Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2011 z dne 6. 12. 2011, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4214. Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič

MINISTRSTVA

4215. Pravilnik o obrazcu odločbe o vrnitvi in okoliščinah, zaradi katerih se lahko rok za prostovoljno vrnitev podaljša
4216. Pravilnik o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropske unije in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov
4217. Pravilnik o načinu izdaje, vsebini in obliki dovoljenj za prebivanje za državljane Švicarske konfederacije in njihove družinske člane

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4218. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov

OBČINE

Cankova

4219. Odlok o rebalansu III proračuna Občine Cankova za leto 2011

Cerknica

4220. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Cerknica

Jesenice

4221. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu za »Center Jesenice«
4222. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju in plakatiranju v Občini Jesenice
4223. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice za leto 2012
4224. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2012
4225. Sklep o povprečni gradbeni ceni kvadratnega metra koristne stanovanjske površine v Občini Jesenice za leto 2012

Ljubljana

4226. Sklep o prenehanju Sklepa o pooblastilu vrtcem za izvajanje nekaterih opravil pri določanju plačil staršev

Loški Potok

4227. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Loški Potok
4228. Pravilnik o dodeljevanju v najem in odkupu službenih in tržnih stanovanj Občine Loški Potok

Mežica

4229. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2011
4230. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, programov za mlade ter sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov, programov za mlade iz proračuna Občine Mežica
4231. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Mežica
4232. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Mežica

Mokronog-Trebelno

4233. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o enkratnem denarnem prispevku ob izrednem dogodku za občane Občine Mokronog - Trebelno
4234. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Mokronog - Trebelno
4235. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mokronog - Trebelno za leto 2012

Mozirje

4236. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje

Nova Gorica

4237. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Oplotnica

4238. Odlok o porabi proračunske rezerve
4239. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012
4240. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Radeče

4241. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Radeče

Rogašovci

4242. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2011
4243. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in številu otrok v oddelkih v vzgojno-varstvenih enotah pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Sveti Jurij

Slovenske Konjice

4244. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij (kjer so že realizirani prostorski izvedbeni načrti in kjer bodo taki načrti izdelani v naslednjem srednjeročnem obdobju) znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja – območje 5/B predel BS Petrol

Škocjan

4245. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2011

Štore

4246. Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

Tabor

4247. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Tabor

Tišina

4248. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Tišina

Tolmin

4249. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Tolmin

Tržič

4250. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2012

Velika Polana

4251. Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora

Vitanje

4252. Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2011
4253. Sklep o soglasju k ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

99. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore

Ministrstvo za zunanje zadeve

100. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Tajske
101. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike o izmenjavi podatkov o spremljanju terorizma
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti