zavoda Bolnišnice Topolšica

AAA Zlata odličnost