Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4292. Sklep o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2012, stran 13313.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 33/10) je župan Občine Brežice dne 30. 11. 2011 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Brežice v obdobju januar–marec 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Brežice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2011. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2011 (Uradni list RS, št. 14/11 in 84/11; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
-------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina              Proračun
    kontov/Konto/Podkonto           januar–marec
                             2012
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       4.508.951
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           4.403.157
70   DAVČNI PRIHODKI               3.928.009
    700 Davki na dohodek in dobiček       3.659.435
    703 Davki na premoženje            112.688
    704 Domači davki na blago in storitve     155.886
    706 Drugi davki                   –
71   NEDAVČNI PRIHODKI               475.148
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od
    premoženja                   48.967
    711 Takse in pristojbine             3.075
    712 Denarne kazni                13.602
    713 Prihodki od prodaje blaga in
    storitev                      475
    714 Drugi nedavčni prihodki          409.029
72   KAPITALSKI PRIHODKI               1.601
    720 Prihodki od prodaje osnovnih
    sredstev                     1.601
    721 Prihodki od prodaje zalog            –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev         –
73   PREJETE DONACIJE                 2.090
    730 Prejete donacije iz domačih virov      2.090
    731 Prejete donacije iz tujine            –
74   TRANSFERNI PRIHODKI              102.103
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij           102.103
    741 Prejeta sredstva iz državnega
    poračuna iz sredstev proračuna EU          –
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         4.982.229
40   TEKOČI ODHODKI                1.524.835
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     280.401
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost                     45.653
    402 Izdatki za blago in storitve       1.169.337
    403 Plačila domačih obresti           29.444
    409 Rezerve                     –
41   TEKOČI TRANSFERI               1.875.876
    410 Subvencije                 22.086
    411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                1.129.893
    412 Transferi neprofitnim
    organizacijam in ustanovam           132.259
    413 Drugi tekoči domači transferi       591.638
    414 Tekoči transferi v tujino            –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            1.581.518
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.581.518
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI               –
    430 Investicijski transferi             –
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)          –473.278
-------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)                    –
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            –
    750 Prejeta vračila danih posojil          –
    751 Prodaja kapitalskih deležev           –
    752 Kupnine iz naslova privatizacije         –
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)            2.595
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                     2.595
    440 Dana posojila                2.595
    441 Povečanje kapitalskih deležev in
    naložb                        –
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije                    –
    443 Povečanje namenskega premoženja v
    javnih skladih in drugih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje v
    svoji lasti                     –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)     –2.595
-------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                  –
50   ZADOLŽEVANJE                     –
    500 Domače zadolževanje               –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             121.290
55   ODPLAČILA DOLGA                121.290
    550 Odplačila domačega dolga          121.290
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –
    ali 0 ali +                  –597.163
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        –121.290
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
-------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
    2011                      473.278
    Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +      597.163
-------------------------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
5. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v plan proračuna tekočega leta.
4. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2012 dalje.
Št. 410-0013/2011
Brežice, dne 30. novembra 2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost