Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

N 99/2009 Os-5573/11 , Stran 2851
N 99/2009 Os-5573/11
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Katji Rožič, v nepravdni zadevi priglasitelja Antona Levec, Mladinska ulica 2, Maribor, zastopanega po notarju Gorazdu Šifrerju, Trg svobode 3, Maribor, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, za vzpostavitev etažne lastnine na stavbi Maribor, Mladinska ulica 2, št. stavbe 657-834, stoječi na parc. št. 886, k.o. 657 Maribor – Grad in za vpis lastninske pravice v korist priglasitelja na delu stavbe št. 657-834-27, 15. 11. 2011, izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova: – pogodbe o medsebojnih razmerjih št. 29/P-713/93-PO-NO, z dne 24. 3. 1993, sklenjene med prvo pogodbeno stranko Stanovanjsko zadrugo Maribor z.o.o., Maribor, Gregorčičeva ulica 19, ki jo je zastopal direktor mag. Valentin Kropivšek in drugo pogodbenima strankama Mladenom Lovrecem in Alenko Lovrec, Maribor, Framska 4, kot članoma Stanovanjske zadruge Maribor – enote »podstrešna stanovanja«, v kateri je navedeno, da je prva pogodbena stranka organizirala gradnjo dvosobnega podstrešnega stanovanja v Mariboru, Mladinska ulica 2, z oznako B – od stopnišča desno, v velikosti 63,30 m², na parc. št. 886, k.o. Maribor – Grad in sta ga člana zadruge po zgrajeni IV. gradbeni fazi sprejela v dokončanje 24. 6. 1988 in s katero je prva pogodbena stranka dovolila, da se pri navedenem stanovanju vknjiži lastninska pravica v korist drugo pogodbenih strank, za vsakega do ½, – prodajne pogodbe, sklenjene med letoma 1993 in 1996 med prodajalcema Mladenom Lovrecem in Alenko Lovrec, in kupcem Tomislavom Ajdičem, s katero sta prodajalca kupcu prodala dvosobno podstrešno stanovanje z oznako B – od stopnišča desno, v izmeri 63,30 m2, v stanovanjski hiši v Mariboru, Mladinska ulica 2, stoječe na parc. št. 886, k.o. 657 Maribor – Grad. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Antona Levca.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 15. 11. 2011

AAA Zlata odličnost