Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

Št. 015/2011 Ob-5695/11 , Stran 2848
Št. 015/2011 Ob-5695/11
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča, opr. št. Ng 11/2011 z dne 18. 10. 2011, v skladu z določili Statuta delniške družbe Ingrad Gramat, trgovska in proizvodna družba, d.d., Medlog 7, Celje ter določbami Zakona o gospodarskih družbah – 1 (ZGD – 1), delničar družbe Ingrad Gramat, trgovska in proizvodna družba, d.d., družba Cestno podjetje Maribor, d.d. – v stečaju, Ob Dravi 6, Maribor, v skladu s pooblastilom sodišča iz sklepa Okrožnega sodišča v Celju, opr. št. Ng 11/2011 z dne 18. 10. 2011, sklicuje
zasedanje skupščine
delniške družbe Ingrad Gramat d.d.,
ki bo v torek, 10. 1. 2012, ob 14. uri, v konferenčnem prostoru P4, v pritličju poslovne stavbe RITS, Kidričeva ulica 25, 3000 Celje, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za predsednika skupščine se izvoli Nenad Zečević. Za preštevalke glasov se izvolita Maja Lekš in Sara Podbregar. Seji prisostvuje vabljeni notar Aleksander Mraz iz Celja. 2. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: Skupščina družbe odpokliče naslednje člane nadzornega sveta družbe Ingrad Gramat, d.d.: Janez Škoberne, Mojca Zapušek, Boris Potisk. Skupščina izvoli Grmek Vasjo, Urbajs Ano in Ačanski Milenka za člane nadzornega sveta. Mandatna doba novoizvoljenim članom nadzornega sveta traja 4 leta in začne teči z dnem izvolitve na skupščini. Gradivo Gradivo za skupščino, ki predstavlja sklep Okrožnega sodišča v Celju, opr. št. Ng 11/2011 z dne 18. 10. 2011 ter Predlog delničarja družbe Ingrad Gramat, d.d., CPM, d.d. – v stečaju, zaradi izdaje pooblastila za sklic skupščine z dne 8. 9. 2011, je delničarjem na vpogled v družbi Ingrad Gramat, d.d., Medlog 7, 3000 Celje ter družbi CPM, d.d. – v stečaju, Ob Dravi 6, Maribor, in sicer po dnevu objave sklica skupščine, vključno do dneva zasedanja skupščine. Pravice in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 7 dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Poslovodstvo družbe Ingrad Gramat, d.d., bo v skladu s tretjim odstavka 298. člena ZGD-1 objavilo tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali najpozneje 7 dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatno točko dnevnega reda posredujejo na družbo Ingrad Gramat, d.d., Medlog 7, 3000 Celje ali po faksu na št. 03/42-63-803. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo predloge sklepov ali volilne predloge. Družba Ingrad Gramat, d.d. bo na enak način, kot je objavljen ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar-predlagatelj sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu objavljenih sklepov in, da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. V skladu s 301. členom ZGD-1 volilnih predlogov delničarjev ni treba utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi Ingrad Gramat, d.d. niso poslani v 7 dneh po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini. Delničar lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničuje na skupščini. Prijava udeležbe na skupščini in glasovanje na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se bodo pisno prijavili na skupščino tako, da družba Ingrad Gramat, d.d. prejme njihovo prijavo, najkasneje konec četrtega dne pred skupščino na naslov Ingrad Gramat, d.d., Medlog 7, 3000 Celje, to je 5. 1. 2012, ki so vpisani v delniško knjigo družbe Ingrad Gramat, d.d., ki se vodi pri Centralno klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana (KDD) konec četrtega dne pred skupščino, to je 5. 1. 2012. Glasovalno pravico na skupščini lahko uresničujejo le tisti delničarji, ki najpozneje konec četrtega dne pred skupščino na naslov Ingrad Gramat, d.d., Medlog 7, 3000 Celje, priporočeno pošljejo svojo pisno prijavo. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi Ingrad Gramat, d.d., Medlog 7, Celje. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo sklicatelja izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega/poslovnega registra. Pravico udeležbe na skupščini imajo tudi člani nadzornega sveta družbe Ingrad Gramat, d.d. Zaradi nemotenega poteka skupščine pozivamo vse delničarje, zastopnika ali pooblaščence, da se zglasijo v prostorih, kjer bo izvedena skupščina vsaj 15 minut pred zasedanjem skupščine, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost ter prevzeli glasovnice za glasovanje. Skupščina veljavno odloča oziroma je sklepčna, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala. Glasovalna pravica delničarjev se uresničuje glede na število kosovnih delnic, tako da ima vsaka kosovna delnica en glas.
CPM, d.d. – v stečaju

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti