Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2011 z dne 9. 12. 2011

Kazalo

Št. 7300006403-1 Ob-5699/11 , Stran 2832
Št. 7300006403-1 Ob-5699/11
Pošta Slovenije d.o.o. objavlja na podlagi 28. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošte Slovenije, d.o.o. in Navodilom za upravljanje z osnovnimi sredstvi (Uradno glasilo Pošte Slovenije, št. 2/07)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: 1. Nezasedeni poslovni prostor Hrastnik, Cesta 1. maja 56, v izmeri 94,79 m2, s pripadajočim deležem na zemljišču, za izklicno ceno 55.000,00 €. 2. Nezasedeni poslovni prostori Logatec Notranjska cesta 1, v izmeri 162,40 m2, s pripadajočim zemljiščem, za izklicno ceno 112.200,00 €. Na nepremičnini je vpisana služnost za koriščenje stranskega vhoda v dobro Telekoma Slovenije d.d. 3. Nezasedeni poslovni prostori bivše pošte Duh na Ostrem vrhu 47, v izmeri 24,39 m2, za izklicno ceno 14.450,00 €. 4. Nezasedeni poslovni prostori Pesnica pri Mariboru 41, v izmeri 87,00 m2, s pripadajočim zemljiščem, za izklicno ceno 62.000,00 €. 5. Nezasedeni poslovni prostori Gornji Grad, v izmeri 68,00 m2, za izklicno ceno 47.000,00 €. Predkupno pravico ima Peter Letonja solastnik dela nepremičnine na isti lokaciji. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnik predkupne pravice v navedenem roku ne uveljavlja predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom. 6. Nezasedena stanovanjska hiša Orlica 3 pri Vuhredu, v izmeri 147,90 m2, s pripadajočim zemljiščem, za izklicno ceno 13.135,00 €. 7. Stanovanje Pristava pri Mestinju 28, v izmeri 64,87 m2, za izklicno ceno 20.750,00 €. Stanovanje je zasedeno. 8. Nezasedeno stanovanje Trbovlje Keršičeva 16a, v izmeri 38,80 m2, za izklicno ceno 20.605,00 €. 9. Nezasedeno stanovanje Ptuj, Heroja Lacka 5, v izmeri 13,19 m2, za izklicno ceno 9.000,00 €. 10. Nezasedeno stanovanje Pragersko, Kolodvorska 17, v izmeri 44,23 m2, za izklicno ceno 29.000,00 €. Pravila javne dražbe – javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10, III. nadstropje, v torek, 20. 12. 2011 ob 12. uri; – javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi je najmanj 200,00 €, če izklicna cena za nepremičnino ne presega vrednosti 20.000,00 €, oziroma 500,00 €, v primeru, ko izklicna cena presega vrednost 20.000,00 €; – dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine na TRR Pošte Slovenije, d.o.o., št. 90672-0000040025, pri Poštni banki Slovenije in pred licitacijo predložiti potrdilo o plačilu varščine; – izlicitirana vrednost nepremičnine ne more biti nižja od izklicne vrednosti; – kupec plača poleg izlicitirane vrednosti nepremičnine še predpisan davek; – na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti potrdilo o registraciji in pooblastilo za dražitelja, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Fizične osebe morajo predložiti osebni dokument; – na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi najvišjo ceno; – ugovori na potek dražbe se lahko dajo do sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa jih vodja dražbe; – uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli, pa se varščina brez obresti vrne v 15 dneh po končani dražbi. V primeru uveljavljanja predkupne pravice pri nepremičnini pod številko 5 se vrne varščina uspelemu dražitelju brez obresti, v roku 15 dni od prejema obvestila o uveljavljanju predkupne pravice, oziroma 15 dni po poteku 30 dnevnega roka za uveljavitev predkupne pravice. Sklenitev pogodbe Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe, razen v primeru nepremičnine iz zaporedne številke 5, za katero se mora pogodba skleniti v 30 dneh po poteku 30 dnevnega roka za uveljavitev predkupne pravice. Kupec mora celotno kupnino poravnati v roku 15 dni po podpisu in overitvi pogodbe. Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži varščino. Dodatne informacije in dogovori za ogled nepremičnin so možni: – za nepremičnine pod številko 4, 5 in 7, na tel. 03/424-36-20, Gabriela Svete, – za nepremičnino pod številko 1 in 8, na tel. 01/243-16-58, Štefan Hrustek, – za nepremičnino pod številko 2, 3, 6, 9 in 10, na tel. 02/449-27-15, Franc Kerenc.
Pošta Slovenije, d.o.o.

AAA Zlata odličnost