Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4332. Sklep o izvolitvi Zofije Mazej Kukovič za poslanko iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4403. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente

Sklepi

4333. Sklep o razrešitvi častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Torontu, v Kanadi
4334. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Torontu, v Kanadi
4335. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Črne gore v Republiki Sloveniji s sedežem v Kranju

MINISTRSTVA

4336. Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala
4337. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
4338. Pravilnik o obračunu davka na bilančno vsoto bank
4339. Pravilnik o usposabljanju in opravljanju preverjanja znanj svetovalcev za begunce
4340. Pravilnik o pakiranju in označevanju biocidnih proizvodov
4341. Pravilnik o pogojih za opravljanje zdravilske dejavnosti
4342. Pravilnik o spremembi Pravilnika o opredelitvi zdravilskih sistemov in zdravilskih metod ter o postopku evidentiranja, priznavanja in nadzora zdravilskih sistemov in zdravilskih metod, ki se uvajajo v zdravilsko dejavnost
4343. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preizkusu iz zdravstvenih vsebin za zdravilce, ki nimajo zdravstvene izobrazbe
4344. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarnem redu
4345. Pravilnik o spremembi Pravilnika o tlačni opremi
4346. Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja ter programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega menedžerja
4347. Odredba o spremembi vzgojno-izobraževalnega programa osnovna šola
4348. Odredba o spremembi Odredbe o številu in sedežih izvršiteljev

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4349. Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o načrtu oštevilčenja
4350. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2011

OBČINE

Brezovica

4351. Odlok o rebalansu proračuna Občine Brezovica za leto 2011
4352. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Brezovica

Celje

4353. Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
4354. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Energetika Celje d.o.o.

Črna na Koroškem

4355. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška lekarna

Dobrepolje

4356. Sklep o začasnem financiranju Občine Dobrepolje v obdobju januar–marec 2012

Dobrna

4357. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Dobrna
4358. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
4359. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Dobrna

Dolenjske Toplice

4360. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice
4361. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2011 II
4362. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2012 II
4363. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2012
4364. Sklep o spremembah Sklepa o cenah komunalnih storitev na območju Občine Dolenjske Toplice

Dravograd

4365. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška lekarna

Ivančna Gorica

4366. Sklep o imenovanju predsednika in članov Komisije Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za statutarno-pravna vprašanja
4367. Sklep o imenovanju predsednika in članov odbora za kmetijstvo in gozdarstvo
4368. Sklep o imenovanju predsednika in članov odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti
4369. Sklep o imenovanju predsednika in članov odbora za turizem, gospodarstvo in gospodarske javne službe
4370. Sklep o imenovanju predsednika in članov odbora za prostorsko planiranje, varstvo okolja in gospodarjenje z nepremičninami

Kočevje

4371. Odlok o oddajanju stavbnih zemljišč v lasti Občine Kočevje v najem
4372. Odlok o dopolnitvi Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem
4373. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Kočevje v obdobju januar–marec 2012

Laško

4374. Sklep o začetku priprave Odloka o OPPN za del stanovanjskega območja KS3 Rečica-Debro

Lendava

4375. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Lendava

Luče

4376. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Luče za leto 2011

Mežica

4377. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška lekarna

Mirna Peč

4378. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Novo mesto

4379. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Kosova dolina (NM/11-OPPN-C)

Odranci

4380. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Odranci

Podčetrtek

4381. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
4399. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2012

Polzela

4400. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Polzela
4401. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Slovenj Gradec

4382. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Koroška lekarna
4383. Sklep o uvedbi časovno omejenega parkiranja – modre cone na javnih in urejenih parkiriščih v Slovenj Gradcu in o obračunavanju pavšalnih parkirnin in letnih abonmajev za nadzorovana in urejena parkirišča na območju Mestne občine Slovenj Gradec

Šalovci

4384. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šalovci za leto 2010

Šempeter-Vrtojba

4385. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Šempeter - Vrtojba
4386. Odlok o javni razsvetljavi v Občini Šempeter - Vrtojba
4387. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba

Škocjan

4388. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škocjan za obdobje leta 2012

Šmarje pri Jelšah

4389. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012

Šmartno pri Litiji

4390. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Šmartno
4391. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji in znižanju plačil staršev
4392. Sklep o cenah socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji
4393. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji za leto 2012

Trebnje

4394. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članici Občinskega sveta Občine Trebnje
4395. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje za leto 2012

Vipava

4396. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo
4397. Sklep o cenah storitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda

Zagorje ob Savi

4402. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje OP 5 ZS 27 – Kolenc

Žirovnica

4398. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2012
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti