Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2011 z dne 12. 12. 2011

Kazalo

4386. Odlok o javni razsvetljavi v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 13593.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 57/11), 62. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 41/08 in 42/09) in 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06 in 94/09) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 12. redni seji dne 24. 11. 2011 sprejel
O D L O K
o javni razsvetljavi v Občini Šempeter - Vrtojba
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se opredeljuje in določa način izvajanja gospodarske javne službe urejanja objektov in naprav javne razsvetljave (v nadaljevanju: javna služba).
(2) Urejanje objektov in naprav javne razsvetljave po tem odloku obsega upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Šempeter - Vrtojba.
(3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
2. člen
(objekti in naprave javne razsvetljave)
(1) Za javno razsvetljavo po tem odloku se štejejo naslednji objekti in naprave, ki služijo osvetljevanju javnih površin in javnih cest:
(a) vsi objekti, oprema in naprave, namenjeni javni razsvetljavi:
– na drogovih ob občinskih javnih cestah,
– na drogovih na preostalih prometnih in drugih javnih površinah, ki so namenjene razsvetljavi javnih površin v naseljih (parki, drevoredi, zelenice in podobno);
(b) objekti, naprave in oprema infrastrukture, ki imajo status grajenega javnega dobra in so v lasti Občine Šempeter - Vrtojba, kolikor ni z zakonom ali tem odlokom drugače določeno;
(c) med infrastrukturo spada tudi:
– omrežje z razvodi in napeljavo javne razsvetljave ter drogovi,
– objekti in naprave za delovanje in krmiljenje javne razsvetljave,
– svetilke.
(2) Za javno razsvetljavo po tem odloku se šteje tudi novoletna in druga svetlobna okrasitev, ki se priključuje na javno razsvetljavo.
II. UREJANJE IN VARSTVO OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE RAZSVETLJAVE
3. člen
(način izvajanja)
Izvajanje gospodarske javne službe urejanja objektov in naprav javne razsvetljave na podlagi tega odloka se izvaja v režijskem obratu Občine Šempeter - Vrtojba.
4. člen
(upravljanje)
Naloge povezane z upravljanjem javne razsvetljave so sledeče:
– priprava razvojnih programov, načrtovanje, varčevanje z energijo in pospeševanje javne službe skladno s programi občine,
– sodelovanje pri pripravi občinske prostorske dokumentacije,
– pridobivanje investicijske in projektne dokumentacije ter potrebnih dovoljenj,
– zagotavljanje sredstev za izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja ter rednega vzdrževanja,
– vodenje investicij,
– izdajanje smernic in projektnih pogojev,
– izdajanje soglasij in mnenj v skladu s tem odlokom,
– zagotavljanje nadzora nad izvajanjem določil tega odloka ter izvajanjem gospodarske javne službe.
5. člen
(vzdrževanje javne razsvetljave)
(1) Na javni razsvetljavi se morajo redno opravljati vsa potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi:
– zamenjava svetlobnih virov in svetilk,
– zamenjava drogov in drugih naprav,
– popravilo oziroma menjava sestavnih delov naprav za javno razsvetljavo,
– čiščenje in redno vzdrževanje svetilk in drugih delov javne razsvetljave,
– intervencije na javni razsvetljavi,
– vodenje katastra,
– izvedba novoletne in drugih okrasitev,
– izvedba dodatnih obremenitev na javni razsvetljavi.
(2) Druge naloge, ki jih je potrebno redno opravljati v zvezi z vzdrževanjem javne razsvetljave, so še:
– priprava letnega plana vzdrževanja v skladu s programi občine,
– izdelava in pošiljanje poročil načrta in obratovalnega monitoringa na pristojno ministrstvo,
– druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni predpis.
(3) Občinska uprava je dolžana obvestiti javnost o načinu in možnosti javljanja napak na javni razsvetljavi.
6. člen
(obveznosti izvajalca javne službe)
(1) Režijski obrat, kot izvajalec javne službe ima zlasti naslednje obveznosti:
– izvajati javno službo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, v skladu z zakoni, drugimi predpisi, tem odlokom in pogodbo in zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu,
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem javne službe,
– predlagati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in svetlobnega onesnaževanja ter povečanja varnosti,
– zagotavljati dežurstvo,
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe, ki pa ne sme ovirati normalnega izvajanja javne službe,
– kot dober strokovnjak uporabljati in vzdrževati objekte, opremo in naprave ter druga sredstva, namenjena izvajanju javne službe,
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem javne službe,
– oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife storitev,
– voditi evidence po tem odloku,
– ažurno in strokovno pripraviti ustrezne poslovne načrte, letna poročila, predloge letnih programov, kakor tudi druge kalkulacije stroškov in prihodkov javne službe,
– voditi evidenco pritožb in obvestil uporabnikov o okvarah, napakah oziroma poškodbah,
– voditi kontrolno knjigo,
– poročati o izvajanju javne službe,
– obveščati pristojne organe o kršitvah,
– izvrševati vse druge ukrepe, potrebne za nemoteno izvajanje javne službe ter zagotavljanje varnosti premoženja in zdravja ljudi.
(2) Posamezne storitve je potrebno opravljati v rokih, na način, pod pogoji in ob upoštevanju standardov, določenih s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo to dejavnost.
7. člen
(interventna odprava napak)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotavljati interventno odpravo okvar, napak oziroma poškodb, in sicer v nujnih primerih takoj, oziroma najkasneje v roku 24 ur po ugotovitvi napake oziroma po obvestilu uporabnika ali občine. Za nujne okvare, napake oziroma poškodbe naprav javne razsvetljave se štejejo takšne okvare, napake in poškodbe, ki ogrožajo javno varnost.
(2) Izvajalec javne službe je dolžan napake in okvare celotne veje javne razsvetljave odpraviti najkasneje v roku 5 delovnih dni, manj pomembne okvare posameznih naprav pa v roku 10 delovnih dni od ugotovitve oziroma od obvestila s strani uporabnikov.
8. člen
(letni plan vzdrževanja in razvoja)
(1) Vzdrževanje javne razsvetljave poteka na podlagi letnega plana vzdrževanja javne razsvetljave, ga pripravi občina.
(2) Letni plan vzdrževanja potrdi župan po sprejemu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba.
(3) Letni plan vzdrževanja javne razsvetljave mora vsebovati:
– program izvajanja javne službe,
– cene storitev.
(4) Letni plan razvoja pripravi Občina Šempeter - Vrtojba.
(5) Letni plan razvoja javne razsvetljave mora vsebovati:
– program varčevanja z energijo,
– navedbo višine sredstev, ki so namenjena za tekoče opravljanje javne službe,
– navedbo višine sredstev, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje,
– predlog izgradnje novih naprav javne razsvetljave po posameznih območjih Občine Šempeter - Vrtojba in potrebnih sredstev.
9. člen
(vodenje katastra)
(1) O objektih in napravah javne razsvetljave se vodi kataster. Kataster se vodi na občini, po potrebi pa tudi pri izvajalcih del vzdrževanja javne razsvetljave.
(2) Kataster vsebuje podatke o javni razsvetljavi in tehničnih lastnostih javne razsvetljave:
– naziv naprave oziroma objekta,
– lokacija naprave oziroma objekta,
– tehnične lastnosti naprave oziroma objekta,
– število vseh naprav oziroma objektov,
– lastništvo naprav oziroma objektov.
(3) Kataster se vodi atributno in grafično v obliki računalniškega zapisa.
10. člen
(vodenje opravljenih del)
Opravljena vzdrževalna dela, morajo biti evidentirana s podatki, iz katerih so razvidni vrsta, lokacija, čas in strošek opravljenih del. V ta namen je potrebno voditi kontrolno knjigo.
11. člen
(kontrolna knjiga)
Izvajalec javne službe je dolžan voditi kontrolno knjigo, ki vsebuje podatke o vseh izvedenih in neizvedenih storitvah po programu izvajanja javne službe, najmanj pa naslednje:
– zemljišča, objekti, naprave in oprema, na katerih je bilo delo opravljeno (po podatkih iz katastra),
– opis dela,
– količina opravljenega dela (skupno s porabljenim materialom) na enoto mere,
– popis porabljenega materiala z navedeno nabavno ceno, porabljen čas za opravljeno delo in skupna cena za opravljeno delo, če le to nima določene cene po enoti mere iz pogodbe,
– podatke o opravljenih rednih pregledih delovanja infrastrukture, skupaj z ugotovitvami in predlaganimi ukrepi.
12. člen
(letno poročilo)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan predložiti poročilo o izvajanju javne službe v preteklem letu, ki mora v celoti vsebovati podatke o realizaciji letnega progama in obrazložitve odstopanj od letnega programa.
(2) Poročilo o poslovanju mora vsebovati zbirne podatke o vrstah in obsegu opravljenih del v preteklem letu, terminski prikaz izvedbe del in prikaz stroškov glede na razpoložljive vire financiranja. V poročilu o poslovanju morajo biti navedeni tudi podatki o interventnih posegih v primerih izrednih dogodkov. Poročilo mora prikazovati tudi odstopanja od letnega programa izvajanja javne službe za preteklo leto in razloge ter obrazložitve teh odstopanj.
13. člen
(oglaševanje na drogovih javne razsvetljave)
Oglaševanje na drogovih javne razsvetljave je dovoljeno le na za to predvidenih mestih in v s skladu z občinskimi predpisi.
14. člen
(poseganje v objekte in naprave javne razsvetljave)
Kakršnokoli poseganje v javno razsvetljavo je dovoljeno le s soglasjem Občine Šempeter - Vrtojba.
15. člen
(prepovedana dejanja)
Prepovedano je:
– poškodovati javno razsvetljavo,
– saditi drevje in grmičevje v neposredni bližini javne razsvetljave brez dovoljenja Občine Šempeter - Vrtojba,
– onemogočati dostop do javne razsvetljave,
– graditi oziroma postaviti pomožne in začasne druge objekte na objektih in napravah javne razsvetljave ali v njihovi neposredni bližini brez dovoljenja Občine Šempeter - Vrtojba,
– opravljati druga dela, ki bi na kakršenkoli način ogrozila delovanje javne razsvetljave.
16. člen
(pogoji, pod katerimi izvajalec izvaja svojo dejavnost)
Izvajalec izvaja javno službo, na podlagi tega odloka pod naslednjimi pogoji:
– uporabnikom zagotavlja stalno in kvalitetno izvajanje vzdrževanja javne razsvetljave,
– storitve opravlja v skladu s potrjenim letnim planom.
17. člen
(izvajanje javne službe v primeru višje sile)
Izvajalec mora v okviru objektivnih zmožnosti izvajati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
18. člen
(financiranje javne službe)
Sredstva za izvajanje javne službe se zagotavljajo v proračunu Občine Šempeter - Vrtojba.
III. NADZOR
19. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinska inšpekcija.
20. člen
(nadzor nad izvajanjem vzdrževanja)
Nadzor nad izvajanjem vzdrževanja javne razsvetljave opravlja občinska uprava.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
(1) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori katerokoli dejanje iz 14. ali 15. tega odloka.
(2) Z globo 200 evrov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori katerokoli dejanje iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo 200 evrov se kaznuje fizična oseba, če stori katerokoli dejanje iz 14. ali 15. člena tega odloka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(vzpostavitev katastra)
Letni plan vzdrževanja javne razsvetljave se izdela vsako leto do konca meseca septembra za naslednje leto. Prvi letni plan se izdela do konca meseca septembra 2012 in velja za leto 2013.
23. člen
(vzpostavitev katastra)
Občina Šempeter - Vrtojba je dolžna vzpostaviti kataster iz 9. člena tega odloka do 1. 6. 2012.
24. člen
(začetek veljavnosti)
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-26/2011-6
Šempeter pri Gorici, dne 24. novembra 2011
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti