Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

4304. Pravilnik o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Kostanjevica na Krki, stran 13330.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: I-I-176/08-10), 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2), določil Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07), ter 16. in 106. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07, 40/07 – popravek), je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 9. redni seji dne 1. 12. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Kostanjevica na Krki
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: kmetija), na območju Občine Kostanjevica na Krki.
Gostinski obrat oziroma kmetija obratuje v podaljšanem obratovalnem času, kadar obratuje izven rednega obratovalnega časa, določenega s 3. in 4. členom Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: državni pravilnik) (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07).
OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
2. člen
Gostinski obrati, ki obratujejo na stanovanjskem območju, lahko na podlagi podane vloge obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, in sicer:
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 5. in 6. uro zjutraj ter ob petkih in sobotah najdlje do 1. ure naslednjega dne, vse ostale dni pa do 24. ure,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči med 5. in 6. uro zjutraj ter ob petkih in sobotah najdlje do 1. ure naslednjega dne, vse ostale dni pa do 24. ure,
– gostinski obrati, ki opravljajo storitve nočnih klubov in diskotek, oziroma obrati, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program ter imajo prostor za ples, proti hrupu zaščiten prostor tako, da glasba ne moti bližnje okolice, prostor za nastopajoče in garderobni prostor za nastopajoče, med 5. in 6. uro zjutraj ter ob petkih in sobotah najdlje do 3. ure naslednjega dne, vse ostale dni pa do 1. ure naslednjega dne.
Gostinski obrati, ki obratujejo izven stanovanjskega območja, lahko na podlagi podane vloge obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, in sicer:
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 5. in 6. uro zjutraj in najdlje do 2. ure naslednjega dne,
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči med 5. in 6. uro zjutraj ter ob petkih in sobotah najdlje do 1. ure naslednjega dne, vse ostale dni pa do 24. ure,
– gostinski obrati, ki opravljajo storitve nočnih klubov in diskotek, oziroma obrati, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program ter imajo prostor za ples, proti hrupu zaščiten prostor tako, da glasba ne moti bližnje okolice, prostor za nastopajoče in garderobni prostor za nastopajoče, med 5. in 6. uro zjutraj ter ob petkih in sobotah najdlje do 4. ure naslednjega dne, vse ostale dni pa do 2. ure naslednjega dne.
Stanovanjsko območje je tisto območje, ki je v prostorskem planu Občine Kostanjevica na Krki opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč in stavbnih zemljišč stanovanjskih objektov.
Gostinskemu obratu, ki obratuje v okviru bencinskega servisa, se lahko odobri podaljšanje obratovalnega časa v okviru obratovalnega časa prodajalne bencinskega servisa.
3. člen
Obratovalni čas, določen v prejšnjem členu, se lahko na podlagi podane vloge podaljša v poletnem času, in sicer za mesece junij, julij, avgust in september, še za eno uro.
POSTOPEK PRIJAVE OBRATOVALNEGA ČASA
4. člen
Gostinec ali kmet prijavi redni in/ali podaljšani obratovalni čas na obrazcu za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije, ki ga določa državni pravilnik. Soglasje za redni obratovalni čas izda občinska uprava Občine Kostanjevica na Krki in velja do preklica, soglasje za podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije pa velja za obdobje koledarskega leta in ga mora gostinec vsako leto ponovno prijaviti.
OBRATOVALNI ČAS GOSTINSKIH TERAS
5. člen
Gostinski vrtovi in terase lahko obratujejo najdlje do 22. ure, v petek in soboto pa najdlje do 24. ure.
IZREDNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA
6. člen
Ne glede na določbe 2. člena tega pravilnika se lahko podaljšani obratovalni čas izjemoma podaljša, in sicer:
– do 4. ure naslednjega dne ob prireditvah zaprtega tipa (srečanja, praznovanja rojstnih dni, poroke, obletnice, novoletna praznovanja, degustacije in podobno),
– do 4. ure naslednjega dne ob lokalnih prireditvah (veselice, prazniki, proslave, turistične prireditve in podobno).
Gostinec ali kmet je dolžan poskrbeti, da s prekomernim hrupom v lokalu ni moten javni red in mir.
Gostinec ali kmet mora občinsko upravo Občine Kostanjevica na Krki zaprositi za podaljšanje obratovalnega časa, ki je določen v prvi in drugi alinei prvega odstavka tega člena, najkasneje dva dni pred prireditvijo. Občinska uprava izda soglasje za izredno podaljšanje obratovalnega časa za vsako prireditev posebej. Izdano soglasje velja le za gostinski lokal in ne velja za gostinsko teraso.
REŠEVANJE PRITOŽB IN KRŠITEV
7. člen
Občinska uprava Občine Kostanjevica na Krki praviloma enkrat letno, pred iztekom koledarskega leta, pri pristojnih nadzornih organih preveri, ali so bile na območju občine v tekočem letu ugotovljene kršitve javnega reda in miru ter kršitve obratovalnega časa.
V primeru, da občinska uprava na podlagi pisnih ugotovitev s strani nadzora ali večkratno ponavljajočih se in utemeljenih pisnih pritožb stanovalcev v bližnjih stanovanjskih objektih ugotovi, da je prišlo do kršitve javnega reda in miru in/ali kršitve obratovalnega časa, lahko župan soglasje o podaljšanem obratovalnem času prekliče za določen čas oziroma se gostincu ali kmetu soglasje ne izda.
Župan lahko zavrne izdajo pozitivnega soglasja k obratovanju v podaljšanem obratovalnem času, če je bilo za gostinski obrat potrebno posredovanje policije zaradi kršenja javnega reda in miru trikrat v koledarskem letu.
Prav tako župan lahko prekliče izdano soglasje za prireditev oziroma se gostincem ali kmetom soglasje za določen čas ne izdaja. Gostinec lahko ponovno zaprosi za podaljšani obratovalni čas, če pridobi pisno soglasje sostanovalcev oziroma če v roku treh mesecev, ko je obratoval v rednem obratovalnem času, ni prišlo do prijav kršitev s strani nadzornih organov oziroma bližnjih stanovalcev.
Na podlagi drugega odstavka tega člena občinska uprava Občine Kostanjevica na Krki po uradni dolžnosti z odločbo prepove obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ter istočasno določi nov obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije.
NADZOR
8. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzorujejo pristojni tržni inšpekcijski organi in policija.
KONČNE DOLOČBE
9. člen
Gostinec ali kmet mora obratovalni čas gostinskega obrata po tem pravilniku prvič uskladiti pri prijavi rednega in/ali podaljšanega obratovalnega časa za prihodnje leto, najkasneje pa v šestih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2011-1
Kostanjevica na Krki, dne 1. decembra 2011
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti