Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

Ob-5662/11 , Stran 2826
Ob-5662/11
Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče kot prodajalec na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), 18. člena Statuta Občine Radeče (NPB 1 z dne 25. 1. 2010) in Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Radeče za leto 2011 (Uradni list RS, št. 13/11) objavlja
javni razpis
za prodajo stanovanja po metodi javnega zbiranja ponudb
l. Predmet prodaje Stanovanje št. 1, k.o. 1862-Radeče (ID 5662450), ki se nahaja v kletnem delu večstanovanjskega objekta v stavbi št. 745, stoječi na parc. št. 367/18, k.o. 1862-Radeče, na naslovu Titova ulica 12, 1433 Radeče. Stanovanje skupno meri 63,16 m2 in obsega: – soba, v izmeri 13,38 m2, – soba, v izmeri 13,07 m2, – soba, v izmeri 15,95 m2, – kuhinja, v izmeri 8,94 m2, – kopalnica, v izmeri 7,13 m2, – hodnik, v izmeri 4,69 m2. II. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnine. III. Pogoji prodaje: 1. Lastnik nepremičnine je Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1,1433 Radeče. 2. Izhodiščna vrednost predmetnega stanovanja na podlagi Cenilskega izvida z dne 19. 4. 2011 sodnega cenilca za področje gradbeništva – splošno Mirana Tomšiča, gr. inž., Florjanska 44 c, 8290 Sevnice, znaša 33.097,00 €. 3. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. 4. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. IV. Način in rok plačila kupnine Kupec je dolžan plačati kupnino v roku 30 dni od podpisa prodajne pogodbe. Dogovorjeni rok plačila kupnine je bistvena sestavina pogodbe in se zato šteje, da je v primeru zamude kupca pri plačilu kupnine pogodba razdrta po samem zakonu. Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% ponujene cene za predmetno stanovanje na račun Občine Radeče, št. 01299-0100003393, odprt pri UJP Žalec, sklic 00 7200010 s pripisom »varščina – stanovanje«. Izbranemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo varščina brez obresti vrnjena v roku 15 dni po sprejemu sklepa o izbiri. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati stroške notarske overitve podpisa prodajalca, stroške zemljiškoknjižne izvedbe ter morebitne ostale stroške v zvezi z izvedbo prodajne pogodbe, ki niso všteti v kupnino. V. Pogoji sodelovanja: 1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. 2. Pisne ponudbe morajo vsebovati: a) naslednje osebne podatke in listine: – če je ponudnik fizična oseba ali samostojni podjetnik posameznik: ime in priimek ter naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega dokumenta, davčno številko in številko TRR, s.p. pa tudi izpisek iz sodnega registra, star največ 30 dni, – če je ponudnik pravna oseba: firmo ter sedež ponudnika, telefonsko številko, izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, Id. Št. za DDV, matično številko, številko TRR, dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, staro največ 30 dni; b) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne; c) dokazilo o plačani varščini d) ponudnikovo izjavo, da se strinja s pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom. 3. Rok za oddajo ponudbe je do vključno dne 19. 12. 2011. Ponudniki svoje ponudbe z dokazili posredujejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom: « Javno zbiranje ponudb za prodajo stanovanja «. Ponudba se bo štela za pravočasno, če prispe na zgoraj navedeni naslov do vključno 19. 12. 2011 (upošteva se datum poštnega žiga do vključno 19. 12. 2011). Nepravočasnih oziroma prepoznih ponudb prodajalec ne bo upošteval. 4. Skrajni rok za sklenitev pogodbe o prodaji nepremičnine je 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. VI. Postopek izbire 1. Prispele ponudbe bodo komisijsko odprte in pregledane, pri čemer ne bo javnega odpiranja ponudb. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le tiste pravočasne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisane pogoje. Prodajalec bo kot veljavne štel le ponudbe, kjer bo ponujena cena enaka ali višja navedeni izhodiščni ceni. V primeru, da enako najvišjo ceno ponudita dva ali več ponudnikov, bo prodajalec pozval najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. Prodajalec bo sklenil prodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. 2. Merilo za izbor ponudnika je najvišja ponujena cena. 3. Prodajalec bo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika sprejel najkasneje v roku 15 dni po izteku roka za prijavo. 4. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva bosta izvedena takoj po plačilu celotne kupnine in poravnavi vseh stroškov. 5. Dodatne informacije v zvezi s prodajo predmetnega poslovnega prostora zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, v času uradnih ur pri Nataši Žnidaršič Mavri, tel. 03/56-805. Ogled poslovnega prostora je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Radeče

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina